Projekt

Rozwój szybkiej kolei miejskiej w Trójmieście

data publikacji: 22-09-2014 14:08

Projekt pn.: „Rozwój szybkiej kolei miejskiej w Trójmieście” dotyczy modernizacji infrastruktury kolejowej linii nr 250 zarządzanej przez Spółkę PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o. o. oraz modernizacji parku taborowego będącego majątkiem Spółki.

W ramach wnioskowanego projektu zakłada się następujące zadania:

Zadanie 1 Przebudowa  Urządzeń Sterowania Ruchem Kolejowym, Systemu Elektrycznego Ogrzewania Rozjazdów i sterowania oświetleniem peronowym, budowa linii światłowodowej

Przebudowa Urządzeń Sterowania Ruchem Kolejowym, Systemu Elektrycznego Ogrzewania Rozjazdów i sterowania oświetleniem peronowym zarządzanego z DCS (Dyspozytorskie Centrum Sterowania), budowa linii światłowodowej (linii telekomunikacyjnej SKM) na linii kolejowej nr 250,– poprzez rozbudowę infrastruktury kolejowej SKM (długość całej linii 250 wynosi 31,164 km, w ramach projektu przewiduje się modernizację  linii  na  długości 30,282 km).

Zadanie 2 Przebudowa i modernizacja peronów na stacjach i przystankach osobowych SKM

Przy modernizacji uwzględniony został system monitorowania bezpieczeństwa i informacji pasażerskiej oraz przystosowania infrastruktury peronowej dla osób o ograniczonej zdolności poruszania się oraz niedowidzących. Zakres zadania przedstawia się następująco:

  • modernizacja przystanku osobowego Gdynia Wzgórze Świętego Maksymiliana,
  • modernizacja peronu SKM na stacji Sopot wraz z przebudową układu torowego,
  • modernizacja przystanku osobowego Sopot Wyścigi,
  • modernizacja przystanku osobowego Gdańsk Żabianka AWFiS,
  • modernizacja peronu SKM na stacji Gdańsk Wrzeszcz,
  • modernizacja przystanku osobowego Gdańsk Politechnika.

Zadanie 3 Przedłużenie linii kolejowej nr 250 i budowa przystanku osobowego SKM Gdańsk Śródmieście

Zadanie to przewiduje budowę dwóch torów na całym odcinku pomiędzy peronem nr 3 na stacji Gdańsk Główny,

a peronem dwukrawędziowym na nowym przystanku Gdańsk Śródmieście.

Zadanie 4 Modernizacja Taboru

Modernizacja taboru obejmująca 22 obecnie eksploatowane jednostki EZT, w tym:

  • 21 elektrycznych zespołów trakcyjnych EN 57,
  • 1 elektryczny zespół trakcyjny EN 71.

 

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi : 351 044 958,25 PLN

Dofinansowanie Projektu pn.: „Rozwój szybkiej kolei miejskiej w Trójmieście” wyniesie: 167 636 090,93 PLN.

 

Projekt „Rozwój szybkiej kolei miejskiej w Trójmieście” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Projekty Unijne

Projekty realizowane przez SKM w Trójmieście, dzięki środkom pozyskanym z Unii Europejskiej.

Zobacz

Podobne strony

(C) Copyright 2018 PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującymi zapisami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.(ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Morskiej 350 A, 81-002 Gdynia;

2. Inspektorem ochrony danych w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. jest Pani Agnieszka Tokarska, daneosobowe@skm.pkp.pl, tel. 58 721 29 69;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą m.in. w celu przyjęcia i rozpatrzenia:

a) oferty, w tym oferty pracy/zaproszenia/zamówienia/zgłoszenia,

b) zgłoszenia o potrzebie zorganizowania pomocy podczas podróży, dla osób niepełnosprawnych lub dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej,

c) zgłoszenia znalezienia lub zgubienia rzeczy w pociągach lub infrastrukturze PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.,

d) skargi/wniosku/zapytania/reklamacji,

e) wniosku o udostępnienie informacji publicznej,

f) wniosku/zapytania z zakresu windykacji należności

g) oraz w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, umowy, porozumienia, aneksu itp., Dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o zapisy art. 6 w/w Rozporządzenia;

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z PKP SKM oraz upoważnione organy kontrolne, na podstawie i w granicach określonych przepisami prawa;

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane po czasie rozpatrzenia przez okres określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. uzgodnionym w porozumieniu z Dyrektorem Archiwum Państwowego w Gdańsku, przy czym w odniesieniu do ofert pracy, maksymalnie przez okres 6 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji na dane stanowisko lub od dnia jej wpływu, gdy nie dotyczyła konkretnej rekrutacji;

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych prawo wniesienia sprzeciwu;

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza w/w Rozporządzenia;

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem przyjęcia, rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi;

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

W przypadku państwa zgody prosimy nacisnąć "akceptuj", aby móc swobodnie korzystać ze wszystkich funkcjonalności strony.

Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług.