Opłaty

Opłaty za korzystanie z infrastruktury kolejowej ustalane są w oparciu o „Cennik stawek jednostkowych opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej zarządzanej przez SKM”, zawierający stawki jednostkowe opłaty podstawowej oraz opłaty dodatkowe, zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Cennik opracowywany jest na podstawie zasad zawartych w Ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 86 poz. 789 ze zm.) i Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej (Dz. U. Nr 35 poz. 274).

Cennik na rozkład jazdy 2016/17 zatwierdzony Decyzją Prezesa UTK NrDRRK-WKL.730.8.2016.AO z dnia 05 lipca 2016 r.

Pobierz cennik

W związku z Decyzją Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego Nr DRRK-WKL.730.16.2017.AO z dnia 07 lipca 2017 roku w sprawie odmowy zatwierdzenia projektu cennika w zakresie sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej oraz sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty manewrowej na rozkład jazdy pociągów 2017/2018, zgodnie z Art. 33 ustawy o transporcie kolejowym PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. informuje, iż w okresie obowiązywania rozkładu jazdy, którego dotyczył projekt cennika stosować będzie cennik obowiązujący w poprzednim okresie obowiązywania rocznego rozkładu jazdy pociągów.

 

 

(C) Copyright 2017 PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.