Uprawnienia do ulgowych przejazdów koleją w komunikacji krajowej tabela nr 1 - na podstawie ustaw

TABELA Nr 1 - na podstawie ustaw:   

  1. z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 295),
  2. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1327).
Uprawnieni do ulgiWymiar ulgi (w %)
przy przejazdach pociągami PKP SKM, na podstawie biletów
Dokumenty poświadczające uprawnienia do ulgowych przejazdów [1]
jednorazowychmiesięcznych imiennych
Dzieci w wieku do 4 lat100-Dokument stwierdzający wiek dziecka.
Funkcjonariusze Straży Granicznej:

1) umundurowani - w czasie wykonywania czynności służbowych związanych z ochroną granicy państwowej, konwojowaniem osób
zatrzymanych, służbą patrolową oraz kontrolą ruchu granicznego,

2) w czasie wykonywania czynności służbowych związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem nielegalnej migracji, realizowanych na szlakach komunikacyjnych o szczególnym znaczeniu międzynarodowym.
100-Legitymacja służbowa wraz z zaświadczeniem o wykonywaniu określonych czynności służbowych, zawierające podstawę prawną korzystania z ulgi, wystawione przez Komendanta Głównego Straży Granicznej, właściwego komendanta oddziału Straży Granicznej ,komendanta placówki Straży Granicznej lub komendanta ośrodka Straży Granicznej.  
Funkcjonariusze Służby Celno - Skarbowej w czasie wykonywania czynności służbowych kontroli określonej w dziale V ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 505 z późn. zm.)100-Legitymacja służbowa oraz zaświadczenie o wykonywaniu tych czynności, zawierające podstawę prawną korzystania z ulgi, wystawione przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Szafa Krajowej Administracji Skarbowej, dyrektora Krajowej Administracji Skarbowej, Dyrektora izby administracji skarbowej.
Umundurowani funkcjonariusze Policji w czasie konwojowania osób zatrzymanych lub chronionego mienia, przewożenia poczty specjalnej, służby patrolowej oraz udzielania pomocy lub asystowania przy czynnościach organów egzekucyjnych100-Legitymacja służbowa oraz zaświadczenie
o wykonywaniu określonych czynności służbowych, zawierające podstawę prawną korzystania z ulgi, wystawione przez Komendanta Głównego Policji, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, właściwego komendanta wojewódzkiego (stołecznego)
Policji lub właściwego komendanta powiatowego
(miejskiego) i rejonowego Policji.
Żołnierze Żandarmerii Wojskowej oraz wojskowych organów porządkowych, wykonujący czynności urzędowe patrolowania i inne czynności służbowe w środkach transportu zbiorowego100-

1) dla żołnierzy Żandarmerii Wojskowej (ŻW):

 

a) legitymacja żołnierza zawodowego Żandarmerii
Wojskowej (ŻW) i odznaka identyfikacyjna żołnierza zawodowego lub

 

b) legitymacja żołnierza niezawodowego ŻW
i odznaka identyfikacyjna żołnierza niezawodowego oraz zaświadczenie o wykonywaniu określonych czynności służbowych, zawierające podstawę prawną korzystania z ulgi, wystawione przez Komendanta Głównego ŻW;

 

2) dla żołnierzy wojskowych organów porządkowych:

 

a) legitymacja żołnierza zawodowego lub

 

b) książeczka wojskowa z aktualnym wpisem o odbywaniu nadterminowej zasadniczej służby wojskowej lub zasadniczej służby wojskowej oraz zaświadczenie o wykonywaniu określonych czynności służbowych, zawierające podstawę prawną korzystania z ulgi, wystawione przez właściwego dowódcę (komendanta) garnizonu lub właściwego dowódcę JW.

Osoby niewidome uznane za
niezdolne do samodzielnej egzystencji
9393

1) Jeden z dokumentów o którym mowa w poz. 12pkt 1- 10 stwierdzający inwalidztwo I grupy lub całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji z powodu stanu narządu wzroku;

 

2) legitymacja osoby niepełnosprawnej stwierdzająca znaczny stopień niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z powodu stanu narządu
wzroku.
Legitymacja może być oznaczona symbolem
przyczyny niepełnosprawności „04-O”, „h” lub „O”. Dokumenty bez zdjęcia okazuje się wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej

Przewodnik lub opiekun towarzyszący
w podróży:

1) osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji (2) albo

2) osobie niewidomej

Opiekunem może być osoba pełnoletnia,
a przewodnikiem osoby niewidomej -
osoba, która ukończyła 13 lat, albo pies -
przewodnik
95-Jeden z dokumentów osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji 3), o którym mowa w poz. 12. Jeden z dokumentów osoby niewidomej, o którym mowa w poz. 13, stwierdzający inwalidztwo, niezdolność do pracy albo niepełnosprawność z powodu stanu narządu wzroku.
Dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne do ukończenia 24 roku życia oraz studenci dotknięci inwalidztwem lub niepełnosprawni do ukończenia 26 roku życia - wyłącznie przy przejazdach z miejsca zamieszkania lub z miejsca pobytu (za aktualne miejsce pobytu uznaje się każde miejsce deklarowane przez podróżnego) do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, placówki oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka
szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny - i z powrotem
7878

1) dla dzieci i młodzieży uczęszczających do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej albo ośrodka lub placówki o charakterze oświatowym:

 

a)legitymacja przedszkolna dla dziecka niepełnosprawnego (w tym e-legitymacja przedszkolna dla dzieci niepełnosprawnych spełniających obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego),

 

b)legitymacja szkolna dla uczniów dotkniętych inwalidztwem
lub niepełnosprawnych (w tym e-legitymacja dla niepełnosprawnych uczniów oraz mLegitymacja szkolna dla niepełnosprawnych uczniów), lub

 

c) legitymacja szkolna (w tym, e-legitymacja szkolna oraz mLegitymacja) albo elektroniczna legitymacja  lub mLegitymacja studencka wraz z jednym z dokumentów wymienionych w pkt. 2;

 

2) dla dzieci i młodzieży nieuczęszczających do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej albo ośrodka lub placówki o charakterze oświatowym:

 

a) legitymacja osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia,

 

b) legitymacja osoby niepełnosprawnej,

 

c) orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) albo wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, stwierdzające częściową niezdolność do pracy, całkowitą niezdolność do pracy albo całkowitą
niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji,

 

d) orzeczenie komisji lekarskiej ZUS stwierdzające
częściową niezdolność do pracy, całkowitą niezdolność do pracy albo całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej
egzystencji,

 

3) przy przejazdach do i z jednostek udzielających świadczeń zdrowotnych albo pomocy społecznej bądź organizujących
turnusy rehabilitacyjne, wraz z jednym z dokumentów wskazanym w pkt.1 i 2, wymagane jest zaświadczenie, zawiadomienie, skierowanie określające odpowiednio:

 

a) termin i miejsce badania, leczenia, konsultacji, zajęć rehabilitacyjnych, zajęć terapeutycznych albo pobytu w ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej lub na turnusie rehabilitacyjnym;

 

b) potwierdzenie stawienia się na badania, konsultację, zajęcia rehabilitacyjne, zajęcia terapeutyczne

Jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych - wyłącznie przy przejazdach w relacjach określonych w poz. 8.78-

1) dokumenty dziecka określone w poz. 8 pkt. 1-3 - jeżeli przejazd odbywany jest wraz z dzieckiem;

 

2) zaświadczenie wydane przez przedszkole, szkołę, szkołę wyższą, ośrodek lub placówkę o charakterze oświatowym, albo placówkę opiekuńczo-wychowawczą, albo zaświadczenie, zawiadomienie, skierowanie, o którym mowa w poz. 8 pkt 3 - jeżeli przejazd odbywany jest po dziecko lub po jego odwiezieniu.

Żołnierze odbywający niezawodową służbę wojskową (2),
z wyjątkiem służby okresowej i nadterminowej oraz osoby spełniające obowiązek tej służby w formach równorzędnych
78-Wojskowy dokument osobisty (książeczka wojskowa), z aktualnym wpisem o odbywaniu niezawodowej służby wojskowej
Emeryci i renciści oraz ich współmałżonkowie, na których pobierane są zasiłki rodzinne - 2 przejazdy w roku37-Zaświadczenie wydane przez:
1) terenowe jednostki Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
2) regionalne komisje emerytów i rencistów NSZZ „Solidarność",
3) Niezależny Krajowy Związek Zawodowy w Polsce „Solidarność Weteranów Pracy",
4) Zarząd Główny i oddziały terenowe Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów „Solidarność - 80",
5) wojewódzkie i regionalne rady weteranów pracy Ogólnopolskiego Porozumienia Zw. Zaw.,
6) Niezależny Związek Przyszłych i Obecnych Emerytów i Rencistów „Weterani Pracy",
7) zarządy wojewódzkie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych,
8) zarządy i koła Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego,
9) okręgowe sekcje emerytów i rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego,
10) Związek Zawodowy Pracowników Najwyższej Izby Kontroli,
11) Komisję Krajową i zarządy regionów Chrześcijańskiego Związku Zawodowego „Solidarność" im. Księdza Jerzego Popiełuszki,
12) zarządy wojewódzkie Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej,
13) oddziały wojewódzkie Związku Żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego,
14) terenowe jednostki Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej
- dla osób uprawnionych należących i nienależących do tych organizacji. Zaświadczenie okazuje się wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.
Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji (3)49-Jeden z nw. dokumentów:
1) wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, stwierdzający zaliczenie do I grupy inwalidów,
2) wypis z treści orzeczenia: wojskowej komisji lekarskiej, komisji lekarskiej podległej Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) albo Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo
Szefowi Agencji Wywiadu, stwierdzający zaliczenie do I grupy inwalidów,
3) orzeczenie lekarza orzecznika ZUS albo wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do
samodzielnej egzystencji,
4) orzeczenie komisji lekarskiej ZUS stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji,
5) zaświadczenie ZUS, stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do I grupy inwalidów bądź uznanie niezdolności do samodzielnej egzystencji,
6) wypis z treści orzeczenia: lekarza rzeczoznawcy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) lub komisji lekarskiej KRUS, stwierdzające niezdolność do samodzielnej egzystencji,
7) zaświadczenie KRUS, stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do I grupy inwalidów bądź uznanie niezdolności do samodzielnej egzystencji,
8) legitymacja emeryta - rencisty policyjnego, z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa bądź uznaniu niezdolności do samodzielnej egzystencji,
9) legitymacja emeryta - rencisty wojskowego z wpisem
o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa tj. nr WKL oraz data (bez wpisanego nr WKL i daty ulga nie przysługuje),
10) legitymacja osoby niepełnosprawnej, stwierdzająca znaczny stopień niepełnosprawności.
Dokumenty wskazane w pkt. 1 - 8 i 10 okazuje się wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.
Osoby niewidome, jeśli nie są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji37371) jeden z dokumentów, o którym mowa w poz. 12 pkt. 1-10, stwierdzający inwalidztwo II grupy lub całkowitą niezdolność do pracy, z powodu stanu narządu wzroku, albo
2) legitymacja osoby niepełnosprawnej stwierdzająca umiarkowany stopień niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku oznaczona symbolem przyczyny niepełnosprawności „04-O", „h” lub „O” albo orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku.
Dokumenty bez zdjęcia okazuje się wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.
Cywilna niewidoma ofiara działań wojennych uznana za osobę niezdolną do samodzielnej egzystencji78-Legitymacja cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych, z wpisem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, wystawiona przez organ rentowy.
Cywilna niewidoma ofiara działań wojennych uznana za osobę całkowicie niezdolną do pracy*3737Legitymacja cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych, z wpisem o całkowitej niezdolności do pracy, wystawiona przez organ rentowy.
Przewodnik towarzyszący w podróży cywilnej niewidomej ofierze działań wojennych:
1) uznanej za osobę niezdolną do samodzielnej egzystencji
2)uznanej za osobę całkowicie niezdolną do pracy
Przewodnikiem osoby niewidomej może być osoba, która ukończyła 13 lat, albo pies – przewodnik.
95-Legitymacja cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych:
1) o której mowa w poz. 14,
2) o której mowa w poz. 15
Dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego37-1) dokument stwierdzający wiek dziecka;
2) zaświadczenie o odroczeniu spełniania obowiązku szkolnego, wydane przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej;
3) legitymacja przedszkolna dziecka niepełnosprawnego (w relacjach innych niż wymienione w poz. 8).
Dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej - publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia37491) zaświadczenie o spełnianiu obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, wydane przez jednostkę prowadzącą przygotowanie przedszkolne;
2) legitymacja szkolna, e-legitymacja szkolna, mLegitymacja szkolna (w tym legitymacja dla uczniów dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych, e-legitymacja dla niepełnosprawnych uczniów oraz mLegitymacja szkolna dla niepełnosprawnych uczniów - w relacjach innych niż określone w poz. 8) wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie wieku ucznia, jeżeli nie jest on określony w tej legitymacji.
Studenci do ukończenia 26 roku życia, w tym słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych5151Odpowiednio:
1) dla studentów - elektroniczna legitymacja studencka lub mLegitymacja studencka wydana przez polską szkołę wyższą,
2) dla słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych -
legitymacja słuchacza kolegium,
wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie wieku odpowiednio studenta lub słuchacza, jeżeli nie jest on określony w tych legitymacjach.
Studenci studiujący za granicą, do ukończenia 26 roku życia51511) w przypadku obywateli polskich - elektroniczna legitymacja studencka lub mLegitymacja, studencka wydana przez polską szkołę wyższą albo międzynarodowa legitymacja studencka International Student Identity Card (ISIC), okazywana wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości i wieku osoby uprawnionej ,
2) w przypadku obywateli Unii Europejskiej w rozumieniu ustawy z dn. 14.07.2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 293) - elektroniczna legitymacja studencka lub mLegitymacja studencka wydawana przez polską szkołę wyższą albo międzynarodowa legitymacja studencka International Student Identity Card (ISIC), okazywana wraz z dokumentem potwierdzającym prawo stałego pobytu, o którym mowa w art. 48 ust. 1 tej ustawy,
3) w przypadku członków rodziny obywatela Unii Europejskiej w rozumieniu ustawy z dn. 14.07.2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 293) - elektroniczna legitymacja studencka lub mLegitymacja studencka wydana przez polską szkołę wyższą albo międzynarodowa legitymacja studencka International Student Identity Card (ISIC) okazywana wraz z kartą stałego pobytu członka rodziny obywatela UE, o której mowa w art. 48 ust. 2 tej. ustawy.
Doktoranci – do ukończenia 35 roku życia5151Legitymacja doktoranta wydana przez polską szkołę wyższą lub jednostkę naukową, okazywana wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie wieku doktoranta, jeżeli wiek ten nie jest określony w legitymacji.
Nauczyciele przedszkoli publicznych lub niepublicznych oraz nauczyciele szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych - publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych3333Legitymacja służbowa nauczyciela.
Nauczyciele akademiccy3333Legitymacja służbowa nauczyciela akademickiego.
Posiadacze ważnej Karty Polaka37-Ważna Karta Polaka
Rodzice lub małżonkowie rodziców w rozumieniu ustawy z dn. 05.12.2014r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1348).3749Ważna Karta Dużej Rodziny zarówno w formie karty tradycyjnej jak i elektronicznej, okazywana wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem stwierdzającym tożsamość osoby ujawnionej.
Dzieci i młodzież, nie dłużej niż do ukończenia 18 roku życia, w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w:
a) szkołach prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania,
b) szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,
c) sekcjach polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty innych państw,
d) szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r., poz. 10)
3749Legitymacja ucznia wydana przez Konsula Rzeczpospolitej Polskiej właściwego ze względu na siedzibę szkoły okazywana wraz z dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości i wieku dziecka.
Nauczyciele uczący języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w szkołach i sekcjach wymienionych w poz. 26.3333

Legitymacja nauczyciela wydana przez Konsula Rzeczpospolitej Polskiej właściwego ze względu na siedzibę szkoły, okazywana wraz z dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości nauczyciela

 (1)  dokumenty (lub ich rodzaje) wymienione w Tabeli Nr 1, zostały określone w rozporządzeniach:

a)      Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2017 r., poz. 810),

b)      Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2017 r.  sprawie wzorów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz trybu i terminów ich wydawania i przedłużania ważności (Dz. U. z 2017 r., poz. 811),

c)      Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 marca 2008r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2008 r., Nr 56, poz. 340 z póżn. zm.), oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2001r. w sprawie legitymacji i odznak identyfikacyjnych żołnierzy Żandarmerii Wojskowej (Dz. U. z  2001r. Nr 157, poz. 1848 z późn.zm.), (poz. 2 - 5,10),

d)      Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2007r. w sprawie legitymacji cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych (Dz. U. z  2007 r., Nr 24, poz. 153) - dot. poz. 14 i 15,

e)      Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 września 2016 r. w sprawie kolegiów pracowników służb społecznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1543).

(2) za osobę niezdolną do samodzielnej egzystencji należy również uważać osobę niepełnosprawną w stopniu znacznym i inwalidę I grupy (jeżeli orzeczenie o zaliczeniu do tej grupy nie utraciło mocy).

 (2)  tj. żołnierze odbywający:

a)      zasadniczą służbę wojskową, w tym służbę kandydacką w Oddziałach Prewencji Policji, Straży Granicznej lub w Służbie Ochrony Państwa,

b)      służbę zastępczą,

c)      służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych, tj. pobierających naukę w:

­       wyższej szkole wojskowej (podchorążowie),

­       szkole chorążych wojskowych (kadeci),

­       podoficerskiej szkole zawodowej (elewi),

­       orkiestrze,

d)      zajęcia wojskowe (dot. studentów szkół morskich i akademii morskich) lub przeszkolenie wojskowe,

e)      ćwiczenia wojskowe,

f)      terytorialną służbę wojskową.

(3) za osobę niezdolną do samodzielnej egzystencji należy również uważać osobę niepełnosprawną w stopniu znacznym i inwalidę I grupy (jeżeli orzeczenie o zaliczeniu do tej grupy nie utraciło mocy):

1)      osoba uprawniona do ulgowego przejazdu w klasie 2 na podstawie biletów jednorazowych korzystająca z przejazdów w klasie 1 zobowiązana jest do uiszczenia dopłaty w wysokości stanowiącej różnicę między należnością za pełnopłatny przejazd w klasie 1 a należnością za pełnopłatny przejazd w klasie 2,

2)      uprawnienie do korzystania z ulg, wiąże się z obowiązkiem nabycia odpowiedniego biletu, który w pociągu, podczas kontroli należy okazywać wraz z dokumentem poświadczającym uprawnienie do ulgi; nabycie biletu u konduktora (również biletu z ulgą 100%) zasadniczo wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty za wydanie biletu w pociągu.

*) na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługującym cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz. U. z 2006 r., Nr 249, poz. 1824 z póżn. zm.).

POŁĄCZENIA SKM

Lębork - Wejherowo
Wejherowo - Gdańsk Śródmieście
Gdynia Gł - Kościerzyna
Gdańsk Gł - Kartuzy
Gdynia Gł - Gdańsk Wrzeszcz przez lotnisko
Gdańsk Główny - Gdańsk Stadion EXPO