Szczegóły informacji

Vademecum podróżnego

data publikacji: 06-04-2009 09:13

PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. przypomina, że:

Zawarcie umowy następuje przez nabycie biletu na przejazd lub przwóz ( niezależnie od wybranego kanału dystrybucji)  bądź nabycie i skasowanie biletu  kartkowego do kasownika.

 

Podróżny musi:

Ø     SKASOWAĆ BILET KARTKOWY PRZED WEJŚCIEM DO POCIĄGU - kasowniki znajdują się w tunelu,budynku dworca bądź na peronie,

Ø     POSIADAĆ WAŻNY BILET NA PRZEJAZD/DOKUMENT UPRAWNIAJĄCY DO  KORZYSTANIA Z BILETU ULGOWEGO, zachować go do kontroli i okazać na każde żądanie upoważnionego do kontroli pracownika,

Ø     SPRAWDZIĆ CZY POSIADA WŁAŚCIWY BILET (nominał biletu/relacja/data) - odległości pomiędzy stacjami i ceny biletów znajdują się na kasownikach,

Ø     W PRZYPADKU NIESKASOWANIA/BRAKU BILETU, AWARII AUTOMATU BILETOWEGO -zgłosić  się do kierownika pociągu/konduktora/upoważnionego do kontroli w celu nabycia  lub skasowania biletu niezwłocznie po wejściu do pociągu, przy czym zobowiązany jest wejść do pociągu pierwszymi drzwiami licząc od czoła pociągu,a w przypadku nieobecności ww. w tej, części pociągu -oczekiwać na jego przybycie. Opłata za skasowanie/wydanie biletu od stacji lub przystanku, gdzie znajduje się czynna  kasa biletowa wynosi 2,80zł.

 

Nie można:

Ø     ŁĄCZYĆ BILETÓW KARTKOWYCH,biletów z automatów biletowych,biletów zakupionych za pośrednictwem telefonu komórkowego lub za pośrednictwem platformy internetowej w celu uzyskania kwoty odpowiadającej cenie biletu na przejazd,

Ø     BILETÓW KARTKOWYCH,biletów  z automatów biletowych,biletów zakupionych za pośrednictwem telefonu komórkowego lub za pośrednictwem platformy internetowej traktować jako dopłat do biletów jednorazowych i miesięcznych,

Ø     KORZYSTAĆ Z PRZEJAZDU NA PODSTAWIE BILETU ULGOWEGO bez posiadania ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienia do ulgi,

Ø     DOKONYWAĆ PRZERW W PODRÓŻY przy przejazdach na podstawie biletów jednorazowych.

 

 

Gdy osoba uprawniona do kontroli biletów wystawi wezwanie należy:

Ø     ODEBRAĆ WEZWANIE, nie odebrane i nie  podpisane wezwanie nie powoduje zaniechania dochodzenia należności przez przewoźnika,

Ø     ZAPOZNAĆ SIĘ Z POUCZENIEM - w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przesłania (złożenia) odwołania,

Ø     Do odwołania DOŁĄCZYĆ kopie dokumentów (zgodnie z pouczeniem na wezwaniu).

  • Reklamacji bez zawarcia umowy przewozu - nie rozpatruje się.
  • Zapłata za wezwanie w ciągu 7 dni następujących po sobie (licząc od dnia następnego po wystawieniu) powoduje obniżenie kwoty wezwania o 45%.
  • W  razie nieuregulowania  należności wynikających z wezwania przewoźnik może  dokonać sprzedaży wierzytelności firmie windykacyjnej.

Szczegółowe przepisy:

Regulamin przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. (RPO-SKM)- dostępny na stronie www.skm.pkp.pl

(C) Copyright 2020 PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

Dane osobowe w postaci adresu IP oraz plików Cookies przetwarzamy  w celach bezpieczeństwa oraz prawidłowego funkcjonowania strony. Klikając przycisk „akceptuje" zgadzają się państwo na przetwarzanie danych w związku z obowiązującymi zapisami art. 13 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.(ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych). Informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Morskiej 350 A, 81-002 Gdynia;

2. Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. daneosobowe@skm.pkp.pl, tel. +48 58 721 29 69;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

a) w celu prawidłowego działania strony internetowej a w szczególności udostępnionego rozkładu jazdy przez Administratora w oparciu o zapisy art. 173 Ustawy z dnia 16.07.2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;

b) w celu zapewnienia bezpieczeństwa na podstawie art. 18, 19, 21 oraz 22 Ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z PKP SKM oraz upoważnione organy kontrolne, na podstawie i w granicach określonych przepisami prawa;

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej w rozumieniu ww. Rozporządzenia;

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane po czasie rozpatrzenia przez okres określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. uzgodnionym w porozumieniu  z    Dyrektorem Archiwum Państwowego w Gdańsku;

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do wycofania zgody;

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  (https://uodo.gov.pl/), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza w/w Rozporządzenia;

9. Pobierane od Państwa dane osobowe w formie plików cookies są warunkiem koniecznym do poprawnego i komfortowego korzystania z prezentowanego na stronie rozkładu jazdy pociągów PKP SKM. Szczegóły dotyczące wykorzystania plików cookies dostępne są w Polityce Prywatności;

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

W przypadku państwa zgody prosimy nacisnąć "akceptuj", aby móc swobodnie korzystać ze wszystkich funkcjonalności strony.

Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług.