Szczegóły promocji

WSPÓLNY PRZEJAZD PR - PKP SKM

data publikacji: 02-08-2013 07:04

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że dnia od 1 sierpnia 2013 r. obowiązuje nowa, oferta specjalna „Wspólny przejazd PR - PKP SKM".

Oferta obowiązuje wyłącznie na terenie województwa pomorskiego i jest  ograniczona stacjami: Sycewice, Słosinko, Czarne, Bukowno Cz., Smętowo, Prabuty, Fiszewo, przy przejazdach częściowo pociągami REGIO oraz częściowo pociągami osobowymi PKP SKM.

Wg oferty specjalnej „Wspólny przejazd PR - PKP SKM" dostępne w sprzedaży (wyłącznie w kasach biletowych PR oraz PKP SKM) będą:

1)      bilety jednorazowe

2)      bilety odcinkowe miesięczne imienne (na przejazd „tam” oraz  „tam i z powrotem")

Na każdym bilecie wydanym wg oferty „Wspólny przejazd PR - PKP SKM" (zarówno na przejazd jednorazowy, jak i na bilecie odcinkowym miesięcznym imiennym) oprócz łącznej kwoty do zapłaty, znajdować się będzie wypis z poszczególnymi kwotami należnymi za przejazd pociągiem danego przewoźnika.

 

Warunki taryfowe oferty specjalnej ”Wspólny przejazd PR – PKP SKM”

("Współny Przejazd")

 

obowiązującej od 1 sierpnia 2013 r.

 

POSTANOWIENIA WSPÓLNE

1)      W ramach oferty można nabyć bilet jednorazowy oraz odcinkowy miesięczny imienny ważny w pociągach REGIO (kl. 2), uruchamianych przez ”Przewozy Regionalne” sp. z o.o. (dalej: PR) oraz w pociągach osobowych uruchamianych przez PKP Szybką Kolej Miejską w Trójmieście sp. z o. o. (dalej: SKM)

2)      Ofertę stosuje się na obszarze ograniczonym stacjami: Sycewice, Słosinko, Czarne, Bukowno Cz., Smętowo, Prabuty, Fiszewo.

3)      Cena biletu jest sumą opłat za przejazd na poszczególnych odcinkach pociągiem PR i pociągiem SKM przy zastosowaniu 5% upustu od opłat wskazanych w Taryfie przewozowej (TPR) - Dział 1 Rozdział 1 (dalej: TPR) oraz Cenniku usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście sp. z o. o. (C-SKM), dalej: C-SKM.

4)      Relacja przejazdu obejmuje dwa łączące się ze sobą odcinki (stacja końcowa dla pierwszego odcinka jest stacją początkową dla drugiego). Przejazd na danym odcinku jest możliwy wyłącznie pociągiem tego przewoźnika, na odcinek którego wydany jest bilet.

5)      Oferty nie można łączyć z innymi ofertami taryfowymi i specjalnymi, tj. biletu ”Wspólny przejazd” nie można nabyć, jeśli podróżny zamierza skorzystać na całej lub na części drogi z przejazdu według innej oferty handlowej danego przewoźnika.

6)      Bilety na przejazd w ramach oferty można nabyć wyłącznie w kasach biletowych PR i SKM, z zachowaniem 30-dniowego terminu przedsprzedaży. Bilety zaopatrzone są w nadruk ”WSPÓLNY PRZEJAZD”.

7)      Osoba odbywająca przejazd na podstawie biletu ulgowego zobowiązana jest posiadać w pociągu ważny dokument poświadczający uprawnienie do korzystania z danego wymiaru ulgi.

8)      Wymiany biletu bez potrącania odstępnego można dokonać tylko jeden raz, każda kolejna wymiana jest traktowana jako zwrot.

9)      Za bilet zagubiony, zniszczony, zafoliowany lub skradziony nie zwraca się uiszczonych należności i nie wydaje się duplikatów, także w przypadku zgłoszenia straty do organów ścigania.

10)  Przewóz bagażu ręcznego, roweru lub psa pociągiem danego przewoźnika odbywa się zgodnie z warunkami przewozu określonymi w regulaminie danego przewoźnika i za opłatą przewidzianą w TPR lub C-SKM.

11)  W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami taryfowymi oferty, stosuje się odpowiednio postanowienia Taryf przewozowych (TPR i TP-SKM) i Regulaminów przewozu (RPR i RPO-SKM).

 

I. BILETY JEDNORAZOWE

1. Uprawnieni

Z oferty ”Wspólny przejazd” może skorzystać:

1)      na podstawie biletu normalnego – każda osoba.

2)      na podstawie biletu ulgowego – osoba uprawniona do korzystania z ulgi ustawowej 33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93% i 95%.

2. Zakres ważności

1)      Bilet uprawnia do jednorazowego przejazdu w określonej na nim relacji i terminie ważności.

2)      Bilet jest ważny 1 dzień, począwszy od daty wydania lub wskazanej przez nabywcę. Dzień liczy się od godz. 0:01 do 24:00.

3)      Termin ważności biletu kończy się o godz. 24.00 w dniu wyjazdu, przy czym podróżny ma prawo dojechać do stacji przeznaczenia nawet po godz. 24.00 bez względu na to czy przejazd odbywa się pociągiem bezpośrednim od stacji wyjazdu, wskazanej na bilecie, do stacji przeznaczenia, czy tez z przesiadaniem po drodze – pod warunkiem wznowienia podróży ze stacji pośredniej pociągiem, który zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy odjeżdża z tej stacji przed północą dnia ważności biletu.

3. Zwrot należności za bilet

1)        Podróżny może odstąpić od umowy przewozu przed rozpoczęciem podróży, albo na stacji zatrzymania pociągu na drodze przewozu.

2)        Warunkiem zwrotu należności jest uzyskanie przez podróżnego odpowiedniego poświadczenia na bilecie. Nie wymaga poświadczenia bilet całkowicie niewykorzystany – zwrócony przed rozpoczęciem terminu ważności.

3)        Zwrot należności jest dokonywany na zasadach określonych w RPR i RPO-SKM.

4)        Od zwracanych należności potrąca się 15% za każdy odcinek tytułem odstępnego.

4. Zmiana umowy przewozu

1)        W razie zmiany terminu wyjazdu podróżny najpóźniej przed upływem terminu ważności biletu powinien uzyskać w punkcie odprawy na stacji wyjazdu albo na dowolnej stacji w miejscowości nabycia biletu odpowiednie poświadczenie o nowym terminie wyjazdu albo, jeśli zachodzi taka konieczność – dokonać wymiany biletu (bez potrącania odstępnego).

2)        Przejazd poza stację przeznaczenia jest możliwy po uiszczeniu należności stanowiącej różnicę między ceną biletu, obliczoną za odległość od stacji wyjazdu na jednym z odcinków do nowej stacji przeznaczenia na tym odcinku, a ceną okazanego biletu – z zastosowaniem opłat normalnych lub ulgowych wskazanych w TPR lub C-SKM.

 

II. BILET ODCINKOWY MIESIĘCZNY IMIENNY

1. Uprawnieni

Z oferty ”Wspólny przejazd” może skorzystać:

1)        na podstawie biletu normalnego – każda osoba.

2)        na podstawie biletu ulgowego – osoba uprawniona do korzystania z ulgi ustawowej 33%, 37%, 49%, 51%, 78% i 93%

  1. 2. Zakres ważności

1)        Bilet odcinkowy miesięczny imienny jest wydawany na przejazdy „tam i z powrotem” lub na przejazdy w jedną stronę; uprawnia do wielokrotnych przejazdów, między wszystkimi stacjami/ przystankami odcinka, na który został wydany.

2)        Bilet wydaje się na okres jednego miesiąca np. od 3 kwietnia do 2 maja, począwszy od daty wydania lub wskazanej przez nabywcę.

3. Warunki stosowania

1)      Przed rozpoczęciem pierwszego przejazdu, użytkownik biletu zobowiązany jest zgodnie ze wskazaniami wpisać w sposób trwały i czytelny numer dokumentu ze zdjęciem stwierdzającym jego tożsamość oraz – w przypadku zakupu biletu w kasie PR - swoje imię i nazwisko. Bilet jest ważny wyłącznie z dokumentem, którego numer został na nim wpisany. Do przejazdów na podstawie biletu uprawniona jest tylko ta osoba, której dane zostały na nim zamieszczone. Bilet bez wpisania powyższych danych jest nieważny.

2)      W razie stwierdzenia, że z biletu korzysta osoba inna niż na nim wskazana bilet uznaje się za nieważny, a osobę traktuje jak podróżnego bez ważnego biletu.

3)      Właścicielowi biletu nie przysługuje częściowy zwrot zapłaconej należności w razie przerwy w ruchu lub utraty połączenia przewidzianego w rozkładzie jazdy.

4)      Ulga ustawowa 49% nie dotyczy osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym oraz inwalidów 1 grupy.

4. Zwrot należności za bilet

1)      Za bilet odcinkowy miesięczny imienny:

a)     całkowicie niewykorzystany, zwrócony przed pierwszym dniem jego ważności – zwraca się zapłaconą należność po potrąceniu 15% za każdy odcinek tytułem odstępnego;

b)     częściowo niewykorzystany, zwrócony nie później niż 10 dnia ważności – zwraca się należność proporcjonalną do czasu, w jakim nie mógł być wykorzystany, po potrąceniu 15% za każdy odcinek tytułem odstępnego.

2)      Zwrotu należności za całkowicie lub częściowo niewykorzystany bilet odcinkowy dokonuje dowolna kasa, prowadząca sprzedaż biletów zgodnie z ofertą.

5. Zmiana umowy przewozu

1)      W przypadku zmiany terminu ważności biletu, podróżny jest obowiązany zgłosić się do dowolnej kasy prowadzącej sprzedaż biletów zgodnie z ofertą najpóźniej przed rozpoczęciem terminu ważności biletu i dokonać jego wymiany na nowy bilet z innym terminem ważności.

2)        Przejazd poza stację przeznaczenia jest możliwy wyłącznie na podstawie biletu normalnego – po uiszczeniu należności stanowiącej różnicę pomiędzy ceną biletu jednorazowego za faktyczny przejazd na jednym z odcinków, a ceną biletu jednorazowego na tym odcinku w relacji wskazanej na posiadanym bilecie – z zastosowaniem opłat normalnych, wskazanych w TPR lub C-SKM.

(C) Copyright 2018 PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

Dane osobowe w postaci adresu IP oraz plików Cookies przetwarzamy  w celach bezpieczeństwa oraz prawidłowego funkcjonowania strony. Klikając przycisk „akceptuje" zgadzają się państwo na przetwarzanie danych w związku z obowiązującymi zapisami art. 13 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.(ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych). Informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Morskiej 350 A, 81-002 Gdynia;

2. Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. daneosobowe@skm.pkp.pl, tel. +48 58 721 29 69;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

a) w celu prawidłowego działania strony internetowej a w szczególności udostępnionego rozkładu jazdy przez Administratora w oparciu o zapisy art. 173 Ustawy z dnia 16.07.2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;

b) w celu zapewnienia bezpieczeństwa na podstawie art. 18, 19, 21 oraz 22 Ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z PKP SKM oraz upoważnione organy kontrolne, na podstawie i w granicach określonych przepisami prawa;

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej w rozumieniu ww. Rozporządzenia;

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane po czasie rozpatrzenia przez okres określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. uzgodnionym w porozumieniu  z    Dyrektorem Archiwum Państwowego w Gdańsku;

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do wycofania zgody;

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  (https://uodo.gov.pl/), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza w/w Rozporządzenia;

9. Pobierane od Państwa dane osobowe w formie plików cookies są warunkiem koniecznym do poprawnego i komfortowego korzystania z prezentowanego na stronie rozkładu jazdy pociągów PKP SKM. Szczegóły dotyczące wykorzystania plików cookies dostępne są w Polityce Prywatności;

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

W przypadku państwa zgody prosimy nacisnąć "akceptuj", aby móc swobodnie korzystać ze wszystkich funkcjonalności strony.

Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług.