Szczegóły promocji

WSPÓLNY PRZEJAZD PR - PKP SKM

data publikacji: 06-12-2018 10:01

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że dnia od 9 grudnia 2018 r. obowiązuje nowa, oferta specjalna „Wspólny przejazd PR - PKP SKM".

Oferta obowiązuje wyłącznie na terenie województwa pomorskiego i jest  ograniczona stacjami: Sycewice, Słosinko, Czarne, Bukowo Człuchowskie, Smętowo, Gardeja, Prabuty, Stare Pole, przy przejazdach częściowo pociągami REGIO oraz częściowo pociągami osobowymi PKP SKM.

Wg oferty specjalnej „Wspólny przejazd PR - PKP SKM" dostępne w sprzedaży (wyłącznie w kasach biletowych PR oraz PKP SKM) będą:

1)      bilety jednorazowe

2)      bilety odcinkowe miesięczne imienne (na przejazd „tam” oraz  „tam i z powrotem")

Na każdym bilecie wydanym wg oferty „Wspólny przejazd PR - PKP SKM" (zarówno na przejazd jednorazowy, jak i na bilecie odcinkowym miesięcznym imiennym) oprócz łącznej kwoty do zapłaty, znajdować się będzie wypis z poszczególnymi kwotami należnymi za przejazd pociągiem danego przewoźnika.

 

Warunki taryfowe oferty specjalnej ”Wspólny przejazd PR – PKP SKM”

("Współny Przejazd")

 

obowiązującej od 9 grudnia 2018 r.

 

POSTANOWIENIA WSPÓLNE

1. W ramach oferty specjalnej „Wspólny przejazd PR – PKP SKM” (dalej: „Wspólny przejazd”) można nabyć bilet jednorazowy oraz odcinkowy miesięczny imienny ważny w pociągach REGIO uruchamianych przez ”Przewozy Regionalne” sp. z o.o. (dalej: PR) oraz w pociągach osobowych uruchamianych przez PKP Szybka Kolej Miejska  w Trójmieście Sp. z o. o. (dalej: SKM).

2. Ofertę stosuje się na obszarze ograniczonym stacjami: Sycewice, Słosinko, Czarne, Bukowo Człuchowskie, Smętowo, Gardeja, Prabuty, Stare Pole.

3. Cena biletu jest sumą opłat za przejazd na poszczególnych odcinkach pociągiem PR i pociągiem PKP SKM przy zastosowaniu 5% upustu od opłat wskazanych w Taryfie przewozowej (TPR) - Dział III Rozdział 1 (dalej: TPR) oraz Cenniku usług przewozowych PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o. o. (C-SKM) (dalej: C-SKM).

4. Relacja przejazdu obejmuje dwa łączące się ze sobą odcinki (stacja końcowa dla pierwszego odcinka jest stacją początkową dla drugiego). Przejazd na danym odcinku jest możliwy wyłącznie pociągiem tego przewoźnika, na odcinek, którego wydany jest bilet.

5. Oferty nie można łączyć z ofertami taryfowymi oraz innymi ofertami specjalnymi i pozataryfowymi, tj. biletu ”Wspólny przejazd” nie można nabyć, jeśli podróżny zamierza skorzystać na całej lub na części drogi z przejazdu według innej oferty danego przewoźnika.

6. Bilety na przejazd wg oferty można nabyć wyłącznie w punktach odprawy PR i SKM, z zachowaniem 30-dniowego terminu przedsprzedaży. Bilety zaopatrzone są w nadruk „WSPÓLNY PRZEJAZD PR – PKP SKM”.

7. Osoba odbywająca przejazd na podstawie biletu ulgowego zobowiązana jest posiadać w pociągu ważny dokument poświadczający uprawnienie do korzystania z danego wymiaru ulgi.

8. Za bilet zagubiony, zniszczony, zafoliowany lub skradziony nie zwraca się uiszczonych należności i nie wydaje się duplikatów, także w przypadku zgłoszenia straty do organów ścigania lub wskazania daty i miejsca zakupu, numeru biletu itd.

9. Przewóz bagażu ręcznego, roweru lub zwierząt pociągiem danego przewoźnika odbywa się zgodnie z warunkami przewozu określonymi w regulaminie danego przewoźnika i za opłatą przewidzianą w TPR lub C-SKM.

10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach taryfowych, stosuje się odpowiednie postanowienia Regulaminu przewozu (RPR) (dalej: RPR) lub Regulaminu przewozu osób, rzeczy i zwierząt (RPO-SKM) przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. (dalej: RPO-SKM) oraz TPR lub Taryfę przewozową SKM (TP-SKM) zawierającą postanowienia taryfowe o przewozie osób, rzeczy i zwierząt w pociągach PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. (dalej: TP-SKM).

 

I. BILETY JEDNORAZOWE

1. Uprawnieni

Z oferty „Wspólny przejazd PR – PKP SKM” może skorzystać:

1) na podstawie biletu normalnego – każda osoba;

2) na podstawie biletu ulgowego – osoba uprawniona do korzystania z ulgi ustawowej 33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93% albo 95%.

2. Zakres ważności

1) bilet uprawnia do jednorazowego przejazdu w określonej na nim relacji i terminie ważności;

2) bilet jest ważny 1 dzień, począwszy od daty i godziny wydania lub wskazanych przez nabywcę. Dzień liczy się od godz. 0:01 do 24:00;

3) termin ważności biletu kończy się o godz. 24.00 w dniu wyjazdu, przy czym podróżny ma prawo dojechać do stacji przeznaczenia nawet po godz. 24.00 bez względu na to czy przejazd do stacji przeznaczenia odbywa się pociągiem bezpośrednim od stacji wyjazdu, wskazanej na bilecie, czy też z przesiadaniem po drodze – pod warunkiem wznowienia podróży ze stacji pośredniej pociągiem, który zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy odjeżdża z tej stacji przed godz. 24.00 w dniu ważności biletu.

3. Zwrot należności za bilet

1) podróżny może odstąpić od umowy przewozu przed rozpoczęciem podróży, albo na stacji zatrzymania pociągu na drodze przewozu;

2) warunkiem zwrotu należności jest uzyskanie przez podróżnego odpowiedniego poświadczenia na bilecie. Nie wymaga poświadczenia bilet całkowicie niewykorzystany – zwrócony przed rozpoczęciem terminu ważności;

3) zwrot należności jest dokonywany na zasadach określonych w RPR i RPO-SKM;

4) od zwracanych należności potrąca się 10% za odcinek PR i 15% za odcinek PKP SKM tytułem odstępnego.

4. Zmiana umowy przewozu

1) w razie zmiany terminu wyjazdu, podróżny najpóźniej przed upływem terminu ważności biletu powinien uzyskać w punkcie odprawy na stacji wyjazdu albo na dowolnej stacji w miejscowości nabycia biletu odpowiednie poświadczenie o nowym terminie wyjazdu albo, jeśli zachodzi taka konieczność – dokonać wymiany biletu (bez potrącania odstępnego);

2) przejazd poza stację przeznaczenia jest możliwy po uiszczeniu należności stanowiącej różnicę między ceną biletu, obliczoną za odległość od stacji wyjazdu na jednym z odcinków do nowej stacji przeznaczenia na tym odcinku, a ceną okazanego biletu – z zastosowaniem opłat normalnych lub ulgowych wskazanych w TPR lub C-SKM.

 

II. BILET ODCINKOWY MIESIĘCZNY IMIENNY

1. Uprawnieni

Z oferty „Wspólny przejazd PR – PKP SKM” może skorzystać:

1) na podstawie biletu normalnego – każda osoba;

2) na podstawie biletu ulgowego – osoba uprawniona do korzystania z ulgi ustawowej 33%, 37%, 49%, 51%, 78% i 93%.

2. Zakres ważności

1) bilet odcinkowy miesięczny imienny jest wydawany na przejazdy „tam i z powrotem” lub w jedną stronę; uprawnia do wielokrotnych przejazdów, między wszystkimi stacjami odcinka, na który został wydany;

2) bilet wydaje się na okres jednego miesiąca np. od 3 kwietnia do 2 maja, począwszy od daty wydania i godziny wydania lub wskazanych przez nabywcę.

3. Warunki stosowania

1) przed rozpoczęciem pierwszego przejazdu, właściciel biletu zobowiązany jest, zgodnie ze wskazaniami, wpisać czytelnie w sposób trwały swoje imię i nazwisko. Bilet jest ważny łącznie z dokumentem ze zdjęciem, stwierdzającym tożsamość podróżnego, którego imię i nazwisko zostało na nim wpisane. Do przejazdów na podstawie biletu uprawniona jest tylko ta osoba, której imię i nazwisko zostało na nim wpisane. Bez wpisania powyższych danych oraz bez okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość, bilet jest nieważny;

2) właścicielowi biletu nie przysługuje częściowy zwrot zapłaconej należności w razie przerwy w ruchu lub utraty połączenia przewidzianego w rozkładzie jazdy.

4. Zwrot należności za bilet

1) za bilet odcinkowy miesięczny imienny:

a) całkowicie niewykorzystany, zwrócony przed pierwszym dniem jego ważności – zwraca się zapłaconą należność po potrąceniu 10% za odcinek PR i 15% za odcinek PKP SKM tytułem odstępnego,

b) częściowo niewykorzystany, zwrócony nie później niż 10 dnia ważności – zwraca się należność proporcjonalną do czasu, w jakim nie mógł być wykorzystany, po potrąceniu 10% za odcinek PR i 15% za odcinek PKP SKM tytułem odstępnego;

2) zwrotu należności za całkowicie lub częściowo niewykorzystany bilet odcinkowy dokonuje kasa biletowa, prowadząca sprzedaż biletów wg oferty.

5. Zmiana umowy przewozu

Przejazd poza stację przeznaczenia jest możliwy wyłącznie na podstawie biletu normalnego – po uiszczeniu należności stanowiącej różnicę pomiędzy ceną biletu jednorazowego za faktyczny przejazd na jednym z odcinków, a ceną biletu jednorazowego na tym odcinku  w relacji wskazanej na posiadanym bilecie – z zastosowaniem opłat normalnych, wskazanych w TPR lub C-SKM.

 

(C) Copyright 2020 PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

Dane osobowe w postaci adresu IP oraz plików Cookies przetwarzamy  w celach bezpieczeństwa oraz prawidłowego funkcjonowania strony. Klikając przycisk „akceptuje" zgadzają się państwo na przetwarzanie danych w związku z obowiązującymi zapisami art. 13 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.(ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych). Informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Morskiej 350 A, 81-002 Gdynia;

2. Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. daneosobowe@skm.pkp.pl, tel. +48 58 721 29 69;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

a) w celu prawidłowego działania strony internetowej a w szczególności udostępnionego rozkładu jazdy przez Administratora w oparciu o zapisy art. 173 Ustawy z dnia 16.07.2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;

b) w celu zapewnienia bezpieczeństwa na podstawie art. 18, 19, 21 oraz 22 Ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z PKP SKM oraz upoważnione organy kontrolne, na podstawie i w granicach określonych przepisami prawa;

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej w rozumieniu ww. Rozporządzenia;

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane po czasie rozpatrzenia przez okres określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. uzgodnionym w porozumieniu  z    Dyrektorem Archiwum Państwowego w Gdańsku;

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do wycofania zgody;

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  (https://uodo.gov.pl/), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza w/w Rozporządzenia;

9. Pobierane od Państwa dane osobowe w formie plików cookies są warunkiem koniecznym do poprawnego i komfortowego korzystania z prezentowanego na stronie rozkładu jazdy pociągów PKP SKM. Szczegóły dotyczące wykorzystania plików cookies dostępne są w Polityce Prywatności;

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

W przypadku państwa zgody prosimy nacisnąć "akceptuj", aby móc swobodnie korzystać ze wszystkich funkcjonalności strony.

Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług.