Szczegóły informacji

ZASADY PRZEWOZU ROWERÓW

data publikacji: 04-07-2017 10:20

PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. przypomina o zasadach przewożenia rowerów w pociągach uruchamianych przez Spółkę:

W pociągach SKM wyznacza się miejsca dla osób podróżujących z rowerami - miejsca te wyznacza się - w zależności od typu taboru. Na wagonach ezt i szt znajdują się piktogramy informujące o możliwości przewozu roweru oraz braku takiej możliwości.

W pociągach można przewozić wyłącznie tyle rowerów, ile jest miejsc przystosowanych do ich przewozu, przy czym w miejscu tym rower, powinien być zabezpieczony poprzez umieszczenie go w stojaku.

Kierownik pociągu/konduktor sprawuje nadzór nad przewożoną liczbą rowerów, tym samym kierownik pociągu/ konduktor ma prawo odmówić przewozu roweru, jeśli w pociągu wszystkie miejsca przeznaczone do przewozu rowerów są zajęte.

Podróżny, który nie znalazł miejsca dla przewożonego roweru jest obowiązany zgłosić się do kierownika pociągu/konduktora, w celu uzyskania informacji o możliwości przewozu roweru. Jeżeli kierownik pociągu/konduktor wyznaczy osobie podróżującej z rowerem miejsce do przewozu roweru poza miejscem oznaczonym piktogramami, to za bezpieczny przewóz roweru, w sposób nieuciążliwy dla pozostałych podróżnych, odpowiedzialna jest osoba przewożąca rower. W przypadku odmowy przewozu roweru przez kierownika pociągu/ konduktora podróżnemu przysługuje całkowity zwrot należności za przejazd.

Dopuszcza się przewóz rowerów w przedziałach przyległych do kabiny maszynisty, z której prowadzony jest pociąg. Przejazd podróżnych w wyżej wymienionych przedziałach jest zabroniony. Podróżny może przebywać w tym przedziale wyłącznie na czas niezbędny dla postawienia tam roweru oraz odbioru roweru, przy czym rower winien być zabezpieczony poprzez umieszczenie go w stojaku. W takich przedziałach:

a) można przewozić wyłącznie tyle rowerów, ile jest miejsc przystosowanych do ich przewozu,

b) nadzór nad przewożonym rowerem sprawuje podróżny, przebywając w pierwszym

przedsionku lub pierwszym przedziale wagonu.

W przypadku zwrotu biletu niewykorzystanego z powodu odmowy przewozu roweru w pociągu, poświadczony przez kierownika pociągu/konduktora bilet o niewykorzystaniu podlega zwrotowi w każdej kasie biletowej SKM. Zwrot należności za bilet zakupiony za pośrednictwem telefonu komórkowego lub za pośrednictwem platformy internetowej, jest możliwy w drodze pisemnej reklamacji wniesionej do SKM.

 

(C) Copyright 2018 PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.