Szczegóły promocji

PROMOCYJNY BILET MIESIĘCZNY „TANDEMOWY” - NOWE CENY OD 10 GRUDNIA 2017 ROKU

data publikacji: 11-12-2017 11:23

WARUNKI TARYFOWE DLA OFERTY PROMOCYJNY BILET MIESIĘCZNY „TANDEMOWY" OBOWIĄZUJĄCY

OD DNIA 10 GRUDNIA 2017

 

 

1. Uprawnieni

1)     Z oferty Promocyjny Bilet Miesięczny „Tandemowy" (zwanego dalej „ biletem") może skorzystać osoba, która nabyła Bilet Metropolitalny Promocyjny. Osoba uprawniona do ulgi ustawowej przy przejazdach koleją, może skorzystać z tej ulgi. Wykaz osób uprawnionych do zakupu biletu przedstawia Załącznik nr 1 do niniejszych Warunków taryfowych dla oferty Promocyjny Bilet Miesięczny „Tandemowy" .

2)     Zasady odprawy oraz warunki stosowania Biletu Metropolitalnego Promocyjnego, bez którego bilet jest nieważny, określa Uchwała Nr 13/2016 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej (MZKZG) z dnia 1 czerwca 2016 r.

 

2. Obszar i zakres ważności

1)     Bilet wydaje się na przejazd w następujących relacjach:

a) na odcinku, którego krańce wyznaczają stację: Luzino, Cieplewo, Babi Dół, Reda - Rekowo, Gdańsk Śródmieście, na przejazdy pociągami uruchamianymi przez PKP Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. oraz Przewozy Regionalne Sp. z o.o.;

b) na odcinku, którego krańce wyznaczają przystanki osobowe: Gdynia Cisowa - Gdynia Karwiny- Sopot Wyścigi na przejazdy pociągami uruchamianymi przez PKP Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. oraz od dnia 1 lipca 2016 roku Przewozy Regionalne Sp. z o.o.;

c) na odcinku, którego krańce wyznaczają przystanki osobowe: Gdańsk Lipce - Gdańska Osowa - Sopot Kamienny Potok -Gdańsk Śródmieście, na przejazdy pociągami uruchamianymi przez PKP Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. oraz od dnia 1 lipca 2016 roku Przewozy Regionalne Sp. z o.o.;

Ceny ww. Promocyjnych Biletów Miesięcznych "Tandemowych" podane są w  załączniku nr 2.

2)     Bilet ważny jest wyłącznie z Biletem Metropolitalnym Promocyjnym, który należy zakupić jednocześnie z Promocyjnym Biletem Miesięcznym „Tandemowym".

 

 

3. Warunki stosowania

 

1)     Bilet należy okazać podczas kontroli łącznie z Biletem Metropolitalnym Promocyjnym. Bez Biletu Metropolitalnego Promocyjnego,  bilet jest nieważny a podróżnego traktuje się jak jadącego bez ważnego biletu na przejazd (wzór biletu stanowi Załącznik 3);

2)     Przy przejazdach na podstawie biletu ulgowego należy okazać dokument poświadczający prawo do ulgi ustawowej;

3)     Bilet ważny przez okres jednego miesiąca (np. od 3 kwietnia do 2 maja), począwszy od daty wydania lub daty wskazanej przez nabywcę;

4)     Bilet jest biletem miesięcznym imiennym wydanym wyłącznie w relacji „tam i z powrotem";

 

5)     Bilet ważny jest pod warunkiem okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość posiadacza;

6)     Właściciel biletu jest zobowiązany przed rozpoczęciem pierwszego przejazdu wpisać czytelnie w sposób trwały numer dokumentu ze zdjęciem potwierdzający tożsamość;

7)     Bilet wydany jest w formie papierowej w kasach biletowych prowadzących sprzedaż biletów PKP SKM. Wykaz kas prowadzących sprzedaż biletu stanowi Załącznik nr 4;

8)     Przy sprzedaży biletu kasjer wprowadza elektronicznie - do systemu - numer nośnika, na którym zapisany został Bilet Metropolitalny Promocyjny; numer ten zostanie nadrukowany na bilecie w miejscu „Do karty nr:";

9)     Podróżny, który nie posiada uprawnień do ulgi, nie może korzystać z ulgowego biletu;

10)  W razie stwierdzenie podczas kontroli, że;

a)     z biletu korzysta osoba inna niż na nim wskazana,

b)     osoba nie posiada uprawnienia do ulgi, lub

c)     osoba, która uprawnienia do ulgi posiada, jednak z powodu braku podczas przejazdu dokumentu poświadczającego prawo do ulgi, nie może swojego uprawnienia udowodnić,

d)     podróżny może okazać, lub nie posiada przy sobie podczas kontroli Biletu Metropolitalnego Promocyjnego,

przewoźnik (PKP SKM lub PR) uznaje bilet za nieważny, a osobę tę traktuje  jak podróżnego bez ważnego biletu. W przypadkach , o których mowa w lit. c) i d) obowiązuje tryb postępowania określony postanowieniami § 16 ust. 9 Regulaminu przewozu osób rzeczy i zwierząt przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. (RPO-SKM) oraz § 17 ust. 1 i 2 Regulaminu Przewozu (RPR).

11)  Za bilety zgubione, zniszczone, zafoliowane, skradzione nie wydaje się duplikatów i nie zwraca się uiszczonych należności - także w przypadku zgłoszenia faktu kradzieży (utraty) do organów ścigania.

 

4. Zwrot należności za bilet

1)     Podróżny może zwrócić bilet na warunkach określonych w RPO-SKM,

2)     Jeżeli wskutek zmian w kursowaniu pociągów wprowadzonych do rozkładu jazdy, dalsze korzystanie z biletu jest niecelowe lub niemożliwe, podróżny może zwrócić bilet najpóźniej przed upływem przedostatniego dnia ważności biletu. W takim przypadku podróżnemu przysługuje zwrot należności proporcjonalny do czasu, w którym bilet nie mógł być wykorzystany - bez potrącenia odstępnego.  Warunkiem dokonania zwrotu jest w takim przypadku poświadczenie biletu dokonane przez dowolna kasę prowadzącą sprzedaż biletów wg TP-SKM lub PR oraz złożenie pisemnej reklamacji na zasadach określonych w RPO-SKM .

 

5. Zmian umowy przewozu

Przejście do pociągu wyższej lub innej kategorii, przejście do pociągu innego przewoźnika niż PKP SKM lub Przewozy Regionalne Sp. z o.o. a także przejazd dalszy poza stację przeznaczenia - nie są dozwolone.

 

 

Załączniki 1-4 obowiązujące od 1.01.2018 roku

 

 

 

 

 

 

(C) Copyright 2018 PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.