Opłaty

Cennik opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej

Opłaty za korzystanie z infrastruktury kolejowej ustalane są w oparciu o „Cennik stawek jednostkowych opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej zarządzanej przez SKM”, zawierający stawki jednostkowe opłaty podstawowej oraz opłaty dodatkowe, zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Cennik opracowywany jest na podstawie ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym , rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/909 z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie zasad obliczania kosztów, które są ponoszone bezpośrednio jako rezultat przejazdu pociągu oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie udostępniania infrastruktury kolejowej

Decyzją Nr DRR-WLKD.730.13.2022.JP z dnia 20 grudnia 2022 roku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zatwierdził projekt cennika w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej   na rjp 2022/23.

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o., zgodnie z Art. 33 ust. 22 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym podjęła decyzję o  rezygnacji z opracowania projektu cennika, o którym mowa w ust. 13 przywołanej powyżej ustawy oraz o stosowaniu na kolejny okres obowiązywania rocznego rozkładu jazdy pociągów cennika obowiązującego w poprzednim rocznym rozkładzie jazdy pociągów.

Cennik na rjp 2023/24

Cennik opłat za dostęp do Obiektów Infrastruktury Usługowej

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z dniem 10 grudnia 2017 roku udostępnia Obiekty Infrastruktury Usługowej w rozumieniu i na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.

 

Uchwałą Nr Nr 325 / 2023 z dnia 23 listopada 2023 r. Zarząd PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. zatwierdził Zmianę do Cennika usług świadczonych na rzecz przewoźników oraz opłat za dostęp do obiektów infrastruktury usługowej. Zaktualizowany  cennik obowiązuje od dnia 10 grudnia 2023 roku.

 

Cennik usług świadczonych na rzecz przewoźników oraz opłat za dostęp do obiektów infrastruktury usługowej (OIU) obowiązujący od 10 grudnia 2023

 

UWAGA! Od dnia 1 stycznia 2023 roku z powodu modernizacji budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni Głównej powierzchnie przeznaczone do odprawy podróżnych w pomieszczeniach dworca są wyłączone z udostępniania do czasu zakończenia prac modernizacyjnych.

 

POŁĄCZENIA SKM

Lębork - Wejherowo
Wejherowo - Gdańsk Śródmieście
Gdańsk Główny - Gdańsk Stadion EXPO