Oferty

Promocyjny bilet miesięczny "tandemowy"

1. Uprawnieni

 • Promocyjny Bilet Miesięczny „Tandemowy”, może nabyć każda osoba, która nabyła  Bilet  Metropolitalny Promocyjny,
 • osoba uprawniona do ulgi 10% może nabyć bilet ulgowy,
 • osoba uprawniona do przejazdów ulgowych może nabyć bilet ulgowy na zasadach określonych w § 40 Taryfy przewozowej (TP – PKP SKM) zawierającej postanowienia taryfowe o przewozie osób, rzeczy i zwierząt w pociągach PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. "Taryfa Pomorska";  

zgodnie z poniższą tabelą.

WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO ULGI PRZY ZAKUPIE BILETU PROMOCYJNEGO MIESIECZNEGO „TANDEMOWEGO” (CZĘŚĆ KOLEJOWA):

Osoby uprawnione

Wymiar ulgi

Każda osoba

bilet wg taryfy normalnej

Osoby powyżej 60 roku życia, na podstawie dokumentu tożsamości

10%

Nauczyciele przedszkoli publicznych lub niepublicznych szkół podstawowych, oraz nauczycieli szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych  - publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych

33%

Nauczyciele akademiccy

33%

Osoby niewidome, jeśli nie uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji

37%

Cywilna niewidoma ofiara działań wojennych uznana za osobę całkowicie niezdolną do pracy

37%

Dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej – publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia

49%

Rodzice lub małżonkowie rodziców w rozumieniu ustawy z dn. 05.12.2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1744 z późn. zm.)

49%

Studenci do ukończenia 26 roku życia, w tym słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych

51%

Studenci studiujący za granicą, do ukończenia 26 roku życia

51%

Doktoranci –  do ukończenia 35 roku życia

51%

Dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne do ukończenia 24 roku życia oraz studenci dotknięci inwalidztwem lub niepełnosprawni do ukończenia 26 roku  życia –  wyłącznie przy przejazdach z miejsca zamieszkania lub z miejsca pobytu (za aktualne miejsce pobytu uznaje się każde miejsce deklarowane przez podróżnego)do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo - wychowawczej, placówki oświatowo – wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnienie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacjno - wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologicznej - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny - i z powrotem

78%

Osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji

93%

2. Obszar i zakres ważności

1) Promocyjne Bilety Miesięczne „Tandemowe”, wydawane są jako bilety odcinkowe miesięczne imienne – z kasy fiskalnej, a w przypadku zakupu biletu przez Internet zapisywane są na karcie elektronicznej na okres jednego miesiąca np. od 15 października do 14 listopada,

2) Promocyjny Bilet Miesięczny „Tandemowy”, ważny jest na odcinkach w zależności od oferty:

 • Promocyjny Bilet Miesięczny „Tandemowy”, na odcinku ograniczonym stacjami/przystankami: Luzino – Cieplewo – Reda Rekowo – Gdańsk Śródmieście – Borkowo – Babi Dół, we wszystkich pociągach uruchamianych przez PKP SKM oraz  PR,
 • Promocyjny Bilet Miesięczny „Tandemowy” Gdańsk, na odcinku ograniczonym stacjami/przystankami: Gdańsk Lipce – Gdańsk Śródmieście – Gdańska Osowa – Sopot Kamienny Potok, we wszystkich pociągach uruchamianych przez PKP SKM oraz PR,
 • Promocyjny Bilet Miesięczny „Tandemowy” Gdynia, na odcinku ograniczonym stacjami/przystankami: Gdynia Cisowa – Gdynia Karwiny – Sopot Wyścigi, we wszystkich pociągach uruchamianych przez PKP SKM oraz PR.

3. Warunki stosowania

 • Promocyjny Bilet Miesięczny „Tandemowy”, opatrzony jest nadrukiem: „Miesięczny Tandemowy”;
 • Promocyjny Bilet Miesięczny „Tandemowy”, należy okazać podczas kontroli łącznie z Biletem Metropolitalnym Promocyjnym, bez którego, Promocyjny Bilet Miesięczny „Tandemowy” jest nieważny, a podróżnego traktuje się jak jadącego bez ważnego biletu na przejazd;
 • właściciel Promocyjnego Biletu Miesięcznego „Tandemowego”, jest zobowiązany przed rozpoczęciem pierwszego przejazdu wpisać czytelnie w sposób trwały imię i nazwisko właściciela biletu. Bilet bez wpisanych danych i bez dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość jest nieważny;
 • Promocyjny Bilet Miesięczny „Tandemowy”, wydany jest w formie papierowej bądź w formie elektronicznej w kasach biletowych prowadzących sprzedaż biletów PKP SKM.

WYKAZ PUNKTÓW SPRZEDAŻY PROMOCYJNEGO BILETU MIESIĘCZNEGO „TANDEMOWEGO”:

Lp.

Nazwa punktu

Adres/Lokalizacja

Godziny otwarcia

Dni powszednie

Soboty 

Niedziele

1.

Kasa

GDAŃSK GŁÓWNY,

tunel prowadzący na perony

6.00-20.00

6.00-20.00

7.00-18.00

2.

Kasa

GDAŃSK WRZESZCZ (od 4.03.2022 r. kasa w budynku dworca tymczasowego)

6.00-19.00

6.00-19.00

8.00-18.00

 3.  KasaSOPOT - kasa w holu dworca PKP6.00-20:007.00-19.008.00-19.00

4.

Kasa

GDYNIA WZG. ŚW. MAKSYMILIANA

6.00-18.00

6.00-18.00

8.00-18.00

5.

Kasa

GDYNIA GŁÓWNA, kasa w budynku dworca podmiejskiego (od 23.11.2022 r. do odwołania kasa przeniesiona do budynku Dworca Głównego - okienko kasowe 8 i 9)

6.00-19.00

7.00-18.00

7.00-18.00

6.

Kasa

GDYNIA CHYLONIA, kasa w budynku dworca Plac Dworcowy 4

6.00-18.00

6.00-18.00

8.00-18.00

7.

Kasa

REDA, kasa w budynku położonym przy wejściu  do tunelu

6.00-18.00

6.00-18.00

8.00-18.00

8.

Kasa

WEJHEROWO, kasa w budynku dworca

6.00-19.00

8.00-19.00

 

8.00-19.00

 • jeżeli podczas kontroli podróżny oświadczy, że posiada Promocyjny Bilet Miesięczny „Tandemowy”, ale nie okaże go w pociągu, wówczas zwrot (umorzenie) zapłaconych w pociągu (wskazanych w wezwaniu do zapłaty) opłat taryfowych i opłaty dodatkowej – po potrąceniu (uiszczeniu) opłaty manipulacyjnej – może uzyskać w drodze reklamacji, na warunkach określonych odpowiednio w regulaminie danego przewoźnika. Wysokość opłaty manipulacyjnej określona jest w Cenniku usług (Wykaz opłat dodatkowych);
 • za Promocyjne Bilety Miesięczne „Tandemowe”, zgubione, zniszczone, zafoliowane, skradzione nie wydaje się duplikatów i nie zwraca się uiszczonych należności – także w przypadku zgłoszenia faktu kradzieży (utraty) do organów ścigania;
 • postanowień ust. 3 nie stosuje się w przypadku gdy Promocyjny Bilet Miesięczny „Tandemowy” jest w całości zapisany na karcie elektronicznej.

4. Opłaty

CENY BILETÓW PRZEDSTAWIA PONIŻSZA TABELA OPŁAT ZA PROMOCYJNE BILETY MIESIĘCZNE „TANDEMOWE”:

Wymiar ulgi

Cena brutto

Cena netto

PTU

w złotych

BILETY MIESIĘCZNE NA CAŁY OBSZAR MZK-ZG

bilet normalny

144,00

133,33

10,67

ulga 10%

129,60

120,00

9,60

ulga 33%

96,48

89,33

7,15

ulga 37%

90,72

84,00

6,72

ulga 49%

73,44

68,00

5,44

ulga 51%

70,56

65,33

5,23

ulga 78%

31,68

29,33

2,35

ulga 93%

10,08

9,33

0,75

BILETY MIESIĘCZNE NA GDAŃSK LUB GDYNIĘ

bilet normalny

90,00

83,33

6,67

ulga 10%

81,00

75,00

6,00

ulga 33%

60,30

55,83

4,47

ulga 37%

56,70

52,50

4,20

ulga 49%

45,90

42,50

3,40

ulga 51%

44,10

40,83

3,27

ulga 78%

19,80

18,33

1,47

ulga 93%

6,30

5,83

0,47

5. Zmiany umowy przewozu

 • przejazd dalszy poza stacje/przystanki osobowe graniczne strefy wskazane na bilecie – nie jest dozwolone,
 • przejazd pociągiem innego przewoźnika niż PKP SKM lub PR – nie jest dozwolony.

6. Inne

W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach stosuje się odpowiednio postanowienia:

 1. Taryfy przewozowej (TP – PKP SKM) zawierającej postanowienia taryfowe o przewozie osób, rzeczy i zwierząt w pociągach PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. "Taryfa Pomorska",
 2. Regulaminu przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. (RPO – PKP SKM);

dostępnych na stronie internetowej PKP SKM pod adresem: http://www.skm.pkp.pl/dla-pasazera/taryfy-i-przepisy/przepisy

 

 

 

POŁĄCZENIA SKM

Lębork - Wejherowo
Wejherowo - Gdańsk Śródmieście
Gdańsk Główny - Gdańsk Stadion EXPO