Warunki udostępniania

Wymagania dla przewoźników kolejowych, określają przepisy Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym oraz akty wykonawcze wydane na podstawie tej ustawy.

Działalność gospodarcza polegająca na wykonywaniu przewozów kolejowych osób lub rzeczy albo na udostępnianiu pojazdów trakcyjnych podlega licencjonowaniu.

Organem właściwym do udzielania, odmowy udzielania, zmiany lub cofnięcia licencji jest Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Przedsiębiorca zamierzający prowadzić przejazdy pociągów po linii kolejowej nr 250, uzyskuje prawo dostępu do infrastruktury kolejowej SKM, jeżeli przedłoży:

-        poświadczoną kopię ważnej licencji, na wykonywanie przewozów kolejowych lub świadczenie usługi trakcyjnej,

-        poświadczoną kopię ważnego certyfikatu bezpieczeństwa,

-        oświadczenie, że do realizacji przejazdów będzie wykorzystywał tabor spełniający warunki określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych..

Szczegółowe warunki udostępniania infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. oraz zasady i tryb składania wniosków określa „Regulamin sieci kolejowej zarządzanej przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o."”

UWAGA: Ograniczenia w korzystaniu z przystanków na linii kolejowej nr 250 wynikające z prowadzonych prac inwestycyjnych zawarte są w tej zakładce

 

Regulamin sieci kolejowej zarządzanej przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. na rozkład jazdy pociągów 2023/24

Regulamin sieci kolejowej zarządzanej przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. na rozkład jazdy pociągów 2023/24 został przyjęty do stosowania Uchwałą    Nr 65/2023 Zarządu PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z dnia 09 marca 2023.

Tekst Regulaminu w języku polskim

Tekst Regulaminu w języku angielskim

Regulamin sieci kolejowej zarządzanej przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. na rozkład jazdy pociągów 2024/25

Regulamin przyjęty został do stosowania uchwałą Nr 353/2023 Zarządu Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o. z dnia 21 grudnia 2023 r.

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne opinie dotyczące treści Regulaminu, o których mowa w art. 32 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.

Regulamin został zaktualizowany o Projekt cennika, o którym mowa w ust. 13 ustawy o transporcie kolejowym. Projekt cennika został przedłożony  do zatwierdzenia Prezesowi UTK w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej obejmującego kalkulację wysokości zastosowanych stawek cząstkowych i współczynników.

Treść Regulaminu

Obiekty Infrastruktury Usługowej

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. informuje, że z dniem 10 grudnia 2017 roku udostępnia Obiekty Infrastruktury Usługowej w rozumieniu i na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.

Regulamin dostępu do obiektów infrastruktury usługowej zarządzanych przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.

Obowiązujący od 10 grudnia 2023

UWAGA! Od dnia 1 stycznia 2023 roku z powodu modernizacji budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni Głównej powierzchnie przeznaczone do odprawy podróżnych w pomieszczeniach dworca są wyłączone z udostępniania do czasu zakończenia prac modernizacyjnych.

Cennik usług świadczonych na rzecz przewoźników oraz opłat za dostęp do obiektów infrastruktury usługowej (OIU) został opublikowany w dziale „INFRASTRUKTURA" w zakładce "OPŁATY".

Zainteresowanych korzystaniem z obiektów infrastruktury usługowej zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem.

Dodatkowe informacje udzielane są pod adresem poczty elektronicznej: oiu@skm.pkp.pl

POŁĄCZENIA SKM

Lębork - Wejherowo
Wejherowo - Gdańsk Śródmieście
Gdańsk Główny - Gdańsk Stadion EXPO