Opłaty

Cennik opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej

Opłaty za korzystanie z infrastruktury kolejowej ustalane są w oparciu o „Cennik stawek jednostkowych opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej zarządzanej przez SKM”, zawierający stawki jednostkowe opłaty podstawowej oraz opłaty dodatkowe, zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Cennik opracowywany jest na podstawie ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym , rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/909 z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie zasad obliczania kosztów, które są ponoszone bezpośrednio jako rezultat przejazdu pociągu oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie udostępniania infrastruktury kolejowej

Decyzją Nr DRR-WLKD.730.13.2022.JP z dnia 20 grudnia 2022 roku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zatwierdził projekt cennika w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej   na rjp 2022/23.

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o., zgodnie z Art. 33 ust. 22 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym podjęła decyzję o  rezygnacji z opracowania projektu cennika, o którym mowa w ust. 13 przywołanej powyżej ustawy oraz o stosowaniu na kolejny okres obowiązywania rocznego rozkładu jazdy pociągów cennika obowiązującego w poprzednim rocznym rozkładzie jazdy pociągów.

Cennik na rjp 2023/24

Cennik opłat za dostęp do Obiektów Infrastruktury Usługowej

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z dniem 10 grudnia 2017 roku udostępnia Obiekty Infrastruktury Usługowej w rozumieniu i na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.

Uchwałą Nr Nr 69/2024 z dnia 8 marca 2024r. Zarząd PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. zatwierdził Zmianę do Cennika usług świadczonych na rzecz przewoźników oraz opłat za dostęp do obiektów infrastruktury usługowej. Zaktualizowany  cennik obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2024 roku.

Cennik usług świadczonych na rzecz przewoźników oraz opłat za dostęp do obiektów infrastruktury usługowej (OIU) obowiązujący od 1 kwietnia 2024

 

UWAGA! Od dnia 1 stycznia 2023 roku z powodu modernizacji budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni Głównej powierzchnie przeznaczone do odprawy podróżnych w pomieszczeniach dworca są wyłączone z udostępniania do czasu zakończenia prac modernizacyjnych.

 

POŁĄCZENIA SKM

Lębork - Wejherowo
Wejherowo - Gdańsk Śródmieście
Gdańsk Główny - Gdańsk Stadion EXPO