Szczegóły informacji

Reklamacje, pytania, skargi i wnioski dotyczące korzystania z usług PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.

data publikacji: 23-07-2015 10:10

REKLAMACJE W FORMIE PISEMNEJ MOŻNA SKŁADAĆ:

1.       Osobiście lub listownie na adres:

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Spółka z o. o.

Ul. Morska 350 A, 81-002 Gdynia

2.       Osobiście:

w Wydziale Obsługi Posprzedażowej, Dworzec Podmiejski Gdynia Główna, Plac Konstytucji 1

lub w dowolnej Kasie Biletowej PKP SKM

 

SKARGI I WNIOSKI MOGĄ BYĆ WNOSZONE:

1.       Osobiście lub listownie na adres:

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Spółka z o. o.

Ul. Morska 350 A, 81-002 Gdynia

2.       Osobiście:

w Wydziale Obsługi Posprzedażowej, Dworzec Podmiejski Gdynia Główna, Plac Konstytucji 1

3.       Poczta elektroniczną na adres: skm@skm.pkp.pl lub skargi@skm.pkp.pl, lub poprzesz stronę internetową www.skm.pkp.pl - zakładka „Kontakt"

4.       Telefonicznie (58 721 27 78) w godzinach od 8.00 - 14.00, po podanie numeru telefonu wnoszącego skargę/wniosek i nagraniu treści skargi/wniosku.

Skargi i wnioski nie zawierające  imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

 

Reklamacje, skargi i wnioski dotyczące niewłaściwe wykonania umowy przewozu i jakości usług powinny być kierowane do przewoźnika kolejowego. Zasady wnoszenia i rozpatrywania reklamacji są określone w § 4 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia stanu przesyłek i postępowania reklamacyjnego. Według przepisów art. 27 rozporządzenia 1371/2007 adresat skargi ma obowiązek w ciągu trzydziestu dni udzielić odpowiedzi lub określić termin jej udzielenia, nie dłuższy niż 3 miesiące. Skargę na naruszenie przepisów rozporządzenia Nr 1371/2007/WE można wnieść do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego dopiero po wyczerpaniu procedury u przewoźnika. Skarga w szczególności powinna zawierać przedmiot skargi w zakresie naruszenia prawa pasażera w ruchu kolejowym, imię i nazwisko pasażera oraz adres wnoszącego. Skarga powinna być wniesiona na piśmie (lub ustnie do protokołu) z własnoręcznym podpisem pasażera.

Zgodnie z art. 14a ust. 5 ustawy o transporcie kolejowym do skargi należy dołączyć:

1)kopię skargi skierowanej do przewoźnika kolejowego, zarządcy infrastruktury kolejowej, właściciela dworca

lub zarządzającego dworcem;

2) odpowiedź na skargę (jeżeli została udzielona);

3) bilet na daną trasę lub potwierdzenie rezerwacji;

4) inne istotne dokumenty potwierdzające naruszenie praw pasażera.

 

Skargi niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia (§ 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 8.01.2002 r – Dz.U. Nr 5 poz. 46).

www.utk.gov.pl/portal/pl/147/485/zlozenie_skargi.html

URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO

Adres : al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa

ODDZIAŁ TERENOWY W GDAŃSKU

ul. Strzelecka 7B, 80-803 Gdańsk

 

 

 

(C) Copyright 2018 PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.