Parametry techniczno - eksploatacyjne

SKM zarządza linią kolejową nr 250 Gdańsk Główny – Rumia o długości 32, 652 km. Jest to linia według klasyfikacji przewozów pierwszorzędna, wyłącznie dla ruchu pasażerskiego, normalnotorowa, dwutorowa, zelektryfikowana napięciem 3000 V prądu stałego.

Linię kolejową charakteryzują podstawowe parametry techniczno - eksploatacyjne, tj.:

1)  maksymalna prędkość – 70 km/h,

2)  dopuszczalny nacisk osi:

-        na całej długości linii kolejowej nr 250 wynosi 221 kN/oś tj. 22,5 tony/oś,

-        na torach stacyjnych stacji Gdynia Cisowa Postojowa wynosi zasadniczo 221 kN/oś tj. 22,5 tony/oś, z wyjątkiem toru 151, 204 i 205 gdzie dopuszczalny nacisk osi na szynę wynosi 148,72 kN/oś tj. 15,2 tony/oś,

3)  skrajnia taboru – typu „B”,

4) skrajnia budowli – według obowiązujących w czasie budowy przepisów PKP „S1” tj. odpowiadająca obecnej skrajni UIC „M”, z następującymi obostrzeniami:

-        minimalna odległość osi toru - 3500 mm,

-        minimalna odległość urządzeń - 2200 mm od osi toru,

-        maksymalna wysokość peronu - 960 mm, w odległości min. 1545 mm od osi toru

5)  typ łączności pociągowej – ogólniosieciowa, radiołączność pociągowa PKP S.A., kanał 6 (używany wspólnie na przyległym odcinku linii kolejowej nr 202, zarządzanej przez PKP PLK S.A.),

6)  minimalna długość peronów przystanków na linii – 198 metrów,

7)  długość drogi hamowania – 485 metrów.

8)    linia wyposażona jest w przytorowe urządzenia samoczynnego hamowania pociągów.

Na linii kolejowej nr 250 znajdują się następujące posterunki ruchu:

Lp.

Nazwa

oznaczenie

lokalizacja

obsługa

1

Nastawnia Zdalnego Sterowania

GG-SKM

st. Gdynia Główna

SKM

2

Obiekt Zdalnego Sterowania

GOr-SKM

st. Gdynia Orłowo

SKM

3

Obiekt Zdalnego Sterowania

Sp-SKM

st. Sopot

SKM

4

Obiekt Zdalnego Sterowania

Gol-SKM

st. Gdańsk Oliwa

SKM

5

Obiekt Zdalnego Sterowania

Wr-SKM

st. Gdańsk Wrzeszcz

SKM

6

Nastawnia Zdalnego Sterowania

G-SKM

st. Gdańsk Główny

SKM

7

Obiekt Zdalnego Sterowania

GChy-SKM

St. Gdynia Chylonia

SKM

8

Nastawnia Zdalnego Sterowania

GCA

St. Gdynia Cisowa Postojowa

SKM

9

Obiekt Zdalnego Sterowania

GC1

St. Gdynia Cisowa Postojowa

SKM

Nadzór i operatywne kierowanie ruchem na linii kolejowej nr 250 należy do Dyspozytury Przedsiębiorstwa.

(C) Copyright 2018 PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującymi zapisami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.(ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Morskiej 350 A, 81-002 Gdynia;

2. Inspektorem ochrony danych w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. jest Pani Agnieszka Tokarska, daneosobowe@skm.pkp.pl, tel. 58 721 29 69;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą m.in. w celu przyjęcia i rozpatrzenia:

a) oferty, w tym oferty pracy/zaproszenia/zamówienia/zgłoszenia,

b) zgłoszenia o potrzebie zorganizowania pomocy podczas podróży, dla osób niepełnosprawnych lub dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej,

c) zgłoszenia znalezienia lub zgubienia rzeczy w pociągach lub infrastrukturze PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.,

d) skargi/wniosku/zapytania/reklamacji,

e) wniosku o udostępnienie informacji publicznej,

f) wniosku/zapytania z zakresu windykacji należności

g) oraz w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, umowy, porozumienia, aneksu itp., Dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o zapisy art. 6 w/w Rozporządzenia;

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z PKP SKM oraz upoważnione organy kontrolne, na podstawie i w granicach określonych przepisami prawa;

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane po czasie rozpatrzenia przez okres określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. uzgodnionym w porozumieniu z Dyrektorem Archiwum Państwowego w Gdańsku, przy czym w odniesieniu do ofert pracy, maksymalnie przez okres 6 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji na dane stanowisko lub od dnia jej wpływu, gdy nie dotyczyła konkretnej rekrutacji;

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych prawo wniesienia sprzeciwu;

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza w/w Rozporządzenia;

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem przyjęcia, rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi;

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

W przypadku państwa zgody prosimy nacisnąć "akceptuj", aby móc swobodnie korzystać ze wszystkich funkcjonalności strony.

Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług.