Projekt

Budowa zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją na linii kolejowej nr 250 wraz z modernizacją budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni Głównej oraz peronów na linii kolejowej nr 250

data publikacji: 14-06-2018 10:38

 

W dniu 25.04.2017 r. została podpisana umowa z Województwem Pomorskim reprezentowanym przez Zarząd Województa Pomorskiego na realizację Projektu: „Budowa zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją na linii kolejowej nr 250 wraz z modernizacją budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni Głównej oraz peronów na linii kolejowej nr 250".

 

 

Źródła finansowania:

  • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020,
  • Fundusz Kolejowy,
  • środki własne (w tym środki pozyskane na drodze obejmowania w Spółce udziałów przez samorządy).

 

Informacje o Projekcie

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020

Oś Priorytetowa: 9 - MOBILNOŚĆ

Działanie:  9.2 - Regionalna infrastruktura kolejowa

Poddziałanie: 9.2.1 - Regionalna infrastruktura kolejowa - Mechanizm ZIT, w ramach tzw. Mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Podmiot realizujący Projekt: PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.

 

Nr umowy o dofinansowanie: RPPM.09.02.01-22-0001/16-00

Szacowana całkowita wartość Projektu: 139 750 924,53 PLN (w tym wydatki kwalifikowane: 113 500 137,83 PLN, wartość dofinansowania 67 856 477,35 PLN)

Projekt został zdefiniowany w załączniku 8.5 do SzOOP „Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WP w ramach trybu pozakonkursowego".

Ze względu na zakres i charakter inwestycji, Spółka występuje w Projekcie jako zarządca modernizowanej infrastruktury kolejowej.

Realizacja projektu wpłynie przede wszystkim na poprawę bezpieczeństwa, obsługi pasażerów i komfortu podróży oraz dostępności komunikacyjnej Trójmiasta. Ułatwi to przemieszczanie się i dojazd mieszkańców aglomeracji do miejsc pracy i nauki, co wpłynie pozytywnie na mobilność ludności oraz zwiększy atrakcyjność terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie przedmiotowej inwestycji. Spełnienie tych założeń przyczyni się wydatnie do pogłębiania procesu integracji przestrzennej i gospodarczej Gdańska, Sopotu i Gdyni oraz całej aglomeracji trójmiejskiej, a także korzystnie wpłynie na warunki życia mieszkańców. Pozwoli to na zbudowanie wizerunku Trójmiasta jako miejsca przyjaznego mieszkańcom, turystom i inwestorom, a tym samym wpłynie na rozwój społeczno-gospodarczy całego obszaru trójmiejskiego.

 

Przedmiotowy Projekt ma charakter punktowy i dotyczy rehabilitacji istniejących elementów infrastruktury kolejowej, zlokalizowanych na linii nr 250, w tym m.in.:

-        utworzenie zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją pasażerską wraz z utworzeniem Centrum Monitoringu

w istniejącym budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni Głównej wraz

z  przystosowaniem peronu SKM Gdynia Główna do odprawy podróżnych

z ograniczoną możliwością poruszania się, modernizacją istniejącego budynku Dworca Podmiejskiego Gdynia Główna i jego bezpośredniego otoczenia,

-        modernizację istniejącej infrastruktury przystankowej zlokalizowanej na linii kolejowej nr 250: Gdańsk Stocznia, Gdynia Orłowo, Gdynia Redłowo, Gdynia Stocznia, Gdynia Grabówek, Gdynia Leszczynki, Gdynia Chylonia, Rumia Janowo.

 

W swoim obecnym zakresie Projekt zakłada integrację i rozbudowę istniejących na zarządzanej infrastrukturze systemów, w tym m.in. systemu informacji pasażerskiej, monitoringu wizyjnego oraz monitoringu pracy urządzeń. Powyższymi systemami objęte zostaną wszystkie perony na linii kolejowej nr 250 oraz stworzone zostanie Centrum Monitoringu w istniejącym budynku Dworca Podmiejskiego na stacji Gdynia Główna. Dodatkowo w ramach Projektu przewiduje się modernizację budynku Dworca Podmiejskiego wraz z jego bezpośrednim otoczeniem oraz modernizację przystanków osobowych w celu polepszenia komfortu podróży dla pasażerów i przystosowania infrastruktury do obsługi osób o ograniczonej mobilności.

Projekty Unijne

Projekty realizowane przez SKM w Trójmieście, dzięki środkom pozyskanym z Unii Europejskiej.

Zobacz

Podobne strony

(C) Copyright 2020 PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

Dane osobowe w postaci adresu IP oraz plików Cookies przetwarzamy  w celach bezpieczeństwa oraz prawidłowego funkcjonowania strony. Klikając przycisk „akceptuje" zgadzają się państwo na przetwarzanie danych w związku z obowiązującymi zapisami art. 13 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.(ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych). Informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Morskiej 350 A, 81-002 Gdynia;

2. Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. daneosobowe@skm.pkp.pl, tel. +48 58 721 29 69;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

a) w celu prawidłowego działania strony internetowej a w szczególności udostępnionego rozkładu jazdy przez Administratora w oparciu o zapisy art. 173 Ustawy z dnia 16.07.2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;

b) w celu zapewnienia bezpieczeństwa na podstawie art. 18, 19, 21 oraz 22 Ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z PKP SKM oraz upoważnione organy kontrolne, na podstawie i w granicach określonych przepisami prawa;

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej w rozumieniu ww. Rozporządzenia;

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane po czasie rozpatrzenia przez okres określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. uzgodnionym w porozumieniu  z    Dyrektorem Archiwum Państwowego w Gdańsku;

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do wycofania zgody;

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  (https://uodo.gov.pl/), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza w/w Rozporządzenia;

9. Pobierane od Państwa dane osobowe w formie plików cookies są warunkiem koniecznym do poprawnego i komfortowego korzystania z prezentowanego na stronie rozkładu jazdy pociągów PKP SKM. Szczegóły dotyczące wykorzystania plików cookies dostępne są w Polityce Prywatności;

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

W przypadku państwa zgody prosimy nacisnąć "akceptuj", aby móc swobodnie korzystać ze wszystkich funkcjonalności strony.

Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług.