Szczegóły informacji

Rozszerzenie uprawnień osób upoważnionych przez przewoźników do kontroli dokumentów przewozu osób i bagażu.

data publikacji: 24-02-2011 08:30

Z dniem 01 marca 2011 r. wchodzi w życie zmiana przepisów ustawy „PRAWO PRZEWOZOWE” wprowadzona art. 66 Ustawy z dn. 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. nr 5 poz. 13).

W ramach tej nowelizacji rozszerzono uprawnienia osób upoważnionych przez przewoźników do kontroli dokumentów przewozu osób i bagażu.

Na podstawie znowelizowanych przepisów w przypadku odmowy zapłaty należności za przejazd i opłaty dodatkowej za jazdę bez ważnego biletu oraz nieokazania kontrolerowi dokumentu tożsamości osoby uprawnione do kontroli mają prawo do ujęcia podróżnego i niezwłocznego oddania go w ręce Policji lub innych organów porządkowych.

(podstawa prawna: art.33a ust. 7 pkt 2 i  ust. 8 „Prawa przewozowego”).

Do czasu przybycia funkcjonariusza podróżny zobowiązany jest pozostać w miejscu przeprowadzania kontroli albo w innym miejscu wskazanym przez osobę uprawnioną do kontroli.

Odmowa uiszczenia należności za przejazd i okazania dokumentu tożsamości, jak również samowolne oddalenie się podróżnego z miejsca kontroli lub innego miejsca wskazanego przez osobę uprawnioną do kontroli  stanowi wykroczenie podlegające karze grzywny.

(podstawa prawna: art. 87 a i b „Prawa przewozowego”)

 

(C) Copyright 2018 PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującymi zapisami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.(ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Morskiej 350 A, 81-002 Gdynia;

2. Inspektorem ochrony danych w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. jest Pani Agnieszka Tokarska, daneosobowe@skm.pkp.pl, tel. 58 721 29 69;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą m.in. w celu przyjęcia i rozpatrzenia:

a) oferty, w tym oferty pracy/zaproszenia/zamówienia/zgłoszenia,

b) zgłoszenia o potrzebie zorganizowania pomocy podczas podróży, dla osób niepełnosprawnych lub dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej,

c) zgłoszenia znalezienia lub zgubienia rzeczy w pociągach lub infrastrukturze PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.,

d) skargi/wniosku/zapytania/reklamacji,

e) wniosku o udostępnienie informacji publicznej,

f) wniosku/zapytania z zakresu windykacji należności

g) oraz w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, umowy, porozumienia, aneksu itp., Dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o zapisy art. 6 w/w Rozporządzenia;

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z PKP SKM oraz upoważnione organy kontrolne, na podstawie i w granicach określonych przepisami prawa;

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane po czasie rozpatrzenia przez okres określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. uzgodnionym w porozumieniu z Dyrektorem Archiwum Państwowego w Gdańsku, przy czym w odniesieniu do ofert pracy, maksymalnie przez okres 6 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji na dane stanowisko lub od dnia jej wpływu, gdy nie dotyczyła konkretnej rekrutacji;

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych prawo wniesienia sprzeciwu;

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza w/w Rozporządzenia;

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem przyjęcia, rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi;

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

W przypadku państwa zgody prosimy nacisnąć "akceptuj", aby móc swobodnie korzystać ze wszystkich funkcjonalności strony.

Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług.