Niezbędnik podróżnego

I. Ważne informacje dla podróżnych:

 1. Każdy podróżny w czasie przejazdu pociągiem PKP SKM musi posiadać ważny bilet, zachować go do kontroli i niezwłocznie wręczać go osobie upoważnionej do kontroli na każde żądanie.

 2. Bilet jednorazowy kartkowy należy skasować przed wejściem do pociągu - kasowniki znajdują się w tunelu, budynku dworca bądź na peronach.

 3. Nie posiadając biletu - należy przed lub niezwłocznie po wejściu do pociągu PKP SKM (wyłącznie przez pierwsze drzwi do pierwszego wagonu licząc od czoła pociągu PKP SKM) zgłosić się do kierownika pociągu/konduktora w celu nabycia biletu, a w przypadku nieobecności ww. w tej części pociągu oczekiwać na jego przybycie. Opłata za wydanie biletu od stacji/przystanku, gdzie znajduje się czynna kasa biletowa jest określona w Cenniku usług przewozowych C-PKP SKM.

 4. W przypadku nieskasowanego biletu - należy wsiąść do pociągu przez pierwsze drzwi z czoła (w kierunku jazdy) i niezwłocznie po wejściu poprosić o skasowanie biletu przez kierownika pociągu/konduktora, a w przypadku nieobecności ww. w tej części  pociągu oczekiwać na jego przybycie . Opłata za skasowanie biletu  jest określona w Cenniku usług przewozowych C-PKP SKM.

 5. WAŻNE !!! AUTOMAT BILETOWY NIE PEŁNI FUNKCJI KASY BILETOWEJ Jeśli wskutek awarii automat biletowy nie wydrukował biletu, nie wydał reszty, itp., należy wsiąść wyłącznie przez pierwsze drzwi do pierwszego wagonu licząc od czoła pociągu PKP SKM i niezwłocznie zgłosić awarię automatu biletowego kierownikowi pociągu. W przypadku braku biletu należy zakupić bilet u kierownika pociągu, pamiętając o tym, że na stacjach i przystankach, gdzie znajduje się czynna kasa biletowa zostanie pobrana opłata dodatkowa określona w Cenniku usług przewozowych C-PKP SKM.

 6. Jeśli z powodu awarii automatu podróżny utracił gotówkę - kierownik wystawi wezwanie do zapłaty w wysokości ceny biletu wraz z opłatą dodatkową określoną w Cenniku usług przewozowych C-PKP SKM na stacjach i przystankach, gdzie znajduje się czynna kasa biletowa. Wezwanie należy opłacić w ciągu 2 dni na poczcie lub w kasie biletowej PKP SKM na stacji Gdynia Główna. W ww. sytuacjach podróżnemu, przysługuje prawo do złożenia reklamacji w trybie § 30, wg wzoru stanowiącego druk nr 36 do RPO-PKP SKM. Druk można pobrać pod adresem: www.skm.pkp.pl/files/user-uploads/ms/01-04-2020/2.Wzor_nr_36._Reklamacja_dot._wadliwego_dzialania_automatu.pdf
 7. W przypadku odwołania dotyczącego  biletu metropolitalnego - podstawą jest kopia paragonu fiskalnego, kopia oryginału paragonu, świadcząca o wykupieniu przed przejazdem jednorazowego biletu metropolitalnego nieposiadającego znamion kontroli przy jednoczesnym zachowaniu wymogu, że podróżny udowodni, że jest właścicielem danego biletu, kopia okresowego biletu metropolitalnego lub kopia elektronicznego potwierdzenia transakcji doładowania biletu, które wskazuje nr karty, zakres i termin ważności. 

II. Podróżny bez ważnego biletu

Jeśli zdarzy się, że z jakiejś przyczyny podróżny nie posiada biletu podczas kontroli:

 1. Podróżny może zakupić bilet na przejazd u osoby kontrolującej po zapłaceniu należności taryfowych za przejazd wraz z opłatą dodatkową.
 2. W przypadku braku środków pieniężnych na zakup biletu osoba kontrolująca wystawia wezwanie do zapłaty.

Przypominamy, że wezwanie do zapłaty należy odebrać i szczegółowo zapoznać się z pouczeniem znajdującym się na odwrocie wezwania. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przesłania lub złożenia reklamacji. Nieodebrane wezwanie nie powoduje zaniechania dochodzenia należności przez przewoźnika.

Opłata za wezwanie:

Wskazaną w wezwaniu kwotę należy wpłacić w ciągu 14 dni od wystawienia wezwania za pośrednictwem banku, poczty na rachunek Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku nr 93 1130 1121 0080 0116 9520 0015, w tytule wpłaty podając serię i numer wezwania. Wpłata w ciągu 7 dni skutkuje obniżeniem opłaty dodatkowej o 50%. Za dzień zapłaty uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na ww. konto bankowe.

Wpłaty można również dokonać w:

Reklamacje od wezwania do zapłaty należy przesłać, względnie składać na adres:

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Spółka z o.o.

ul. Morska 350 A

81-002 Gdynia

tel. + 48 58 721 27 78

w dni robocze w godz. 7.30-14.30

Reklamację można również składać osobiście w siedzibie Wydziału Obsługi Posprzedażowej mieszczącego się w budynku Dworca Podmiejskiego na stacji Gdynia Główna obok kas biletowych PKP SKM:

 Dworzec Główny w Gdyni (przy placówce Poczty Polskiej)

ul. Plac Konstytucji 1

81-354 Gdynia 

w dni robocze w godz. 8.00 - 14.00

tel. + 48 58 721 27 78

lub w każdej kasie biletowej PKP SKM.

Reklamacje od wezwania do zapłaty można złożyć także elektronicznie:

Do pisemnej reklamacji należy dołączyć:

 • kopię dokumentu poświadczającego uprawnienie - na dzień odbywania podróży - do bezpłatnego bądź ulgowego przejazdu,
 • kopię biletu na przejazd bez względu na rodzaj biletu w przypadku okazanego biletu jednorazowego, który powinien nie posiadać znamion kontroli przy jednoczesnym zachowaniu wymogu, że podróżny może udowodnić, że jest właścicielem danego biletu,
 • kopię wezwania do zapłaty,
 • kopię dowodu wniesienia opłaty manipulacyjnej w wysokości określonej w Cenniku usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. (C-PKP SKM) na konto wskazane w wezwaniu do zapłaty.

Skargi i wnioski dotyczące jakości świadczonych usług przez PKP SKM można kierować również do:

Urzędu Transportu Kolejowego

Aleje Jerozolimskie 134

02-305 Warszawa

nr infolinii: 801 044 080 lub 22 460 40 80

adres e-mail: pasazer@utk.gov.pl

 

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o., informuje o funkcjonowaniu Rzecznika Praw Pasażera Kolei, którego zadaniem jest pozasądowe rozwiązywanie sporów w związku ze świadczonymi przez PKP SKM usługami.

Z Rzecznikiem Praw Pasażera Kolei można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: rzecznik@pasazer.gov.pl, lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:

Rzecznik Praw Pasażera Kolei

przy Prezesie Urzędu Transportu Kolejowego

Al. Jerozolimskie 134

02-305 Warszawa

Więcej informacji  na stronie www.pasazer.gov.pl

 

Podstawa prawna:

 

POŁĄCZENIA SKM

Lębork - Wejherowo
Wejherowo - Gdańsk Śródmieście
Gdańsk Główny - Gdańsk Stadion EXPO