Szczegóły informacji

Bilet Dobowy.

data publikacji: 14-06-2017 12:59

1.Uprawnieni

1) Dobowy Bilet Strefowy może nabyć każda osoba,

2) osoba uprawniona do ulgi handlowej  50% może nabyć bilet ulgowy.

2.Obszar i zakres ważności

1) Dobowy Bilet Strefowy, uprawnia do odbycia nieograniczonej liczby przejazdów, w określonej ważności w ciągu 24

godzin od momentu zakupu/skasowania/godziny rozpoczęcia ważności (np. bilet wydany o godzinie 14:55 dnia 1

marca 2014 r. ważny jest do godziny 14:54 dnia 2 marca 2014 r.) Po upływie ważności biletu tj. 24 godzin, podróżny

ma prawo kontynuować jazdę do najbliższego przystanku lub najbliższej stacji zatrzymania pociągu;

2) za przejazd na podstawie Dobowego Biletu Strefowego pobiera się opłatę zryczałtowaną, w zależności od odcinka

ważności biletu wskazanego przez podróżnego w chwili zakupu.

Opłata ta jest niezależna od liczby zrealizowanych przejazdów (postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio),

3) Dobowy Bilet Strefowy ważny jest na przejazd:

a)    na dowolnym odcinku ograniczonym stacjami/przystankami:

- Gdynia Orłowo - Gdynia Cisowa - Gdynia Karwiny;

- Sopot Kamienny Potok - Sopot Wyścigi;

- Gdańsk Śródmieście - Gdańsk Żabianka - AWFiS - Gdańsk Osowa;

b)    na dowolnym odcinku ograniczonym stacjami/przystankami: Gdańsk Śródmieście -

Żukowo - Wejherowo;

c)    na wszystkich liniach komunikacyjnych obsługiwanych przez SKM (tj. Lębork -

Kościerzyna - Kartuzy - Gdańsk Śródmieście);

4) bilet strefowy z kasy fiskalnej, automatu biletowego bądź zakupiony za pośrednictwem

telefonu komórkowego bądź zakupiony u kierownika pociągu/konduktora oraz zakupiony

przez platformę internetową - ważny jest od daty i godziny wydania/wskazanej przez

podróżnego/skasowania;

3.Warunki stosowania

1) Dobowy Bilet Strefowy opatrzony jest w nadruk „Bilet Dobowy Strefowy";

2) nie podlegają zwrotowi należności uiszczone z powodu nieokazania biletu w pociągu,

choćby później podróżny bilet ten okazał;

3) za bilety zagubione, zniszczone lub skradzione przewoźnik nie zwraca zapłaconych

należności i nie wydaje duplikatu, także w przypadku zgłoszenia straty do organów

ścigania;

4) zwrot za całkowicie niewykorzystany bilet może nastąpić przed rozpoczęciem oznaczonej

na nim strefy czasowej. Nie zwraca się należności za bilet, po rozpoczęciu oznaczonej na

nim strefy czasowej.

 

4. Zmiana umowy przewozu

1) przejazd dalszy poza stacje/przystanki osobowe graniczne strefy wskazania na bilecie -

nie jest dozwolone,

2) przejście do pociągu innego przewoźnika nie jest dozwolone.

- cennik  dobowego biletu strefowego

- cennik  dobowego biletu strefowego pdf

 

 

(C) Copyright 2018 PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującymi zapisami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.(ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Morskiej 350 A, 81-002 Gdynia;

2. Inspektorem ochrony danych w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. jest Pani Agnieszka Tokarska, daneosobowe@skm.pkp.pl, tel. 58 721 29 69;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą m.in. w celu przyjęcia i rozpatrzenia:

a) oferty, w tym oferty pracy/zaproszenia/zamówienia/zgłoszenia,

b) zgłoszenia o potrzebie zorganizowania pomocy podczas podróży, dla osób niepełnosprawnych lub dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej,

c) zgłoszenia znalezienia lub zgubienia rzeczy w pociągach lub infrastrukturze PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.,

d) skargi/wniosku/zapytania/reklamacji,

e) wniosku o udostępnienie informacji publicznej,

f) wniosku/zapytania z zakresu windykacji należności

g) oraz w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, umowy, porozumienia, aneksu itp., Dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o zapisy art. 6 w/w Rozporządzenia;

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z PKP SKM oraz upoważnione organy kontrolne, na podstawie i w granicach określonych przepisami prawa;

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane po czasie rozpatrzenia przez okres określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. uzgodnionym w porozumieniu z Dyrektorem Archiwum Państwowego w Gdańsku, przy czym w odniesieniu do ofert pracy, maksymalnie przez okres 6 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji na dane stanowisko lub od dnia jej wpływu, gdy nie dotyczyła konkretnej rekrutacji;

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych prawo wniesienia sprzeciwu;

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza w/w Rozporządzenia;

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem przyjęcia, rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi;

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

W przypadku państwa zgody prosimy nacisnąć "akceptuj", aby móc swobodnie korzystać ze wszystkich funkcjonalności strony.

Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług.