Uprawnienia do ulgowych przejazdów koleją w komunikacji krajowej tabela nr 2 - na podstawie ustaw

TABELA Nr 2 - na podstawie ustaw:

  1. z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1790),
  2. z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 517),
  3. z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1569 z późn. zm.),
  4. z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 319 z późn.zm.).
Uprawnieni do ulgiWymiar ulgi (w %)
przy przejazdach pociągami PKP  SKM, na podstawie biletów:
Dokumenty poświadczające uprawnienia do ulgowych przejazdów (4) (5)
jednorazowychmiesięcznych imiennych
Inwalidzi wojenni i wojskowi: zaliczeni do I grupy inwalidów lub uznani za całkowicie niezdolnych do pracy i niezdolnych do samodzielnej egzystencji (choćby bez związku z działaniami wojennymi lub służbą wojskową)78-Książka inwalidy wojennego (wojskowego) zawierająca wpis o zaliczeniu do I grupy inwalidów, albo
o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji.
Kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi:
zaliczonymi do I grupy inwalidów lub uznani za całkowicie niezdolnych do pracy i niezdolnych do samodzielnej egzystencji (choćby bez związku z działaniami wojennymi lub służbą wojskową)
78-Legitymacja osoby represjonowanej zawierająca wpis o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, wystawiona przez organ rentowy.
Przewodnik towarzyszący w podróży osobie wymienionej w poz.powyższych95-Książka inwalidy wojennego (wojskowego) zawierająca wpis o zaliczeniu do I grupy inwalidów, albo
o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Legitymacja osoby represjonowanej zawierająca wpis o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, wystawiona przez organ rentowy.
Inwalidzi wojenni i wojskowi: zaliczeni do II lub III grupy inwalidów albo uznani za całkowicie lub częściowo niezdolnych do pracy37-Książka inwalidy wojennego (wojskowego) zawierająca wpis odpowiednio o zaliczeniu do II lub III grupy inwalidów, albo o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy.
Kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi:
zaliczonymi do II lub III grupy inwalidów lub uznani za całkowicie lub częściowo niezdolnych do pracy
37-Legitymacja osoby represjonowanej zawierająca wpis o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, wystawiona przez organ rentowy.
Kombatanci w tym członkowie Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej i inne osoby uprawnione – emeryci, renciści i inwalidzi oraz osoby pobierające uposażenie w stanie spoczynku lub uposażenie rodzinne. Wdowy lub wdowcy – emeryci i renciści oraz osoby pobierające uposażenie w stanie spoczynku lub uposażenie rodzinne, pozostali po kombatantach w tym po członkach Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej i innych osobach uprawnionych51-

Dokumentami poświadczającymi uprawnienie do ulgowych przejazdów są:
1) legitymacja osoby represjonowanej, wystawiona przez organ rentowy, z odpowiednim wpisem o:
a) całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji;
b) całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy;
2) zaświadczenia z wpisem o przysługujących uprawnieniach do ulg, wystawione przez:
a) Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,

b) Urząd do Spraw Kombatantów,

c) Ministra Pracy i Polityki Socjalnej,
zawierające wpisy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów obowiązujących do dnia 16 kwietnia 2014 roku poświadczają uprawnienia do tych przejazdów poświadczają obecnie obowiązujące uprawnienia, do czasu uaktualnienia wpisu o wysokości przysługującej ulgi lub wymiany dokumentu.

Weterani poszkodowani  w związku z udziałem w działaniach poza granicami kraju37-Legitymacja weterana poszkodowanego.
Działacz opozycji antykomunistycznej albo osoba represjonowana z powodów politycznych51- 
  1. legitymacja działacza opozycji antykomunistycznej, lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, lub
  2. decyzja administracyjna potwierdzajaca status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych wraz z dokumentem poświadczającym tożsamość,

wydawane przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

(4)(5) Dokumenty (lub ich rodzaje) wymienione w Tabeli Nr 2 zostały określone w rozporządzeniach:

  1. Ministra Infrastruktury:
  • z dnia 7 lipca 2003 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia inwalidów wojennych i wojskowych oraz innych osób do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. Nr 134, poz. 1258) – poz. 28-32,
  • z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia kombatantów oraz innych osób do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2014 r., poz. 953) – poz. 33;

2. Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie wzoru legitymacji weterana i weterana poszkodowanego oraz trybu ich wydania, wymiany lub zwrotu (Dz. U. z 2012 r., poz. 229) – poz. 34;

3. Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wzoru zaświadczenia, wzoru legitymacji weterana-funkcjonariusza albo weterana poszkodowanego-funkcjonariusza (Dz. U. z 2017 r., poz. 1594);

4. Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 września 2012 r. w sprawie wzoru legitymacji weterana-funkcjonariusza albo weterana poszkodowanego-funkcjonariusza ABW (Dz. U. z 2012 r., poz. 1060);

5. Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie odznaki honorowej i legitymacji dla działaczy opozycji antykomunistycznej lub osób represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. 2017 r., poz. 1602).

 

 

POŁĄCZENIA SKM

Lębork - Wejherowo
Wejherowo - Gdańsk Śródmieście
Gdynia Gł - Kościerzyna
Gdańsk Gł - Kartuzy
Gdynia Gł - Gdańsk Wrzeszcz przez lotnisko
Gdańsk Główny - Gdańsk Stadion EXPO