Opłaty

Opłaty za korzystanie z infrastruktury kolejowej ustalane są w oparciu o „Cennik stawek jednostkowych opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej zarządzanej przez SKM”, zawierający stawki jednostkowe opłaty podstawowej oraz opłaty dodatkowe, zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Cennik opracowywany jest na podstawie zasad zawartych w Ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 86 poz. 789 ze zm.) i Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej (Dz. U. Nr 35 poz. 274).

Cennik na rozkład jazdy 2016/17 zatwierdzony Decyzją Prezesa UTK NrDRRK-WKL.730.8.2016.AO z dnia 05 lipca 2016 r.

Pobierz cennik

W związku z Decyzją Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego Nr DRRK-WKL.730.16.2017.AO z dnia 07 lipca 2017 roku w sprawie odmowy zatwierdzenia projektu cennika w zakresie sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej oraz sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty manewrowej na rozkład jazdy pociągów 2017/2018, zgodnie z Art. 33 ustawy o transporcie kolejowym PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. informuje, iż w okresie obowiązywania rozkładu jazdy, którego dotyczył projekt cennika stosować będzie cennik obowiązujący w poprzednim okresie obowiązywania rocznego rozkładu jazdy pociągów.

 

Cennik Obiektów Infrastruktury Usługowej

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z dniem 10 grudnia 2017 roku udostępnia Obiekty Infrastruktury Usługowej w rozumieniu i na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1727 z późn. zm.).

W niniejszej zakładce udostępniono Cennik usług świadczonych na rzecz przewoźników oraz opłat za dostęp do obiektów infrastruktury usługowej,

Cennik usług świadczonych na rzecz przewoźników oraz opłat za dostęp do obiektów infrastruktury usługowej (OIU).

 

 

(C) Copyright 2018 PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.