Szczegóły informacji

Vademecum podróżnego

data publikacji: 06-04-2009 09:13

PKP SKM w Trójmieście przypomina, że:

Zawarcie umowy następuje poprzez nabycie biletu jednorazowego i okresowego z kasy elektronicznej bądź nabycie i skasowanie biletu strefowego kartkowego.

Podróżny musi:

Ø     SKASOWAĆ BILET KARTKOWY PRZED WEJŚCIEM DO POCIĄGU - kasowniki znajdują się w tunelach i na peronach SKM)

Ø     POSIADAĆ WAŻNY BILET NA PRZEJAZD/DOKUMENT UPRAWNIAJĄCY DO  KORZYSTANIA Z BILETU ULGOWEGO, zachować go do kontroli i okazać na każde żądanie upoważnionego do kontroli pracownika.

Ø     SPRAWDZIĆ CZY POSIADA WŁAŚCIWY BILET (nominał biletu/relacja/data) - odległości pomiędzy stacjami i ceny biletów znajdują się na kasownikach.

Ø     W PRZYPADKU NIESKASOWANIA/BRAKU BILETU, AWARII AUTOMATU BILETOWEGO - wsiąść 1 drzwiami z czoła pociągu, niezwłocznie zażądać legalizacji, sprzedaży biletów przez kierownika pociągu. Opłata za skasowanie/wydanie biletu od stacji i przystanku, gdzie znajduje się czynna  kasa biletowa - 2,80zł.

 

Nie można:

Ø     ŁĄCZYĆ BILETÓW KARTKOWYCH w celu uzyskania kwoty odpowiadającej cenie biletu na przejazd.

Ø     BILETÓW KARTKOWYCH traktować jako dopłat do biletów jednorazowych i miesięcznych.

Ø     KORZYSTAĆ Z BILETÓW KARTKOWYCH przy przewozie psa/roweru (bilety tylko z kas fiskalnych i automatów).

Ø     KORZYSTAĆ Z PRZEJAZDU NA PODSTAWIE BILETU ULGOWEGO bez posiadania ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienia do ulgi.

Ø     DOKONYWAĆ PRZERW W PODRÓŻY przy przejazdach na podstawie biletu jednorazowego na odległość do 200 km

Gdy osoba uprawniona do kontroli biletów wystawi wezwanie należy:

Ø     ODEBRAĆ WEZWANIE, nie odebrane i nie  podpisane wezwanie nie powoduje zaniechania dochodzenia należności przez przewoźnika.

Ø     ZAPOZNAĆ SIĘ Z POUCZENIEM - w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przesłania (złożenia) odwołania.

Ø     Do odwołania DOŁĄCZYĆ ORYGINAŁY LUB UWIERZYTELNIONE kserokopie dokumentów (zgodnie z pouczeniem na wezwaniu).

  •  Reklamacji bez zawarcia umowy przejazdu - nie rozpatruje się.
  • Zapłata za wezwanie w ciągu 7 dni następujących po sobie (licząc od dnia następnego po wystawieniu) powoduje obniżenie kwoty wezwania o 30%.
  • W  razie nie uregulowania należności wynikających z wezwania przewoźnik może po upływie 3 miesięcy od daty przejazdu dokonać sprzedaży wierzytelności firmie windykacyjnej.

Szczegółowe przepisy:

Regulamin przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez PKP Szybką Kolej Miejską w Trójmieście Sp. z o.o. - dostępny na stronie www.skm.pkp.pl

(C) Copyright 2018 PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.