Archiwum przetargów

L.p. Data ogłoszenia Przedmiot postępowania
431. 21-11-2012

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony - znak: SKMMS-ZP/N/37/12 na utrzymanie porządku i czystości na stacjach i przystankach zarządzanych przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o. o. oraz w budynkach na terenie stacji Gdynia Cisowa Postojowa

Pobierz dokumenty: Dokumentacja przetargowa
432. 17-11-2012

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony - znak: SKMMS-ZP/N/40/12 na opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa systemu kolei aglomeracyjnej Trójmiejskiego Obszaru Metropolitalnego w kierunku Wejherowa

Pobierz dokumenty: dokumentacja przetargowa
433. 16-11-2012

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony - znak: SKMMS-ZP/N/41/12 na wymianę liny nośnej sieci trakcyjnej w obrębie stacji Gdańsk Główny w sekcjach nad torami: nr 5, nr 7, nr 11, nr 13, nr 15.

Pobierz dokumenty: Dokumentacja przergowa
434. 15-11-2012

Dotyczy: Prace przygotowawcze pod zagospodarowanie teren\303\263w kolejowych pomi\304\231dzy wiaduktem w ci\304\205gu ul. Hucisko, ulic\304\205 3-go Maja, wiaduktem w ci\304\205gu al. Armii Krajowej i teren\303\263w miejskich w rejonie Targu Siennego i Targu Rakowego w Gda\305\204sku \342\200\223 po wschodniej stronie wykopu kolejowego - SKMMS-ZP/N/29/12\302\240

\015\012

W zwi\304\205zku z przed\305\202u\305\274aj\304\205cym si\304\231 procesem udzielania odpowiedzi na pytania zadane w toku trwaj\304\205cego post\304\231powania, Zamawiaj\304\205cy informuje, i\305\274 zmianie ulega termin sk\305\202adania i otwarcia ofert

Pobierz dokumenty: zmiana terminu
435. 12-11-2012

PKP Szybka Kilej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na Sprzedaż podróżnym biletów kartkowych i z elektronicznych kas fiskalnych typu rpos w kasie biletowej zlokalizowanej w budynku dworca na stacji Gdańsk Główny według oferty PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. – znak postępowania SKMMS-ZP/N/39/12,


Dokumentacja przetargowa

Modyfikacja SIWZ 26.11.12

436. 09-11-2012

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zapewnienie przez wykonawcę (agencję pracy tymczasowej) w miarę zapotrzebowania zgłaszanego przez Zamawiającego, pracowników tymczasowych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (tj. Dz. U. z 2003 r., Nr 166, poz. 1608 z późn. zm.) dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. - znak: SKMMS –ZP/N/35/12

Pobierz dokumenty: Ogłoszenie o wyborze
437. 05-11-2012

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony - znak: SKMMS-ZP/N/38/12 na wykonanie regeneracji części rozjazdowych przez napawanie

Pobierz dokumenty: dokumentacja przetargowa
438. 25-10-2012

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zapewnienie przez wykonawcę (agencję pracy tymczasowej) w miarę zapotrzebowania zgłaszanego przez Zamawiającego, pracowników tymczasowych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (tj. Dz. U. z 2003 r., Nr 166, poz. 1608 z późn. zm.) - znak: SKMMS –ZP/N/35/12

Zamawiający w załączeniu przedstawia odpowiedzi na zadane pytania oraz modyfikację SIWZ.

Pobierz dokumenty: odpowiedzi + modyfikacja SIWZ
439. 23-10-2012

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony - znak: SKMMS-ZP/N/35/12, którego przedmiotem jest zapewnienie przez wykonawcę (agencję pracy tymczasowej) w miarę zapotrzebowania zgłaszanego przez Zamawiającego, pracowników tymczasowych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (tj. Dz. U. z 2003 r., Nr 166, poz. 1608 z późn. zm.)

Pobierz dokumenty: dokumentacja przetargowa
440. 18-10-2012

dot. przetargu nieograniczonego znak: SKMMS-ZP/N/36/12 – dostawa bonów towarowych

Pobierz dokumenty: wybór oferty

Regulamin udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. zamówień sektorowych na roboty budowlane, dostawy i usługi.

Do przeglądania dokumentów w formacie pdf niezbędny jest program, który można pobrać za darmo » TUTAJ

(C) Copyright 2020 PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

Dane osobowe w postaci adresu IP oraz plików Cookies przetwarzamy  w celach bezpieczeństwa oraz prawidłowego funkcjonowania strony. Klikając przycisk „akceptuje" zgadzają się państwo na przetwarzanie danych w związku z obowiązującymi zapisami art. 13 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.(ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych). Informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Morskiej 350 A, 81-002 Gdynia;

2. Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. daneosobowe@skm.pkp.pl, tel. +48 58 721 29 69;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

a) w celu prawidłowego działania strony internetowej a w szczególności udostępnionego rozkładu jazdy przez Administratora w oparciu o zapisy art. 173 Ustawy z dnia 16.07.2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;

b) w celu zapewnienia bezpieczeństwa na podstawie art. 18, 19, 21 oraz 22 Ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z PKP SKM oraz upoważnione organy kontrolne, na podstawie i w granicach określonych przepisami prawa;

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej w rozumieniu ww. Rozporządzenia;

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane po czasie rozpatrzenia przez okres określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. uzgodnionym w porozumieniu  z    Dyrektorem Archiwum Państwowego w Gdańsku;

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do wycofania zgody;

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  (https://uodo.gov.pl/), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza w/w Rozporządzenia;

9. Pobierane od Państwa dane osobowe w formie plików cookies są warunkiem koniecznym do poprawnego i komfortowego korzystania z prezentowanego na stronie rozkładu jazdy pociągów PKP SKM. Szczegóły dotyczące wykorzystania plików cookies dostępne są w Polityce Prywatności;

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

W przypadku państwa zgody prosimy nacisnąć "akceptuj", aby móc swobodnie korzystać ze wszystkich funkcjonalności strony.

Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług.