Oferty i promocje

Bilet Miejski

 1. Uprawnieni
 1. Bilet Miejski  w granicach dwóch miast może nabyć każda osoba.
 2. osoba uprawniona do przejazdów ulgowych może nabyć bilet ulgowy, na zasadach określonych w § 40 TP- PKP SKM.

2. Obszar i zakres ważności

1) Bilety Miejskie wydawane są jako:

 1. bilety strefowe – z kasy fiskalnej, automatu biletowego, zakupione za pośrednictwem telefonu komórkowego, zakupione u kierownika pociągu/konduktora lub bilety zakupione za pośrednictwem platformy internetowej – ważne są od daty i godziny  wydania,
 2. bilety kartkowe do elektronicznych kasowników biletowych (zakupione w kasach biletowych lub w placówkach upoważnionych do sprzedaży biletów), należy przed wejściem do pociągu skasować w kasowniku. Bilet nieskasowany lub z datą i godziną wpisaną odręcznie przez podróżnego jest nieważny, a podróżny traktowany jest, jako podróżny bez ważnego biletu na przejazd. Bilet można skasować na zasadach określonych w Regulaminie PKP SKM,
 3. bilety odcinkowe miesięczne imienne – na okres jednego miesiąca, np. od 24 czerwca do 23 lipca.
 1. Bilet Miejski ważny jest w granicach dwóch miast wskazanych przy zakupie przez podróżnego bądź w przypadku biletu kartkowego do elektronicznych kasowników biletowych – w granicach dwóch miast, w obrębie których na stacji/przystanku nastąpiło skasowanie biletu np. bilet skasowany lub zakupiony na stacji Gdańsk Wrzeszcz jest ważny tylko w granicach miast Gdańska i Sopotu;
 1. Bilet Miejski strefowy ważny jest na jeden przejazd w granicach dwóch wybranych miast tj.:
 1. Gdańska i Sopotu: na odcinku ograniczonym stacjami/przystankami: Gdańsk Lipce, Gdańsk  Śródmieście, Sopot Kamienny Potok, Gdańsk Osowa,
 2. Gdyni i Sopotu: na odcinku ograniczonym stacjami/przystankami: Gdynia Cisowa, Sopot Wyścigi, Gdynia Karwiny;
 1. Bilet Miejski odcinkowy miesięczny imienny ważny  jest w granicach dwóch wybranych miast tj.:
 1. Gdańska i Sopotu: na odcinku ograniczonym stacjami/przystankami: Gdańsk Lipce, Gdańsk Śródmieście, Sopot Kamienny Potok, Gdańsk Osowa,
 2. Gdyni i Sopotu: na odcinku ograniczonym stacjami/przystankami: Gdynia Cisowa, Sopot Wyścigi, Gdynia Karwiny;
 1. łączenie biletów według oferty „Bilet Miejski” z innymi biletami PKP SKM w celu uzyskania wyższej ceny nie jest dozwolone.

3. Warunki stosowania biletów strefowych

 1. Bilety Miejskie strefowe opatrzone są nadrukiem „Bilet Miejski”;
 2. nie podlegają zwrotowi należności uiszczone z powodu nieokazania Biletu Miejskiego strefowego w pociągu, choćby później podróżny bilet ten okazał;
 3. za Bilety Miejskie strefowe zagubione, zniszczone lub skradzione PKP SKM nie zwraca zapłaconych należności i nie wydaje duplikatu, także w przypadku zgłoszenia straty do organów ścigania;
 4. za Bilet Miejski strefowy dokonuje się zwrotów należności, na warunkach określonych w Regulaminie PKP SKM.

4. Warunki stosowania biletów odcinkowych miesięcznych imiennych 

 1. Bilety Miejskie odcinkowe miesięczne imienne  opatrzone są nadrukiem „Bilet Miejski”;
 2. Bilet Miejski odcinkowy miesięczny imienny ważny jest łącznie z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość właściciela. Przed rozpoczęciem pierwszego przejazdu właściciel biletu zobowiązany jest wpisać czytelnie w sposób trwały imię i nazwisko właściciela biletu. Bilet bez wpisanych danych jest nieważny;
 3. jeżeli podczas kontroli podróżny oświadczy, że posiada Bilet Miejski odcinkowy miesięczny imienny, ale nie okaże go w pociągu, wówczas zwrot (umorzenie) zapłaconych w pociągu (wskazanych w wezwaniu do zapłaty) opłat taryfowych i opłaty dodatkowej – po potrąceniu (uiszczeniu) opłaty manipulacyjnej – może uzyskać w drodze reklamacji, na warunkach określonych w Regulaminie PKP SKM. Wysokość opłaty manipulacyjnej określona jest w Cenniku usług (Wykaz opłat dodatkowych);
 4. w razie stwierdzenia podczas kontroli, że z biletu korzysta osoba inna niż na nim wskazana lub osoba nie posiada uprawnienia do ulgi, PKP SKM uznaje bilet za nieważny, a osobę traktuję jak podróżnego bez ważnego biletu;
 5. za Bilety Miejskie odcinkowe miesięczne imienne zagubione, zniszczone lub skradzione PKP SKM nie zwraca zapłaconych należności i nie wydaje duplikatu, także w przypadku zgłoszenia straty do organów ścigania;
 6. posiadaczowi Biletu Miejskiego odcinkowego miesięcznego imiennego nie przysługuje odszkodowanie lub częściowy zwrot zapłaconej należności w razie częściowego ograniczenia ruchu pociągów.

5. Zmiana umowy przewozu

 1. przejazd dalszy poza stacje/przystanki osobowe graniczne strefy wskazania na bilecie – nie jest dozwolone,
 2. przejazd pociągiem innego przewoźnika niż PKP SKM lub PR – nie jest dozwolony.

Szczegółowe informacje oraz więcej informacji:

 • w § 36 Taryfy przewozowej PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. (TP-PKP SKM),
 • Tabele opłat nr 54 - 57 w Cenniku usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. (C-PKP SKM),

 pod adresem: http://www.skm.pkp.pl/dla-pasazera/taryfy-i-przepisy/przepisy

POŁĄCZENIA SKM

Lębork - Wejherowo
Wejherowo - Gdańsk Śródmieście
Gdynia Gł - Kościerzyna
Gdańsk Gł - Kartuzy
Gdynia Gł - Gdańsk Wrzeszcz przez lotnisko
Gdańsk Główny - Gdańsk Stadion EXPO