Archiwum przetargów

L.p. Data ogłoszenia Przedmiot postępowania
631. 10-09-2010

W związku z wpłynięciem pytań od Wykonawcy do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia na kontrolę biletów w pociągach Zamawiającego dla PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o., Zamawiający przedstawia odpowiedzi do przedmiotowych pytań wraz z treścią tych pytań

Pobierz dokumenty: odpowiedzi na pytania
632. 10-09-2010

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350 A ogłasza przetarg nieograniczony - znak: SKMMS-ZP/N/41/10 - na przebudowę stacyjnych urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacji Gdańsk Główny

Pobierz dokumenty: dokumentacja przetargowa
633. 02-09-2010

W zwi\304\205zku z wp\305\202yni\304\231ciem pyta\305\204 od Wykonawcy do specyfikacji istotnych warunk\303\263w zam\303\263wienia (SIWZ) w post\304\231powaniu o udzielenie zam\303\263wienia na wylanie stopem \305\202o\305\274yskowym 112 kpl panewek silnika str. K i str. PK dla PKP SKM w Tr\303\263jmie\305\233cie Sp. z o.o., Zamawiaj\304\205cy przedstawia odpowiedzi do przedmiotowych pyta\305\204 wraz z tre\305\233ci\304\205 tych pyta\305\204

Pobierz dokumenty: odpowiedzi na pytania
634. 24-08-2010

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest wylanie stopem łożyskowym 112 kpl. panewek zawieszenia silnika str. "K" i str. "PK"

Pobierz dokumenty: dokumentacja przetargowa
635. 23-08-2010

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. udostępnia modyfikację ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na kontrolę biletów w pociągach Zamawiajacego

Pobierz dokumenty: zmiana treści ogłoszenia
636. 21-08-2010

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest kontrola biletów w pociągach Zamawiajacego

Pobierz dokumenty: dokumentacja przetargowa
637. 19-08-2010

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. ogłasza przetarg, którego przedmiotem jest dostawa lamp oświetleniowych do tuneli przy peronie SKM W Sopocie

Postępowanie jest prowadzone wg "Regulaminu PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. w sprawie procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14000 euro, finansowanych ze środków pomocowych pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko"

Pobierz dokumenty: dokumentacja przetargowa
638. 17-08-2010

Dotyczy: pytań do SIWZ w postępowaniu SKMMS - ZP/N/25/10 – wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Modernizacja sieci trakcyjnej 3 kV linii klejowej nr 250 Gdańsk Główny – Rumia na odcinku Gdańsk Główny Sopot”

Pobierz dokumenty: odpowiedzi na pytania
639. 13-08-2010

Dotyczy postępowania SKMMS-ZP/N/25/10: "Modernizacja sieci trakcyjnej 3 kV linii kolejowej nr 250 Gdańsk Główny Rumia na odcinku Gdańsk Główny - Sopot"

W zawiązku z uzupełnieniem SIWZ dotyczącym warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający informuje, iż przesunięciu ulega termin składania ofert na dzień 23 sierpnia 2010 r. godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 11:00.

Pobierz dokumenty: Zmodyfikowany SIWZ
640. 30-07-2010

dot. przetargu nieograniczonego znak: SKMMS-ZP/N/24/10 na modernizację urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów EOR - oraz sterowania oświetleniem peronów dla stacji Gdańsk Wrzeszcz

Pobierz dokumenty: wybór oferty

Regulamin udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. zamówień sektorowych na roboty budowlane, dostawy i usługi.

Do przeglądania dokumentów w formacie pdf niezbędny jest program, który można pobrać za darmo » TUTAJ

(C) Copyright 2019 PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

Dane osobowe w postaci adresu IP oraz plików Cookies przetwarzamy  w celach bezpieczeństwa oraz prawidłowego funkcjonowania strony. Klikając przycisk „akceptuje" zgadzają się państwo na przetwarzanie danych w związku z obowiązującymi zapisami art. 13 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.(ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych). Informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Morskiej 350 A, 81-002 Gdynia;

2. Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. daneosobowe@skm.pkp.pl, tel. +48 58 721 29 69;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

a) w celu prawidłowego działania strony internetowej a w szczególności udostępnionego rozkładu jazdy przez Administratora w oparciu o zapisy art. 173 Ustawy z dnia 16.07.2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;

b) w celu zapewnienia bezpieczeństwa na podstawie art. 18, 19, 21 oraz 22 Ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z PKP SKM oraz upoważnione organy kontrolne, na podstawie i w granicach określonych przepisami prawa;

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej w rozumieniu ww. Rozporządzenia;

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane po czasie rozpatrzenia przez okres określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. uzgodnionym w porozumieniu  z    Dyrektorem Archiwum Państwowego w Gdańsku;

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do wycofania zgody;

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  (https://uodo.gov.pl/), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza w/w Rozporządzenia;

9. Pobierane od Państwa dane osobowe w formie plików cookies są warunkiem koniecznym do poprawnego i komfortowego korzystania z prezentowanego na stronie rozkładu jazdy pociągów PKP SKM. Szczegóły dotyczące wykorzystania plików cookies dostępne są w Polityce Prywatności;

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

W przypadku państwa zgody prosimy nacisnąć "akceptuj", aby móc swobodnie korzystać ze wszystkich funkcjonalności strony.

Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług.