Oferty

Promocyjny bilet miesięczny "tandemowy"

1. Uprawnieni

 • Promocyjny Bilet Miesięczny „Tandemowy” (część kolejową), może nabyć każda osoba, która nabyła  Bilet  Metropolitalny Promocyjny (część komunalną),
 • osoba uprawniona do ulgi 10%, o której mowa w § 31 TP-PKP SKM, może nabyć Promocyjny Bilet Miesięczny „Tandemowy” ulgowy (część kolejową),
 • osoba uprawniona do przejazdów ulgowych może nabyć Promocyjny Bilet Miesięczny „Tandemowy” ulgowy (część kolejową) na zasadach określonych w § 40 Taryfy przewozowej (TP – PKP SKM) zawierającej postanowienia taryfowe o przewozie osób, rzeczy i zwierząt w pociągach PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. „Taryfa Pomorska”, (dalej: TP-PKP SKM),

  zgodnie z poniższą tabelą.

  WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO ULGI PRZY ZAKUPIE BILETU PROMOCYJNEGO MIESIECZNEGO „TANDEMOWEGO” (CZĘŚĆ KOLEJOWA):

  Osoby uprawnione

  Wymiar ulgi

  Każda osoba

  bilet wg taryfy normalnej

  Osoby powyżej 60 roku życia, na podstawie dokumentu tożsamości

  10%

  Nauczyciele przedszkoli publicznych lub niepublicznych szkół podstawowych, oraz nauczycieli szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych  - publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych

  33%

  Nauczyciele akademiccy

  33%

  Osoby niewidome, jeśli nie uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji

  37%

  Cywilna niewidoma ofiara działań wojennych uznana za osobę całkowicie niezdolną do pracy

  37%

  Dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej – publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia

  49%

  Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji49%

  Rodzice lub małżonkowie rodziców w rozumieniu ustawy z dn. 05.12.2014 r. o Karcie Dużej Rodziny

  49%

  Studenci do ukończenia 26 roku życia, w tym słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych

  51%

  Studenci studiujący za granicą, do ukończenia 26 roku życia

  51%

  Doktoranci –  do ukończenia 35 roku życia

  51%

  Dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne do ukończenia 24 roku życia oraz studenci dotknięci inwalidztwem lub niepełnosprawni do ukończenia 26 roku  życia –  wyłącznie przy przejazdach z miejsca zamieszkania lub z miejsca pobytu (za aktualne miejsce pobytu uznaje się każde miejsce deklarowane przez podróżnego)do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo - wychowawczej, placówki oświatowo – wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnienie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacjno - wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologicznej - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny - i z powrotem

  78%

  Osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji

  93%

  2. Obszar i zakres ważności

  1) Promocyjne Bilety Miesięczne „Tandemowe”, wydawane są jako:

  a) bilety odcinkowe miesięczne imienne:

  • z kasy fiskalnej w formie papierowej,  bądź
  • w formie elektronicznej na karcie elektronicznej.

  Promocyjny Bilet Miesięczny „Tandemowy” (część kolejowa) w formie papierowej bądź w formie elektronicznej jest ważny wyłącznie z  Biletem  Metropolitalnym Promocyjnym zapisanym na karcie elektronicznej (część komunalna),

  b) bilety odcinkowe miesięczne imienne – zakupione za pośrednictwem portalu internetowego zapisywane są w całości na karcie elektronicznej (część kolejowa i część komunalna),

  c) bilety odcinkowe miesięczne imienne – zakupione za pośrednictwem aplikacji mobilnej na telefon komórkowy zapisywane są w całości w aplikacji mobilnej (część kolejowa i część komunalna);

  2) Promocyjne Bilety Miesięczne „Tandemowe” wydawane są na okres jednego miesiąca np.:

  • od 1 stycznia do 31 stycznia,
  • od 2 stycznia do 1 lutego,
  • od 29 stycznia do 28 lutego,
  • od 31 stycznia do 28 lutego (29 lutego w roku przestępnym),
  • od 1 lutego do 28 lutego (29 lutego w roku przestępnym);

  3) Promocyjny Bilet Miesięczny „Tandemowy”, ważny jest na odcinkach w zależności od oferty:

  • Promocyjny Bilet Miesięczny „Tandemowy”, na odcinku ograniczonym stacjami/przystankami: Luzino – Cieplewo – Reda Rekowo – Gdańsk Śródmieście – Borkowo i Żukowo Zachodnie (w kierunku z/do Kartuz) – Babi Dół (kierunek z/do Kościerzyny), we wszystkich pociągach uruchamianych przez PKP SKM oraz  POLREGIO S.A. (dalej: PR),
  • Promocyjny Bilet Miesięczny „Tandemowy” Gdańsk, na odcinku ograniczonym stacjami/przystankami: Gdańsk Lipce – Gdańsk Śródmieście – Gdańsk Kokoszki – Gdańska Osowa – Sopot Kamienny Potok, we wszystkich pociągach uruchamianych przez PKP SKM oraz PR,
  • Promocyjny Bilet Miesięczny „Tandemowy” Gdynia, na odcinku ograniczonym stacjami/przystankami: Gdynia Cisowa – Gdynia Karwiny – Sopot Wyścigi, we wszystkich pociągach uruchamianych przez PKP SKM oraz PR.

  3. Warunki stosowania

  1) Promocyjny Bilet Miesięczny „Tandemowy”, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a:

  • opatrzony jest nadrukiem: „Miesięczny Tandemowy”,
  • należy okazać podczas kontroli łącznie z Biletem Metropolitalnym Promocyjnym, bez którego, Promocyjny Bilet Miesięczny „Tandemowy” jest nieważny, a podróżnego traktuje się jak jadącego bez ważnego biletu na przejazd,
  • wydany jest w formie papierowej bądź w formie elektronicznej w kasach biletowych prowadzących sprzedaż biletów PKP SKM:

  WYKAZ PUNKTÓW SPRZEDAŻY PROMOCYJNEGO BILETU MIESIĘCZNEGO „TANDEMOWEGO”:

  Lp.

  Nazwa punktu

  Adres/Lokalizacja

  Godziny otwarcia

  Dni powszednie

  Soboty 

  Niedziele

  1.

  Kasa

  GDAŃSK GŁÓWNY,

  tunel prowadzący na perony

  6.00-20.00

  6.00-20.00

  7.00-18.00

  2.

  Kasa

  GDAŃSK WRZESZCZ

  6.00-19.00

  6.00-19.00

  8.00-18.00

   3.  KasaSOPOT - kasa w holu dworca PKP6.00-20:007.00-19.008.00-19.00

  4.

  Kasa

  GDYNIA WZG. ŚW. MAKSYMILIANA

  6.00-18.00

  6.00-18.00

  8.00-18.00

  5.

  Kasa

  GDYNIA GŁÓWNA, kasa w budynku dworca podmiejskiego (od 23.11.2022 r. do odwołania kasa przeniesiona do budynku Dworca Głównego - okienko kasowe 8 i 9)

  6.00-19.00

  7.00-18.00

  7.00-18.00

  6.

  Kasa

  GDYNIA CHYLONIA, kasa w budynku dworca Plac Dworcowy 4

  6.00-18.00

  6.00-18.00

  8.00-18.00

  7.KasaRUMIA, kasa w budynku dworca6.00-19.008.00-19.008.00-19.00

  8.

  Kasa

  REDA, kasa w budynku położonym przy wejściu  do tunelu

  6.00-18.00

  6.00-18.00

  8.00-18.00

  9.

  Kasa

  WEJHEROWO od 25.03.2024 roku do odwołania, kasa w budynku dworca tymczasowego (przy peronie 1)

  6.00-19.00

  8.00-19.00

   

  8.00-19.00

  2) właściciel Promocyjnego Biletu Miesięcznego „Tandemowego”, jest zobowiązany:

  • przed rozpoczęciem pierwszego przejazdu wpisać czytelnie w sposób trwały imię i nazwisko właściciela biletu, lub
  • w przypadku zakupu biletu w kasie biletowej posiadającej kasę elektroniczną z drukarką nowego typu, kasjer biletowy wpisuje na bilecie (oraz paragonie) imię i nazwisko właściciela biletu.

  Bilet bez wpisanych danych i bez okazania dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość jest nieważny,

  3) jeżeli podczas kontroli podróżny oświadczy, że posiada Promocyjny Bilet Miesięczny „Tandemowy”, ale nie okaże go w pociągu, wówczas zwrot (umorzenie) zapłaconych w pociągu (wskazanych w wezwaniu do zapłaty) opłat taryfowych i opłaty dodatkowej – po potrąceniu (uiszczeniu) opłaty manipulacyjnej – może uzyskać w drodze reklamacji, na warunkach określonych odpowiednio w regulaminie danego przewoźnika. Wysokość opłaty manipulacyjnej określona jest w Cenniku usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. (C-PKP SKM) „TARYFA POMORSKA”  (Wykaz opłat dodatkowych),

  4) za Promocyjne Bilety Miesięczne „Tandemowe”, zgubione, zniszczone, zafoliowane, skradzione nie wydaje się duplikatów i nie zwraca się uiszczonych należności – także w przypadku zgłoszenia faktu kradzieży (utraty) do organów ścigania,

  5) postanowień ust. 3 nie stosuje się w przypadku gdy Promocyjny Bilet Miesięczny „Tandemowy” jest w całości zapisany na karcie elektronicznej lub w aplikacji mobilnej na telefon komórkowy, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b i c.

   

  4. Opłaty

  CENY BILETÓW PRZEDSTAWIA PONIŻSZA TABELA OPŁAT ZA PROMOCYJNE BILETY MIESIĘCZNE „TANDEMOWE”:

  Wymiar ulgi

  Cena brutto

  Cena netto

  PTU

  w złotych

  BILETY MIESIĘCZNE NA CAŁY OBSZAR MZK-ZG

  bilet normalny

  164,00

  151,85

  12,15

  ulga 10%

  147,60

  136,67

  10,93

  ulga 33%

  109,88

  101,74

  8,14

  ulga 37%

  103,32

  95,67

  7,65

  ulga 49%

  83,64

  77,44

  6,20

  ulga 51%

  80,36

  74,41

  5,95

  ulga 78%

  36,08

  33,41

  2,67

  ulga 93%

  11,48

  10,63

  0,85

  BILETY MIESIĘCZNE NA GDAŃSK LUB GDYNIĘ

  bilet normalny

  110,00101,858,15

  ulga 10%

  99,0091,677,33

  ulga 33%

  73,7068,245,46

  ulga 37%

  69,3064,175,13

  ulga 49%

  56,1051,944,16

  ulga 51%

  53,9049,913,99

  ulga 78%

  24,2022,411,79

  ulga 93%

  7,707,130,57

  5. Zmiany umowy przewozu

  • przejazd dalszy poza stacje/przystanki osobowe graniczne strefy wskazane na bilecie – nie jest dozwolony,
  • przejazd pociągiem innego przewoźnika niż PKP SKM lub PR – nie jest dozwolony.

  6. Inne

  W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach stosuje się odpowiednio postanowienia:

  • TP – PKP SKM,
  • Regulaminu przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. (RPO – PKP SKM);

  dostępnych na stronie internetowej PKP SKM pod adresem: https://www.skm.pkp.pl/dla-pasazera/taryfy-i-przepisy/przepisy

  Promocyjny Bilet Miesięczny „Tandemowy” (część kolejowa),  nie stanowi wspólnego biletu w rozumieniu Rozporządzenia (UE) 2021/782;”,

   

   

  POŁĄCZENIA SKM

  Lębork - Wejherowo
  Wejherowo - Gdańsk Śródmieście
  Gdańsk Główny - Gdańsk Stadion EXPO