Warunki udostępniania

Wymagania dla przewoźników kolejowych, określają przepisy Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 86 poz. 789 ze zm.) oraz akty wykonawcze wydane na podstawie tej ustawy.

Działalność gospodarcza polegająca na wykonywaniu przewozów kolejowych osób lub rzeczy albo na udostępnianiu pojazdów trakcyjnych podlega licencjonowaniu.

Organem właściwym do udzielania, odmowy udzielania, zmiany lub cofnięcia licencji jest Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Przedsiębiorca zamierzający prowadzić przejazdy pociągów po linii kolejowej nr 250, uzyskuje prawo dostępu do infrastruktury kolejowej SKM, jeżeli przedłoży:

-        poświadczoną kopię ważnej licencji, na wykonywanie przewozów kolejowych lub świadczenie usługi trakcyjnej,

-        poświadczoną kopię ważnego certyfikatu bezpieczeństwa,

-        oświadczenie, że do realizacji przejazdów będzie wykorzystywał tabor spełniający warunki określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (Dz.U. nr 212 poz. 1771).

Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1923), PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. informuje, iż  podjęła decyzję o stosowaniu do dnia 9 grudnia 2017 r. przepisów dotychczasowych do rozkładów jazdy obowiązujących od dnia 10 grudnia 2017 r. oraz związanych z nimi regulaminów i umów

Szczegółowe warunki udostępniania infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. oraz zasady i tryb składania wniosków określa „Regulamin przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych linii kolejowej nr 250 Gdańsk Główny – Rumia”

Do pobrania:

Regulamin na rozkład jazdy 2016/17:

Uchwała wprowadzająca Aneks nr 1

Ujednolicony tekst Regulaminu

Załączniki do Regulaminu

Regulamin na rozkład jazdy 2017/18:

Uchwała

Tekst Regulaminu

(C) Copyright 2017 PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.