Niezbędnik podróżnego

I. Ważne informacje dla podróżnych:

 1. Każdy podróżny w czasie przejazdu pociągiem SKM musi posiadać ważny bilet, zachować go do kontroli i okazać na każde żądanie upoważnionego do kontroli pracownika.
 2. Bilet jednorazowy kartkowy należy skasować przed wejściem do pociągu - kasowniki znajdują się w tunelu, budynku dworca bądź na peronach.
 3. Nie posiadając biletu - należy przed lub niezwłocznie po wejściu do pociągu SKM (wyłącznie przez pierwsze drzwi do pierwszego wagonu licząc od czoła pociągu SKM) zgłosić się do kierownika pociągu /konduktora w celu nabycia biletu, a w przypadku nieobecności ww. w tej części pociągu oczekiwać na jego przybycie. Opłata za wydanie biletu od stacji/przystanku, gdzie znajduje się czynna kasa biletowa wynosi 2,80 zł.
 4. W przypadku niekasowanego biletu - należy wsiąść do pociągu przez pierwsze drzwi z czoła (w kierunku jazdy) i niezwłocznie po wejściu poprosić o skasowanie biletu przez kierownika pociągu/konduktora w przypadku nieobecności ww. w tej części  pociągu oczekiwać na jego przybycie . Opłata za skasowanie biletu od stacji/przystanku wynosi 2,80 zł.
 5. WAŻNE !!!
  AUTOMAT BILETOWY NIE PEŁNI FUNKCJI KASY BILETOWEJ
  Jeśli wskutek awarii automat biletowy nie wydrukował biletu, nie wydał reszty, itp., należy wsiąść wyłącznie przez pierwsze drzwi do pierwszego wagonu licząc od czoła pociągu SKM i niezwłocznie zgłosić awarię automatu biletowego kierownikowi pociągu.
  W przypadku braku biletu należy zakupić bilet u kierownika pociągu, pamiętając o tym, że na stacjach i przystankach, gdzie znajduje się czynna kasa biletowa zostanie pobrana opłata dodatkowa w wysokości 2,80 zł.
  Jeśli z powodu awarii podróżny utracił gotówkę - kierownik wystawi wezwanie do zapłaty w wysokości ceny biletu wraz z opłatą dodatkową 2,80 zł na stacjach i przystankach, gdzie znajduje się czynna kasa biletowa. Wezwanie należy opłacić w ciągu 2 dni na poczcie lub w kasie biletowej SKM na stacji Gdynia Główna. W ww. sytuacjach podróżnemu, przysługuje prawo do złożenia reklamacji w trybie §23, wg wzoru stanowiącego wzór druku nr 33 RPO-SKM.
 6. W przypadku odwołania dotyczącego okresowego biletu metropolitalnego - podstawą jest oryginał paragonu (lub potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia) potwierdzający doładowanie karty miejskiej lub legitymacji studenckiej dokonanej przed przejazdem.

II. Podróżny bez ważnego biletu

Jeśli zdarzy się, że z jakiejś przyczyny podróżny nie posiada biletu podczas kontroli:

 1. Podróżny może zakupić bilet na przejazd u osoby kontrolującej po zapłaceniu należności taryfowych za przejazd wraz z opłatą dodatkową.
 2. W przypadku braku gotówki na zakup biletu osoba kontrolująca wystawia wezwanie do zapłaty.

Przypominamy, że wezwanie do zapłaty należy odebrać i szczegółowo zapoznać się z pouczeniem znajdującym się na odwrocie wezwania. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przesłania lub złożenia reklamacji. Nieodebrane wezwanie nie powoduje zaniechania dochodzenia należności przez przewoźnika.

Opłata za wezwanie:

Wskazaną w wezwaniu kwotę należy wpłacić w ciągu 14 dni za pośrednictwem banku, poczty na rachunek BGK Oddział w Gdańsku 93 1130 1121 0080 0116 9520 0015, na odcinku wpłaty musi się znajdować seria i numer wezwania.

Wpłaty można również dokonać w:

Reklamacje od wezwania do zapłaty należy przesłać, względnie składać na adres:

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Spółka z o.o.

ul. Morska 350 A

81-002 Gdynia

tel. 058 721 27 78

w dni robocze w godz. 7.30-14.30

Reklamację można również składać osobiście w siedzibie Wydziału Obsługi Posprzedażowej mieszczącej się w budynku Dworca Podmiejskiego stacji Gdynia Główna obok kas biletowych SKM:

Gdynia, Plac Konstytucji 1,

w dni robocze w godz. 8.00 - 14.00

tel. 58 721 27 78

 

Do pisemnej reklamacji należy dołączyć:

 • uwierzytelnioną kserokopię dokumentu poświadczającego uprawnienie - na dzień odbywania podróży - do bezpłatnego bądź ulgowego przejazdu.
 • uwierzytelnioną kserokopię ważnego - na dzień odbywania podróży - biletu okresowego imiennego
 • oryginał wezwania do zapłaty
 • dowód wniesienia opłaty manipulacyjnej w wysokości określonej w Cenniku usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. (C-SKM) na konto wskazane w wezwaniu do zapłaty.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego - (jako odnośnik) Dz.U. nr 38 poz.266.,

Ustawa Prawo Przewozowe z dnia 15 listopada 1984r. (jako odnośnik) Dz.U. z 2015 r. poz. 915 z późn.zm.,

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 stycznia 2005r. (jako odnośnik) w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej - (jako odnośnik) Dz.U. nr 14 poz.117,

Regulamin przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o., (RPO-SKM)

Taryfa przewozowa SKM (TP-SKM) zawierająca postanowienia taryfowe o przewozie osób, rzeczy i zwierząt w pociągach PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.,

Cennik usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. (C-SKM).

 

 

 

Dane adresowe Urzędu Transportu Kolejowego:

Urząd Transportu Kolejowego

Aleje Jerozolimskie 134

02-305 Warszawa

nr infolinii: 801 044 080 lub 22 460 40 80

adres e-mail: pasazer@utk.gov.pl

 

 

Dane kontaktowe

Sekretariat Spółki:

tel. 58 721 29 11

tel. 58 721 27 50

fax 58 721 29 91

pon.-pt.: godz. 7.30-15.00

e-mail: skm@skm.pkp.pl

 

Informacja SKM:

tel. 58 721 21 70

całodobowo

 

Reklamacje

tel. 58 721 27 78

pon.-pt.: godz. 8.00-14.00

 

Windykacja

tel. 58 721 29 76

pon.-pt.: godz. 8.00-14.00

e-mail: windykacja@skm.pkp.pl

 

Punkt Rzeczy Znalezionych

tel. 58 721 28 16

pon.-pt.: godz. 7.30-14.30

e-mail: biurorz@skm.pkp.pl

 

SOK:

tel. 58 721 11 72

tel kom. 668 163 171

fax 58 781 97 30

całodobowo

 

(C) Copyright 2017 PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.