Bezpieczeństwo

 

 

BEZPIECZEŃSTWO W PODRÓŻY


Naszym priorytetem jest dbałość o Twoje bezpieczeństwo. Chcemy abyś czuł się bezpiecznie podróżując pociągami SKM. Tutaj znajdziesz przydatne informacje jak się zachować aby podróżować bezpiecznie.

 

 

ZAINTERESOWANIA I UWAGI WYMAGAJĄ:

 1. Rzucające się w oczy lub po prostu nietypowe zachowania osób
 2. Pozostawione bez opieki przedmioty: teczki, paczki, pakunki itp.
 3. Osoby ubrane nietypowo do występującej pory roku
 4. Pojazdy, w tym ciężarowe, a w szczególności furgonetki, przebywające, parkujące w nietypowych miejscach, np. przy dworcach, przystankach kolejowych, przejściach, wiaduktach, tunelach, mostach, kasach

   

   

   

  WIDZISZ COŚ CO BUDZI TWOJE OBAWY I NIE WIESZ JAK ZAREAGOWAĆ ?

  NIEZWŁOCZNIE POWIADOM OBSŁUGĘ POCIĄGU, LUB ZAUWAŻONEGO FUNKCJONARIUSZA

  ZAWIADOM SOK SKM


  JESTEŚ ŚWIADKIEM PRZESTĘPSTWA

  ZAWIADOM POLICJĘ

   

   

  BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE

  Zaplanuj przejazd

  • Dopilnuj aby ktoś wiedział dokąd i kiedy będziesz podróżować, na wszelki wypadek weź ze sobą telefon komórkowy
  • Sprawdź połączenia i ewentualne przesiadki
  • Podróżując w grupie wyznacz miejsce spotkania, zapoznaj grupę z kontaktowym numerem telefonu opiekuna grupy
  • Używaj przejść wyznaczonych – są najbezpieczniejsze

  Bądź uważnym

  • Zwracaj uwagę na otoczenie i to którędy idziesz
  • Nie zbliżaj się do dziwnych miejsc i osób, staraj się zawsze przebywać pod okiem kamer monitoringu, lub wśród innych podróżnych
  • Staraj się ograniczać używanie słuchawek gdy się przemieszczasz, możesz nie usłyszeć ważnych komunikatów lub ostrzeżeń
  • Niezwłocznie zgłoś o zauważonym bagażu pozostawionym bez opieki

  W pociągu

  • Podczas wsiadania i wysiadania uważaj na odstęp pomiędzy krawędzią peronu a pociągiem
  • Zajmij miejsce tam, gdzie będziesz się czuł bezpiecznie
  • W razie zagrożenia zgłoś się do obsługi pociągu lub widocznego patrolu SOK
  • Gdy zaistnieje taka potrzeba pomoc zostanie udzielona na przystanku, tak aby została udzielona niezwłocznie
  • O konieczności udzielenia pomocy powiadom też obsługę pociągu
  • Gdy pociąg stoi pomiędzy przystankami i nie wydano wyraźnego polecenia, nie opuszczaj pociągu!

   

   

  BEZPIECZEŃSTWO TWOJEGO MIENIA

  Kradzieże kieszonkowe

  • Noś portfel w wewnętrznych kieszeniach
  • Noś zamkniętą torebkę
  • Mniejsze bagaże czy torby przenoś i trzymaj przed sobą z paskiem przewieszonym przez ramię
  • Trzymaj torebkę pod pachą
  • Nie wystawiaj na widok biżuterii
  • Nie pokazuj pieniędzy pozostaw je w portfelu

  Chroń swój bagaż

  Chroń swoje gadżety

  • Korzystaj z aplikacji do namierzania smartfonów
  • Zachowaj ostrożność w czasie korzystania z urządzeń w miejscu publicznym
  • Rozważ ubezpieczenie urządzenia
  • Zapisz numer IMEI swojego urządzenia
  • Zawsze korzystaj z wbudowanych zabezpieczeń typu kod PIN czy innych oferowanych przez twoje urządzenia

   

   

  ZGŁOŚ PRZESTĘPSTWO LUB INCYDENT

   


  STRAŻ OCHRONY KOLEI SKM

  Powiadom nas o zagrożeniach

  Tel. stacjonarny: (58) 721 11 72

  Tel. kom: 668 163 171

  Wyślij wiadomość (sms): 668 163 171


  W przypadkach kryzysowych zawsze powiadom Policję:

  Tel. kom: 112

 

WARTO WIEDZIEĆ

WYKROCZENIA POPEŁNIANE NA OBSZARZE KOLEJOWYM ZAGROŻONE SĄ KARĄ GRZYWNY DO 500 ZŁ.

 

Między innymi zabrania się:

- niszczenia, uszkadzania lub czynienia niezdatnym do użytku budynków, budowli i urządzeń kolejowych oraz pojazdów kolejowych

- naruszania stanu urządzeń sterujących, zabezpieczających, sygnalizacyjnych, ostrzegawczych i oświetleniowych oraz wywierania wpływu na ich działanie, w szczególności przez ich uszkadzanie, manipulowanie nimi i zmianę ich usytuowania

- naruszania stanu sygnałów i wskaźników oraz wywierania wpływu na ich działanie, w szczególności przez ich uszkadzanie, zmianę usytuowania lub obrazu, a także ich naśladowania poprzez ustawianie w pobliżu torów kolejowych świateł lub innych przedmiotów imitujących takie znaki

- posługiwania się urządzeniami alarmowymi i awaryjnymi bez uzasadnienia

- wchodzenia osób nieuprawnionych do obiektów, miejsc, pomieszczeń i pojazdów kolejowych, do których wstęp jest zabroniony

- manipulowania przez osoby nieuprawnione urządzeniami znajdującymi się w miejscach i pomieszczeniach, do których dla osób nieupoważnionych dostęp jest zabroniony

- zamalowywania elewacji budynków i budowli oraz pociągów i innych pojazdów kolejowych

- umieszczania i usuwania napisów, ogłoszeń, reklam i rysunków bez zgody zarządcy infrastruktury kolejowej, zwanego dalej "zarządcą", lub przewoźnika kolejowego

- dokonywania czynności grożących wywołaniem pożaru, w szczególności wzniecania lub używania ognia, wypalania traw, wyrzucania niedopałków, palenia tytoniu w magazynach, składach, na rampach kolejowych i w ich pobliżu oraz w innych miejscach i pomieszczeniach, w których obowiązuje taki zakaz podany do wiadomości przez wywieszenie ogłoszenia lub wynikający z odrębnych przepisów

- wnoszenia i przewożenia rzeczy zabronionych na podstawie odrębnych przepisów

- pozostawiania zwierząt bez dozoru oraz wprowadzania lub wpuszczania psów bez kagańców i smyczy oraz bez aktualnego świadectwa szczepienia

- palenia tytoniu w miejscach, w których jest to zabronione

- wnoszenia i zażywania środków odurzających

- sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych w zakresie określonym w odrębnych przepisach

- żebrania

- urządzania gier, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27), bez wymaganego zezwolenia

- zanieczyszczania i zaśmiecania

- prowadzenia działalności gospodarczej, w tym prowadzenia akwizycji, handlu lub innej działalności zarobkowej, bez zgody zarządcy lub przewoźnika kolejowego

- przeprowadzania publicznych zbiórek ofiar bez zgody zarządcy lub przewoźnika kolejowego

- zakłócania krzykiem, hałasem lub innym wybrykiem porządku publicznego lub spokoju osób korzystających z usług kolei.

- wstępu i przebywania osób nieuprawnionych na torowiskach, nasypach, wiaduktach, mostach, w wykopach i w tunelach kolejowych

- przechodzenia pod wagonami i między wagonami

- przechodzenia i przejeżdżania przez tory w miejscach do tego niewyznaczonych

- tarasowania torów i torowisk, dróg ewakuacyjnych oraz przejść dla pieszych

- obrzucania kamieniami lub innymi przedmiotami pociągów lub innych pojazdów kolejowych oraz ustawiania przeszkód na torach

- pozostawiania na przejazdach, przejściach i torach zwierząt, pojazdów lub innych rzeczy

- przechodzenia i przejeżdżania oraz przepędzania zwierząt przez przejazdy lub przejścia, gdy:

a)             zbliża się pociąg lub inny pojazd kolejowy, a przejazdy lub przejścia nie są zabezpieczone urządzeniami, o których mowa w lit. b i c,

b)            zapory są zamknięte, zamykanie ich zostało rozpoczęte lub otwarcie niezakończone,

c)             zbliżanie się pociągu lub innego pojazdu kolejowego zapowiada sygnalizacja świetlna lub akustyczna,

d)            zatrzymanie nakazuje sygnał dawany przez pracownika zarządcy lub przewoźnika kolejowego

- wprowadzania na perony, do holów, poczekalni, tunelów i przejść między peronami oraz w pobliżu torów nieprzeznaczonych do przewozu koleją motorowerów, motocykli lub innych pojazdów, z wyjątkiem rowerów, wózków inwalidzkich i dziecięcych

- jazdy rowerami, motorowerami, motocyklami lub innymi pojazdami oraz poruszania się na wrotkach i rolkach po peronach, w holach, poczekalniach dworcowych, w tunelach, w przejściach między peronami oraz w pobliżu torów, w odległości mniejszej niż 3 metry od skrajnej szyny

- samowolnego zajmowania placów oraz samowolnego składowania lub wyładowywania na nich przesyłek i innych rzeczy

zwoływania i urządzania zgromadzeń bez zgody zarządcy lub przewoźnika kolejowego

- przejazdu osób nieuprawnionych pociągiem towarowym lub innym pojazdem kolejowym nieprzeznaczonym dla podróżnych

- wchodzenia bez zgody przewoźnika kolejowego do pociągów i wagonów niedostępnych dla ogółu podróżnych, a w szczególności do pociągów nadzwyczajnych, wagonów służbowych oraz do wagonów na torach postojowych

- wchodzenia osób nieuprawnionych do kabin sterowniczych pojazdów kolejowych oraz uruchamiania tych pojazdów

- nieuzasadnionego unieruchamiania lub zatrzymywania pociągu, w szczególności przy użyciu hamulca awaryjnego

- wsiadania i wysiadania po sygnale odjazdu, podczas jazdy, z niewłaściwej strony oraz w miejscach do tego nieprzeznaczonych

- zajmowania miejsc w wagonie przed podstawieniem pociągu lub wagonu na tor przy peronie odjazdowym

- wyrzucania przedmiotów na zewnątrz

- dokonywania zmian oznaczeń wagonów lub pomieszczeń w wagonach

- umieszczania na miejscach do siedzenia, leżenia lub spania nóg w obuwiu, zwierząt lub przedmiotów mogących uszkodzić lub zanieczyścić te miejsca

- podczas jazdy:

a)             wychylania się z okien,

b)            otwierania zewnętrznych drzwi wagonów,

c)             zatrzymywania się na pomostach między wagonami,

d)            przechodzenia z jednego wagonu do drugiego, gdy wagony nie są połączone ze sobą przejściami ochronnymi,

e)             przebywania na stopniach wagonu

- korzystania z toalet, gdy o takim zakazie informuje odpowiednie ogłoszenie, w szczególności podczas postoju pociągu na stacjach i przystankach

- podróżnym pozostawania w wagonach po przybyciu pociągu do stacji końcowej

(C) Copyright 2020 PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

Dane osobowe w postaci adresu IP oraz plików Cookies przetwarzamy  w celach bezpieczeństwa oraz prawidłowego funkcjonowania strony. Klikając przycisk „akceptuje" zgadzają się państwo na przetwarzanie danych w związku z obowiązującymi zapisami art. 13 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.(ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych). Informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Morskiej 350 A, 81-002 Gdynia;

2. Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. daneosobowe@skm.pkp.pl, tel. +48 58 721 29 69;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

a) w celu prawidłowego działania strony internetowej a w szczególności udostępnionego rozkładu jazdy przez Administratora w oparciu o zapisy art. 173 Ustawy z dnia 16.07.2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;

b) w celu zapewnienia bezpieczeństwa na podstawie art. 18, 19, 21 oraz 22 Ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z PKP SKM oraz upoważnione organy kontrolne, na podstawie i w granicach określonych przepisami prawa;

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej w rozumieniu ww. Rozporządzenia;

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane po czasie rozpatrzenia przez okres określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. uzgodnionym w porozumieniu  z    Dyrektorem Archiwum Państwowego w Gdańsku;

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do wycofania zgody;

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  (https://uodo.gov.pl/), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza w/w Rozporządzenia;

9. Pobierane od Państwa dane osobowe w formie plików cookies są warunkiem koniecznym do poprawnego i komfortowego korzystania z prezentowanego na stronie rozkładu jazdy pociągów PKP SKM. Szczegóły dotyczące wykorzystania plików cookies dostępne są w Polityce Prywatności;

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

W przypadku państwa zgody prosimy nacisnąć "akceptuj", aby móc swobodnie korzystać ze wszystkich funkcjonalności strony.

Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług.