Aktualności dla podróżnych

ULGOWE BILETY MIESIĘCZNE DLA OSÓB NIEZDOLNYCH DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI

Szanowni Podróżni

Spółka PKP  SKM w Trójmieście  informuje, że od  25 sierpnia 2023 roku osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji będą mogły  kupować  bilety miesięczne  z ulgą ustawową 49%.

 

Przejazdy ww. osób poświadcza jeden z poniższych  dokumentów:

 1. wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, stwierdzający zaliczenie do I grupy inwalidów,
 2. wypis z treści orzeczenia: wojskowej komisji lekarskiej, komisji lekarskiej podległej Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji  albo Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Szefowi Agencji Wywiadu, stwierdzający zaliczenie do I grupy inwalidztwa,
 3. orzeczenie lekarza orzecznika ZUS albo wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do
  samodzielnej egzystencji,
 4. orzeczenie komisji lekarskiej ZUS stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji,
 5. zaświadczenie ZUS, stwierdzające przyznanie wyrokiem sądu świadczenia uzależnionego od zaliczenia  do I grupy inwalidów albo do  uznania niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 6. wypis z treści orzeczenia: lekarza rzeczoznawcy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) lub komisji lekarskiej KRUS, stwierdzające niezdolność do samodzielnej egzystencji,
 7. zaświadczenie KRUS, stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do I grupy inwalidów albo uznanie niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 8. legitymacja emeryta - rencisty policyjnego z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa lub stwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji,
 9. legitymacja emeryta - rencisty wojskowego, z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa, tj. nr WKL oraz data (bez wpisanego nr WKL i daty – ulga nie przysługuje),
 10. legitymacja osoby niepełnosprawnej, stwierdzająca znaczny stopień niepełnosprawności.

Dokumenty wskazane w pkt. 1 – 7 i 10 okazuje się wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 13 lipca 2023 roku o zmianie ustawy o uprawnianiach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2023 r., poz. 1575).

 

 

POŁĄCZENIA SKM

Lębork - Wejherowo
Wejherowo - Gdańsk Śródmieście
Gdańsk Główny - Gdańsk Stadion EXPO