Szczegóły informacji

Informacja o zasadach przewozu rowerów.

data publikacji: 04-02-2016 14:22

Uprzejmie informujemy, o zasadach przewozu rowerów w pociągach SKM.

 

„1. W pociągach SKM wyznacza się miejsca dla:

... 3) osób podróżujących z rowerami - miejsca te wyznacza się - w zależności od typu taboru. Na wagonach ezt i szt znajdują się piktogramy informujące o możliwości przewozu roweru wg wzoru nr 21 oraz braku możliwości przewozu roweru wg wzoru nr 21a w danym wagonie. W pociągach można przewozić wyłącznie tyle rowerów, ile jest miejsc przystosowanych do ich przewozu. Kierownik pociągu/ konduktor sprawuje nadzór nad przewożoną liczbą rowerów, tym samym kierownik pociągu/ konduktor ma prawo odmówić przewozu roweru, jeśli w pociągu wszystkie miejsce przeznaczone do przewozu rowerów są zajęte. Podróżny, który nie znalazł miejsca dla przewożonego roweru jest obowiązany zgłosić się do kierownika pociągu/konduktora, w celu uzyskania informacji o możliwości przewozu roweru. Jeżeli kierownik pociągu/ konduktor wyznaczy osobie podróżującej z rowerem miejsce do przewozu rowerów poza miejscem oznaczonym piktogramami wg wzoru nr 21, to za bezpieczny przewóz roweru, w sposób nieuciążliwy dla pozostałych podróżnych, odpowiedzialna jest osoba przewożąca rower.

Dopuszcza się przewóz rowerów w przedziałach przyległych do kabiny maszynisty, z której prowadzony jest pociąg, przejazd podróżnych jest zabroniony. Podróżny może przebywać w tym przedziale wyłącznie na czas niezbędny dla postawienia tam roweru oraz odbioru roweru. W takich przedziałach:

a) można przewozić wyłącznie tyle rowerów, ile jest miejsc przystosowanych do ich przewozu,

b) nadzór nad przewożonym rowerem sprawuje podróżny, przebywając w pierwszym przedsionku lub pierwszym przedziale wagonu."

 

Podstawa prawna:

Regulamin Przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. (RPO-SKM) § 8 ust. 1 pkt 3.

 

 

(C) Copyright 2018 PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.