Szczegóły informacji

Vademecum podróżnego

data publikacji: 06-04-2009 09:13

PKP SKM w Trójmieście przypomina, że:

Zawarcie umowy następuje poprzez nabycie biletu jednorazowego i okresowego z kasy elektronicznej bądź nabycie i skasowanie biletu strefowego kartkowego.

Podróżny musi:

Ø     SKASOWAĆ BILET KARTKOWY PRZED WEJŚCIEM DO POCIĄGU - kasowniki znajdują się w tunelach i na peronach SKM)

Ø     POSIADAĆ WAŻNY BILET NA PRZEJAZD/DOKUMENT UPRAWNIAJĄCY DO  KORZYSTANIA Z BILETU ULGOWEGO, zachować go do kontroli i okazać na każde żądanie upoważnionego do kontroli pracownika.

Ø     SPRAWDZIĆ CZY POSIADA WŁAŚCIWY BILET (nominał biletu/relacja/data) - odległości pomiędzy stacjami i ceny biletów znajdują się na kasownikach.

Ø     W PRZYPADKU NIESKASOWANIA/BRAKU BILETU, AWARII AUTOMATU BILETOWEGO - wsiąść 1 drzwiami z czoła pociągu, niezwłocznie zażądać legalizacji, sprzedaży biletów przez kierownika pociągu. Opłata za skasowanie/wydanie biletu od stacji i przystanku, gdzie znajduje się czynna  kasa biletowa - 2,80zł.

 

Nie można:

Ø     ŁĄCZYĆ BILETÓW KARTKOWYCH w celu uzyskania kwoty odpowiadającej cenie biletu na przejazd.

Ø     BILETÓW KARTKOWYCH traktować jako dopłat do biletów jednorazowych i miesięcznych.

Ø     KORZYSTAĆ Z BILETÓW KARTKOWYCH przy przewozie psa/roweru (bilety tylko z kas fiskalnych i automatów).

Ø     KORZYSTAĆ Z PRZEJAZDU NA PODSTAWIE BILETU ULGOWEGO bez posiadania ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienia do ulgi.

Ø     DOKONYWAĆ PRZERW W PODRÓŻY przy przejazdach na podstawie biletu jednorazowego na odległość do 200 km

Gdy osoba uprawniona do kontroli biletów wystawi wezwanie należy:

Ø     ODEBRAĆ WEZWANIE, nie odebrane i nie  podpisane wezwanie nie powoduje zaniechania dochodzenia należności przez przewoźnika.

Ø     ZAPOZNAĆ SIĘ Z POUCZENIEM - w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przesłania (złożenia) odwołania.

Ø     Do odwołania DOŁĄCZYĆ ORYGINAŁY LUB UWIERZYTELNIONE kserokopie dokumentów (zgodnie z pouczeniem na wezwaniu).

  •  Reklamacji bez zawarcia umowy przejazdu - nie rozpatruje się.
  • Zapłata za wezwanie w ciągu 7 dni następujących po sobie (licząc od dnia następnego po wystawieniu) powoduje obniżenie kwoty wezwania o 30%.
  • W  razie nie uregulowania należności wynikających z wezwania przewoźnik może po upływie 3 miesięcy od daty przejazdu dokonać sprzedaży wierzytelności firmie windykacyjnej.

Szczegółowe przepisy:

Regulamin przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez PKP Szybką Kolej Miejską w Trójmieście Sp. z o.o. - dostępny na stronie www.skm.pkp.pl

(C) Copyright 2018 PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującymi zapisami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.(ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Morskiej 350 A, 81-002 Gdynia;

2. Inspektorem ochrony danych w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. jest Pani Agnieszka Tokarska, daneosobowe@skm.pkp.pl, tel. 58 721 29 69;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą m.in. w celu przyjęcia i rozpatrzenia:

a) oferty, w tym oferty pracy/zaproszenia/zamówienia/zgłoszenia,

b) zgłoszenia o potrzebie zorganizowania pomocy podczas podróży, dla osób niepełnosprawnych lub dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej,

c) zgłoszenia znalezienia lub zgubienia rzeczy w pociągach lub infrastrukturze PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.,

d) skargi/wniosku/zapytania/reklamacji,

e) wniosku o udostępnienie informacji publicznej,

f) wniosku/zapytania z zakresu windykacji należności

g) oraz w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, umowy, porozumienia, aneksu itp., Dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o zapisy art. 6 w/w Rozporządzenia;

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z PKP SKM oraz upoważnione organy kontrolne, na podstawie i w granicach określonych przepisami prawa;

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane po czasie rozpatrzenia przez okres określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. uzgodnionym w porozumieniu z Dyrektorem Archiwum Państwowego w Gdańsku, przy czym w odniesieniu do ofert pracy, maksymalnie przez okres 6 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji na dane stanowisko lub od dnia jej wpływu, gdy nie dotyczyła konkretnej rekrutacji;

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych prawo wniesienia sprzeciwu;

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza w/w Rozporządzenia;

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem przyjęcia, rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi;

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

W przypadku państwa zgody prosimy nacisnąć "akceptuj", aby móc swobodnie korzystać ze wszystkich funkcjonalności strony.

Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług.