Niezbędnik podróżnego

I. Ważne informacje dla podróżnych:

 1. Każdy podróżny w czasie przejazdu pociągiem SKM musi posiadać ważny bilet, zachować go do kontroli i niezwłocznie wręczać go osobie upoważnionej do kontroli na każde żądanie.
 2. Bilet jednorazowy kartkowy należy skasować przed wejściem do pociągu - kasowniki znajdują się w tunelu, budynku dworca bądź na peronach.
 3. Nie posiadając biletu - należy przed lub niezwłocznie po wejściu do pociągu SKM (wyłącznie przez pierwsze drzwi do pierwszego wagonu licząc od czoła pociągu SKM) zgłosić się do kierownika pociągu /konduktora w celu nabycia biletu, a w przypadku nieobecności ww. w tej części pociągu oczekiwać na jego przybycie. Opłata za wydanie biletu od stacji/przystanku, gdzie znajduje się czynna kasa biletowa wynosi 2,80 zł.
 4. W przypadku niekasowanego biletu - należy wsiąść do pociągu przez pierwsze drzwi z czoła (w kierunku jazdy) i niezwłocznie po wejściu poprosić o skasowanie biletu przez kierownika pociągu/konduktora w przypadku nieobecności ww. w tej części  pociągu oczekiwać na jego przybycie . Opłata za skasowanie biletu od stacji/przystanku wynosi 2,80 zł.
 5. WAŻNE !!!
  AUTOMAT BILETOWY NIE PEŁNI FUNKCJI KASY BILETOWEJ
  Jeśli wskutek awarii automat biletowy nie wydrukował biletu, nie wydał reszty, itp., należy wsiąść wyłącznie przez pierwsze drzwi do pierwszego wagonu licząc od czoła pociągu SKM i niezwłocznie zgłosić awarię automatu biletowego kierownikowi pociągu.
  W przypadku braku biletu należy zakupić bilet u kierownika pociągu, pamiętając o tym, że na stacjach i przystankach, gdzie znajduje się czynna kasa biletowa zostanie pobrana opłata dodatkowa w wysokości 2,80 zł.
  Jeśli z powodu awarii podróżny utracił gotówkę - kierownik wystawi wezwanie do zapłaty w wysokości ceny biletu wraz z opłatą dodatkową 2,80 zł na stacjach i przystankach, gdzie znajduje się czynna kasa biletowa. Wezwanie należy opłacić w ciągu 2 dni na poczcie lub w kasie biletowej SKM na stacji Gdynia Główna. W ww. sytuacjach podróżnemu, przysługuje prawo do złożenia reklamacji w trybie §23, wg wzoru stanowiącego wzór druku nr 33 RPO-SKM.
 6. W przypadku odwołania dotyczącego okresowego biletu metropolitalnego - podstawą jest oryginał paragonu (lub potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia) potwierdzający doładowanie karty miejskiej lub legitymacji studenckiej dokonanej przed przejazdem.

II. Podróżny bez ważnego biletu

Jeśli zdarzy się, że z jakiejś przyczyny podróżny nie posiada biletu podczas kontroli:

 1. Podróżny może zakupić bilet na przejazd u osoby kontrolującej po zapłaceniu należności taryfowych za przejazd wraz z opłatą dodatkową.
 2. W przypadku braku gotówki na zakup biletu osoba kontrolująca wystawia wezwanie do zapłaty.

Przypominamy, że wezwanie do zapłaty należy odebrać i szczegółowo zapoznać się z pouczeniem znajdującym się na odwrocie wezwania. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przesłania lub złożenia reklamacji. Nieodebrane wezwanie nie powoduje zaniechania dochodzenia należności przez przewoźnika.

Opłata za wezwanie:

Wskazaną w wezwaniu kwotę należy wpłacić w ciągu 14 dni za pośrednictwem banku, poczty na rachunek BGK Oddział w Gdańsku 93 1130 1121 0080 0116 9520 0015, na odcinku wpłaty musi się znajdować seria i numer wezwania.

Wpłaty można również dokonać w:

Reklamacje od wezwania do zapłaty należy przesłać, względnie składać na adres:

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Spółka z o.o.

ul. Morska 350 A

81-002 Gdynia

tel. 058 721 27 78

w dni robocze w godz. 7.30-14.30

Reklamację można również składać osobiście w siedzibie Wydziału Obsługi Posprzedażowej mieszczącej się w budynku Dworca Podmiejskiego stacji Gdynia Główna obok kas biletowych SKM:

Gdynia, Plac Konstytucji 1,

w dni robocze w godz. 8.00 - 14.00

tel. 58 721 27 78

 

Do pisemnej reklamacji należy dołączyć:

 • uwierzytelnioną kserokopię dokumentu poświadczającego uprawnienie - na dzień odbywania podróży - do bezpłatnego bądź ulgowego przejazdu.
 • uwierzytelnioną kserokopię ważnego - na dzień odbywania podróży - biletu okresowego imiennego
 • oryginał wezwania do zapłaty
 • dowód wniesienia opłaty manipulacyjnej w wysokości określonej w Cenniku usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. (C-SKM) na konto wskazane w wezwaniu do zapłaty.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego - (jako odnośnik) Dz.U. nr 38 poz.266.,

Ustawa Prawo Przewozowe z dnia 15 listopada 1984r. (jako odnośnik) Dz.U. z 2015 r. poz. 915 z późn.zm.,

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 stycznia 2005r. (jako odnośnik) w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej - (jako odnośnik) Dz.U. nr 14 poz.117,

Regulamin przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o., (RPO-SKM)

Taryfa przewozowa SKM (TP-SKM) zawierająca postanowienia taryfowe o przewozie osób, rzeczy i zwierząt w pociągach PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.,

Cennik usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. (C-SKM).

Dane adresowe Urzędu Transportu Kolejowego:

Urząd Transportu Kolejowego

Aleje Jerozolimskie 134

02-305 Warszawa

nr infolinii: 801 044 080 lub 22 460 40 80

adres e-mail: pasazer@utk.gov.pl

 

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o., informuje o funkcjonowaniu Rzecznika Praw Pasażera Kolei, którego zadaniem jest pozasądowe rozwiązywanie sporów w związku ze świadczonymi przez PKP SKM usługami.

Z Rzecznikiem Praw Pasażera Kolei można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: rzecznik@pasazer.gov.pl, lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:

Rzecznik Praw Pasażera Kolei

przy Prezesie Urzędu Transportu Kolejowego

Al. Jerozolimskie 134

02-305 Warszawa

Więcej informacji  na stronie www.pasazer.gov.pl

 

III. Przewóz rowerów

W pociągach SKM wyznacza się miejsca dla osób podróżujących z rowerami - miejsca te wyznacza się - w zależności od typu taboru. Na wagonach pociągów znajdują się piktogramy informujące o możliwości przewozu roweru oraz braku możliwości przewozu roweru w danym wagonie. W pociągach można przewozić wyłącznie tyle rowerów, ile jest miejsc przystosowanych do ich przewozu, przy czym w miejscu tym rower winien być zabezpieczony poprzez umieszczenie go w stojaku. Kierownik pociągu/konduktor sprawuje nadzór nad przewożoną liczbą rowerów, tym samym kierownik pociągu/ konduktor ma prawo odmówić przewozu roweru, jeśli w pociągu wszystkie miejsca przeznaczone do przewozu rowerów są zajęte. Podróżny, który nie znalazł miejsca dla przewożonego roweru jest obowiązany zgłosić się do kierownika pociągu/konduktora, w celu uzyskania informacji o możliwości przewozu roweru. Jeżeli kierownik pociągu/konduktor wyznaczy osobie podróżującej z rowerem miejsce do przewozu roweru poza miejscem oznaczonym piktogramami, to za bezpieczny przewóz roweru, w sposób nieuciążliwy dla pozostałych podróżnych, odpowiedzialna jest osoba przewożąca rower. W przypadku odmowy przewozu roweru przez kierownika pociągu/konduktora podróżnemu przysługuje całkowity zwrot należności za przejazd, na następującyhc zasadach:

W przypadku zwrotu biletu niewykorzystanego z powodu odmowy przewozu roweru w pociągu, poświadczony przez kierownika pociągu/konduktora bilet o niewykorzystaniu podlega zwrotowi w każdej kasie biletowej SKM. Zwrot należności za bilet zakupiony za pośrednictwem telefonu komórkowego lub za pośrednictwem platformy internetowej, jest możliwy w drodze pisemnej reklamacji wniesionej do SKM.

Dopuszcza się przewóz rowerów w przedziałach przyległych do kabiny maszynisty, z której prowadzony jest pociąg. Przejazd podróżnych w wyżej wymienionych przedziałach jest zabroniony. Podróżny może przebywać w tym przedziale wyłącznie na czas niezbędny dla postawienia tam roweru oraz odbioru roweru, przy czym rower winien być zabezpieczony poprzez umieszczenie go w stojaku. W takich przedziałach:

a) można przewozić wyłącznie tyle rowerów, ile jest miejsc przystosowanych do ich przewozu,

b) nadzór nad przewożonym rowerem sprawuje podróżny, przebywając w pierwszym przedsionku lub pierwszym przedziale wagonu.

III. Grupowy Przewóz osób

1. Grupowy przewóz osób dotyczy przejazdów grup zorganizowanych przez szkoły, uczelnie, biura podróży, zakłady pracy, parafie, zrzeszenia, placówki opiekuńcze itp.

2. Grupowy przewóz osób może odbywać się:

1) w pociągach przewidzianych w rozkładzie jazdy, lub

2) w pociągach nadzwyczajnych lub wagonach zarezerwowanych na wniosek zamawiającego, uruchamianych przez SKM na pisemny wniosek zamawiającego, w miarę możliwości eksploatacyjnych.

W przypadku braku takiej możliwości SKM może odmówić przewozu.

3. Warunkiem przejazdu grupowego, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, jest:

1) zakup biletu na przejazd grupy - w kasie biletowej lub u kierownika pociągu/

konduktora/upoważnionego do kontroli - w przypadku grup liczących do 100 osób i przewożących maksymalnie 6 rowerów,

2) uzyskanie zgody SKM - w siedzibie SKM w dni robocze w godz. 8.00 - 14.00 po złożeniu przez organizatora wypełnionego „Zgłoszenia przejazdu grupy"- w przypadku grup liczących powyżej 100 osób lub grup przewożących więcej niż 6 rowerów. W przypadku sprzedaży biletu grupowego, o którym mowa w pkt 1), dla grup liczących powyżej 50 osób - fakt sprzedaży takiego biletu kasjerzy są zobowiązani zgłaszać do SKM.

4. Warunkiem uruchomienia pociągu nadzwyczajnego lub wagonu zarezerwowanego na wniosek zamawiającego, w przypadku wskazanym w ust. 2 pkt 2 jest złożenie przez zamawiającego pisemnego wniosku do SKM.

5. W celu uzyskania zgody SKM na przejazd grupowy lub uruchomienie pociągu nadzwyczajnego/ wagonu zarezerwowanego na wniosek, zamawiający powinien zwrócić się do SKM, najpóźniej na:

1) 14 dni roboczych przed zamierzonym przejazdem grupy w pociągu przewidzianym w rozkładzie jazdy - dla grup liczących powyżej 100 osób i grup przewożących więcej niż 6 rowerów;

2) 14 dni roboczych przed zamierzonym przejazdem w pociągu nadzwyczajnym lub wagonie zarezerwowanym na wniosek zamawiającego.

Zamówienia złożone w terminie późniejszym niż wyżej określone, przyjmuje się w miarę możliwości.

Szczegółowe informacje na temat grupowego przewozu osób znajdują się w § 17 Regulaminu Przewozu Osób, Rzeczy i Zwierząt przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. (RPO - SKM) oraz § 37 - 39  Taryfy Przewozowej SKM (TP-SKM) zawierająca postanowienia taryfowe o przewozie osób, rzeczy i zwierząt w pociągach PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.

 

 

 

 

 

Dane kontaktowe

Sekretariat Spółki:

tel. 58 721 29 11

tel. 58 721 27 50

fax 58 721 29 91

pon.-pt.: godz. 7.30-15.00

e-mail: skm@skm.pkp.pl

 

Informacja SKM:

tel. 58 721 21 70

całodobowo

 

Reklamacje

tel. 58 721 27 78

pon.-pt.: godz. 8.00-14.00

 

Windykacja

tel. 58 721 29 76

pon.-pt.: godz. 8.00-14.00

e-mail: windykacja@skm.pkp.pl

 

Punkt Rzeczy Znalezionych

tel. 58 721 28 16

pon.-pt.: godz. 7.30-14.30

e-mail: biurorz@skm.pkp.pl

 

SOK:

tel. 58 721 11 72

tel kom. 668 163 171

fax 58 781 97 30

całodobowo

 

(C) Copyright 2018 PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.