Szczegóły informacji

Rozszerzenie uprawnień osób upoważnionych przez przewoźników do kontroli dokumentów przewozu osób i bagażu.

data publikacji: 24-02-2011 08:30

Z dniem 01 marca 2011 r. wchodzi w życie zmiana przepisów ustawy „PRAWO PRZEWOZOWE” wprowadzona art. 66 Ustawy z dn. 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. nr 5 poz. 13).

W ramach tej nowelizacji rozszerzono uprawnienia osób upoważnionych przez przewoźników do kontroli dokumentów przewozu osób i bagażu.

Na podstawie znowelizowanych przepisów w przypadku odmowy zapłaty należności za przejazd i opłaty dodatkowej za jazdę bez ważnego biletu oraz nieokazania kontrolerowi dokumentu tożsamości osoby uprawnione do kontroli mają prawo do ujęcia podróżnego i niezwłocznego oddania go w ręce Policji lub innych organów porządkowych.

(podstawa prawna: art.33a ust. 7 pkt 2 i  ust. 8 „Prawa przewozowego”).

Do czasu przybycia funkcjonariusza podróżny zobowiązany jest pozostać w miejscu przeprowadzania kontroli albo w innym miejscu wskazanym przez osobę uprawnioną do kontroli.

Odmowa uiszczenia należności za przejazd i okazania dokumentu tożsamości, jak również samowolne oddalenie się podróżnego z miejsca kontroli lub innego miejsca wskazanego przez osobę uprawnioną do kontroli  stanowi wykroczenie podlegające karze grzywny.

(podstawa prawna: art. 87 a i b „Prawa przewozowego”)

 

(C) Copyright 2018 PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.