Wykaz ulg

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ

TABELA Nr 1 - na podstawie ustaw:   

 • z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego,
 • z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
Lp.Uprawnieni do ulgiWymiar ulgi (w %)
przy przejazdach pociągami PKP SKM, na podstawie biletów
Dokumenty poświadczające uprawnienia do ulgowych przejazdów [1]
jednorazowychmiesięcznych imiennych
1.Dzieci w wieku do 4 lat100-Dokument stwierdzający wiek dziecka.
2.Funkcjonariusze Straży Granicznej:
1)umundurowani - w czasie wykonywania czynności służbowych związanych z ochroną granicy państwowej, konwojowaniem osób
zatrzymanych, służbą patrolową oraz kontrolą ruchu granicznego,
2)w czasie wykonywania czynności służbowych związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem nielegalnej migracji, realizowanych na szlakach komunikacyjnych o szczególnym znaczeniu międzynarodowym.
100-Legitymacja służbowa wraz z zaświadczeniem o wykonywaniu określonych czynności służbowych, zawierające podstawę prawną korzystania z ulgi, wystawione przez Komendanta Głównego Straży Granicznej, właściwego komendanta oddziału Straży Granicznej ,komendanta placówki Straży Granicznej lub komendanta ośrodka Straży Granicznej.  
3.Funkcjonariusze Służby Celno - Skarbowej w czasie wykonywania czynności służbowych kontroli określonej w dziale V ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej100-Legitymacja służbowa oraz zaświadczenie o wykonywaniu tych czynności, zawierające podstawę prawną korzystania z ulgi, wystawione przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, właściwego dyrektora izby administracji skarbowej lub właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego.
4.Umundurowani funkcjonariusze Policji w czasie konwojowania osób zatrzymanych lub chronionego mienia, przewożenia poczty specjalnej, służby patrolowej oraz udzielania pomocy lub asystowania przy czynnościach organów egzekucyjnych100-Legitymacja służbowa oraz zaświadczenie
o wykonywaniu określonych czynności służbowych, zawierające podstawę prawną korzystania z ulgi, wystawione przez Komendanta Głównego Policji, właściwego komendanta wojewódzkiego (stołecznego) Policji lub właściwego komendanta powiatowego (miejskiego) i rejonowego Policji.
5.Żołnierze Żandarmerii Wojskowej oraz wojskowych organów porządkowych, wykonujący czynności urzędowe patrolowania i inne czynności służbowe w środkach transportu zbiorowego100-

1)dla żołnierzy Żandarmerii Wojskowej (ŻW):

a)legitymacja żołnierza zawodowego Żandarmerii Wojskowej (ŻW) i odznaka identyfikacyjna żołnierza zawodowego, lub

b)legitymacja żołnierza niezawodowego ŻW i odznaka identyfikacyjna żołnierza niezawodowego

oraz zaświadczenie o wykonywaniu określonych czynności służbowych, zawierające podstawę prawną korzystania z ulgi, wystawione przez Komendanta Głównego ŻW;

2)dla żołnierzy wojskowych organów porządkowych:

a)legitymacja żołnierza zawodowego, lub

b)książeczka wojskowa z aktualnym wpisem o odbywaniu nadterminowej zasadniczej służby wojskowej lub zasadniczej służby wojskowej

oraz zaświadczenie o wykonywaniu określonych czynności służbowych, zawierające podstawę prawną korzystania z ulgi, wystawione przez właściwego dowódcę (komendanta) garnizonu lub właściwego dowódcę JW.

6.Osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji9393

1)jeden z dokumentów o którym mowa w poz. 12 pkt 1- 10 stwierdzający inwalidztwo I grupy lub całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji z powodu stanu narządu wzroku;

2)legitymacja osoby niepełnosprawnej stwierdzająca znaczny stopień niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku.

Legitymacja może być oznaczona symbolem przyczyny niepełnosprawności „04-O”, „h” lub „O”. Dokumenty bez zdjęcia okazuje się wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej

7.Przewodnik lub opiekun towarzyszący
w podróży:
1) osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji (2) albo
2) osobie niewidomej
Opiekunem może być osoba pełnoletnia, a przewodnikiem osoby niewidomej - osoba, która ukończyła 13 lat, albo pies -przewodnik
95-

Jeden z dokumentów osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji (4), o którym mowa w poz. 12. Jeden z dokumentów osoby niewidomej, o którym mowa w poz. 13, stwierdzający inwalidztwo, niezdolność do pracy albo niepełnosprawność z powodu stanu narządu wzroku.

 

Przewóz psa przewodnika odbywa się bezpłatnie.

8.

Dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne do ukończenia 24 roku życia oraz studenci dotknięci inwalidztwem lub niepełnosprawni do ukończenia 26 roku życia - wyłącznie przy przejazdach z miejsca zamieszkania lub z miejsca pobytu (za aktualne miejsce pobytu uznaje się każde miejsce deklarowane przez podróżnego) do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, placówki oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno

-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny - i z powrotem

7878

1)dla dzieci i młodzieży uczęszczających do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej albo ośrodka lub placówki o charakterze oświatowym:

a)legitymacja przedszkolna dla dziecka niepełnosprawnego (w tym e-legitymacja przedszkolna dla dzieci niepełnosprawnych spełniających obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego),

b)legitymacja szkolna dla uczniów dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych (w tym e-legitymacja dla niepełnosprawnych uczniów oraz mLegitymacja szkolna dla niepełnosprawnych uczniów), lub

c)legitymacja szkolna (w tym, e-legitymacja szkolna oraz mLegitymacja) albo elektroniczna legitymacja  lub mLegitymacja studencka wraz z jednym z dokumentów wymienionych w pkt. 2;

2)dla dzieci i młodzieży nieuczęszczających do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej albo ośrodka lub placówki o charakterze oświatowym:

a)legitymacja osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia,

b)legitymacja osoby niepełnosprawnej,

c)orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) albo wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, stwierdzające częściową niezdolność do pracy, całkowitą niezdolność do pracy albo całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji,

d)orzeczenie komisji lekarskiej ZUS stwierdzające częściową niezdolność do pracy, całkowitą niezdolność do pracy albo całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji,

3)przy przejazdach do i z jednostek udzielających świadczeń zdrowotnych albo pomocy społecznej bądź organizujących
turnusy rehabilitacyjne, wraz z jednym z dokumentów wskazanym w pkt. 1 i 2, wymagane jest zaświadczenie, zawiadomienie, skierowanie określające odpowiednio:

a)termin i miejsce badania, leczenia, konsultacji, zajęć rehabilitacyjnych, zajęć terapeutycznych albo pobytu w ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej lub na turnusie rehabilitacyjnym;

b)potwierdzenie stawienia się na badania, konsultację, zajęcia rehabilitacyjne, zajęcia terapeutyczne

9.Jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych - wyłącznie przy przejazdach w relacjach określonych w poz. 8.78-

1)dokumenty dziecka określone w poz. 8 pkt. 1-3 - jeżeli przejazd odbywany jest wraz z dzieckiem;

2) zaświadczenie wydane przez przedszkole, szkołę, szkołę wyższą, ośrodek lub placówkę o charakterze oświatowym, albo placówkę opiekuńczo-wychowawczą, albo zaświadczenie, zawiadomienie, skierowanie, o którym mowa w poz. 8 pkt 3 - jeżeli przejazd odbywany jest po dziecko lub po jego odwiezieniu.

10.Żołnierze odbywający niezawodową służbę wojskową (3),
z wyjątkiem służby okresowej i nadterminowej oraz osoby spełniające obowiązek tej służby w formach równorzędnych
78-Wojskowy dokument osobisty (książeczka wojskowa), z aktualnym wpisem o odbywaniu niezawodowej służby wojskowej
11.Emeryci i renciści oraz ich współmałżonkowie, na których pobierane są zasiłki rodzinne - 2 przejazdy w roku37-Zaświadczenie wydane przez:
1)terenowe jednostki Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
2)regionalne komisje emerytów i rencistów NSZZ „Solidarność",
3)Niezależny Krajowy Związek Zawodowy w Polsce „Solidarność Weteranów Pracy",
4) Zarząd Główny i oddziały terenowe Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów „Solidarność - 80",
5)wojewódzkie i regionalne rady weteranów pracy Ogólnopolskiego Porozumienia Zw. Zaw.,
6) Niezależny Związek Przyszłych i Obecnych Emerytów i Rencistów „Weterani Pracy",
7)zarządy wojewódzkie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych,
8)zarządy i koła Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego,
9)okręgowe sekcje emerytów i rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego,
10)Związek Zawodowy Pracowników Najwyższej Izby Kontroli,
11)Komisję Krajową i zarządy regionów Chrześcijańskiego Związku Zawodowego „Solidarność" im. Księdza Jerzego Popiełuszki,
12)zarządy wojewódzkie Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej,
13)oddziały wojewódzkie Związku Żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego,
14)terenowe jednostki Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej
- dla osób uprawnionych należących i nienależących do tych organizacji. Zaświadczenie okazuje się wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.
12.Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji (4)4949Jeden z nw. dokumentów:
1)wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, stwierdzający zaliczenie do I grupy inwalidów,
2)wypis z treści orzeczenia: wojskowej komisji lekarskiej, komisji lekarskiej podległej Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) albo Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo
Szefowi Agencji Wywiadu, stwierdzający zaliczenie do I grupy inwalidów,
3)orzeczenie lekarza orzecznika ZUS albo wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji,
4)orzeczenie komisji lekarskiej ZUS stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji,
5)zaświadczenie ZUS, stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do I grupy inwalidów bądź uznanie niezdolności do samodzielnej egzystencji,
6)wypis z treści orzeczenia: lekarza rzeczoznawcy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) lub komisji lekarskiej KRUS, stwierdzające niezdolność do samodzielnej egzystencji,
7)zaświadczenie KRUS, stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do I grupy inwalidów bądź uznanie niezdolności do samodzielnej egzystencji,
8)legitymacja emeryta - rencisty policyjnego, z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa bądź uznaniu niezdolności do samodzielnej egzystencji,
9)legitymacja emeryta - rencisty wojskowego z wpisem
o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa tj. nr WKL oraz data (bez wpisanego nr WKL i daty ulga nie przysługuje),
10)legitymacja osoby niepełnosprawnej, stwierdzająca znaczny stopień niepełnosprawności.
Dokumenty wskazane w pkt. 1 - 8 i 10 okazuje się wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.
13.Osoby niewidome, jeśli nie są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji37371)jeden z dokumentów, o którym mowa w poz. 12 pkt. 1-10, stwierdzający inwalidztwo II grupy lub całkowitą niezdolność do pracy, z powodu stanu narządu wzroku, albo
2)legitymacja osoby niepełnosprawnej stwierdzająca umiarkowany stopień niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku oznaczona symbolem przyczyny niepełnosprawności „04-O", „h” lub „O” albo orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku.
Dokumenty bez zdjęcia okazuje się wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.
14.Cywilna niewidoma ofiara działań wojennych uznana za osobę niezdolną do samodzielnej egzystencji78-Legitymacja cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych, z wpisem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, wystawiona przez organ rentowy.
15.Cywilna niewidoma ofiara działań wojennych uznana za osobę całkowicie niezdolną do pracy*3737Legitymacja cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych, z wpisem o całkowitej niezdolności do pracy, wystawiona przez organ rentowy.
16.Przewodnik towarzyszący w podróży cywilnej niewidomej ofierze działań wojennych:
1) uznanej za osobę niezdolną do samodzielnej egzystencji
2)uznanej za osobę całkowicie niezdolną do pracy
Przewodnikiem osoby niewidomej może być osoba, która ukończyła 13 lat, albo pies – przewodnik.
95-

Legitymacja cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych:
1) o której mowa w poz. 14,
2) o której mowa w poz. 15.

 

Przewóz psa przewodnika odbywa się bezpłatnie.

17.Dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego37-1)dokument stwierdzający wiek dziecka;
2)zaświadczenie o odroczeniu spełniania obowiązku szkolnego, wydane przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej;
3)legitymacja przedszkolna dziecka niepełnosprawnego (w relacjach innych niż wymienione w poz. 8).
18.Dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej - publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia37491)zaświadczenie o spełnianiu obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, wydane przez jednostkę prowadzącą przygotowanie przedszkolne;
2)legitymacja szkolna, e-legitymacja szkolna, mLegitymacja szkolna (w tym legitymacja dla uczniów dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych, e-legitymacja dla niepełnosprawnych uczniów oraz mLegitymacja szkolna dla niepełnosprawnych uczniów - w relacjach innych niż określone w poz. 8) wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie wieku ucznia, jeżeli nie jest on określony w tej legitymacji.
19.Dzieci i młodzież, nie dłużej niż do ukończenia 18 roku życia, w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w:
a) szkołach prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania,
b) szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,
c) sekcjach polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty innych państw,
d) szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r.
3749Legitymacja ucznia wydana przez Konsula Rzeczpospolitej Polskiej właściwego ze względu na siedzibę szkoły okazywana wraz z dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości i wieku dziecka.
20.Studenci do ukończenia 26 roku życia, w tym słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych5151Odpowiednio:
1)dla studentów - elektroniczna legitymacja studencka lub mLegitymacja studencka wydana przez polską szkołę wyższą,
2)dla słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych -
legitymacja słuchacza kolegium,
wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie wieku odpowiednio studenta lub słuchacza, jeżeli nie jest on określony w tych legitymacjach.
21.Studenci studiujący za granicą, do ukończenia 26 roku życia51511)w przypadku obywateli polskich - elektroniczna legitymacja studencka lub mLegitymacja, studencka wydana przez polską szkołę wyższą albo międzynarodowa legitymacja studencka International Student Identity Card (ISIC) zarówno w formie karty tradycyjnej jak i elektronicznej, okazywana wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości i wieku osoby uprawnionej ,
2)w przypadku obywateli Unii Europejskiej w rozumieniu ustawy z dn. 14.07.2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin - elektroniczna legitymacja studencka lub mLegitymacja studencka wydawana przez polską szkołę wyższą albo międzynarodowa legitymacja studencka International Student Identity Card (ISIC) zarówno w formie karty tradycyjnej jak i elektronicznej,, okazywana wraz z dokumentem potwierdzającym prawo stałego pobytu, o którym mowa w art. 48 ust. 1 tej ustawy,
3)w przypadku członków rodziny obywatela Unii Europejskiej w rozumieniu ustawy z dn. 14.07.2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin - elektroniczna legitymacja studencka lub mLegitymacja studencka wydana przez polską szkołę wyższą albo międzynarodowa legitymacja studencka International Student Identity Card (ISIC) zarówno w formie karty tradycyjnej jak i elektronicznej,  okazywana wraz z kartą stałego pobytu członka rodziny obywatela UE, o której mowa w art. 48 ust. 2 tej. ustawy.
22.Doktoranci – do ukończenia 35 roku życia5151Legitymacja doktoranta wydana przez polską szkołę wyższą lub jednostkę naukową, okazywana wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie wieku doktoranta, jeżeli wiek ten nie jest określony w legitymacji.
23.Nauczyciele przedszkoli publicznych lub niepublicznych oraz nauczyciele szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych - publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych3333Legitymacja służbowa nauczyciela.
24.Nauczyciele uczący języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w szkołach i sekcjach wymienionych w poz. 19.3333Legitymacja nauczyciela wydana przez Konsula Rzeczpospolitej Polskiej właściwego ze względu na siedzibę szkoły, okazywana wraz z dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości nauczyciela
25.Nauczyciele akademiccy3333Legitymacja służbowa nauczyciela akademickiego.
26.Posiadacze ważnej Karty Polaka37-Ważna Karta Polaka
27.Rodzice lub małżonkowie rodziców w rozumieniu ustawy z dn. 05.12.2014 r. o Karcie Dużej Rodziny3749Ważna Karta Dużej Rodziny zarówno w formie karty tradycyjnej jak i elektronicznej, okazywana wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem stwierdzającym tożsamość osoby ujawnionej.

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ

TABELA Nr 2 - na podstawie ustaw:

 • z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
 • z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa,
 • z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych.
Lp.Uprawnieni do ulgiWymiar ulgi (w %)
przy przejazdach pociągami PKP  SKM, na podstawie biletów:
Dokumenty poświadczające uprawnienia do ulgowych przejazdów (5) (6)
jednorazowychmiesięcznych imiennych
1.Inwalidzi wojenni i wojskowi: zaliczeni do I grupy inwalidów lub uznani za całkowicie niezdolnych do pracy i niezdolnych do samodzielnej egzystencji (choćby bez związku z działaniami wojennymi lub służbą wojskową)78-Książka inwalidy wojennego (wojskowego) zawierająca wpis o zaliczeniu do I grupy inwalidów, albo o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji.
2.Kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi: zaliczonymi do I grupy inwalidów lub uznani za całkowicie niezdolnych do pracy i niezdolnych do samodzielnej egzystencji (choćby bez związku z działaniami wojennymi lub służbą wojskową)78-Legitymacja osoby represjonowanej zawierająca wpis o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, wystawiona przez organ rentowy.
3.Przewodnik towarzyszący w podróży osobie wymienionej w poz. 1 lub 295-Książka inwalidy wojennego (wojskowego) zawierająca wpis o zaliczeniu do I grupy inwalidów, albo o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji.
Legitymacja osoby represjonowanej zawierająca wpis o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, wystawiona przez organ rentowy.
4.Inwalidzi wojenni i wojskowi: zaliczeni do II lub III grupy inwalidów albo uznani za całkowicie lub częściowo niezdolnych do pracy37-Książka inwalidy wojennego (wojskowego) zawierająca wpis odpowiednio o zaliczeniu do II lub III grupy inwalidów, albo o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy.
5.Kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi:
zaliczonymi do II lub III grupy inwalidów lub uznani za całkowicie lub częściowo niezdolnych do pracy
37-Legitymacja osoby represjonowanej zawierająca wpis o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, wystawiona przez organ rentowy.
6.Kombatanci w tym członkowie Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej i inne osoby uprawnione – emeryci, renciści i inwalidzi oraz osoby pobierające uposażenie w stanie spoczynku lub uposażenie rodzinne. Wdowy lub wdowcy – emeryci i renciści oraz osoby pobierające uposażenie w stanie spoczynku lub uposażenie rodzinne, pozostali po kombatantach w tym po członkach Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej i innych osobach uprawnionych51-

Dokumentami poświadczającymi uprawnienie do ulgowych przejazdów są:
1)legitymacja osoby represjonowanej, wystawiona przez organ rentowy, z odpowiednim wpisem o:
a)całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji;
b)całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy;
2)zaświadczenia z wpisem o przysługujących uprawnieniach do ulg, wystawione przez:
a)Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,

b)Urząd do Spraw Kombatantów,

c)Ministra Pracy i Polityki Socjalnej,
zawierające wpisy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów obowiązujących do dnia 16 kwietnia 2014 roku poświadczają uprawnienia do tych przejazdów poświadczają obecnie obowiązujące uprawnienia, do czasu uaktualnienia wpisu o wysokości przysługującej ulgi lub wymiany dokumentu.

7.Weterani poszkodowani  w związku z udziałem w działaniach poza granicami kraju37-Legitymacja weterana poszkodowanego.
8.Działacz opozycji antykomunistycznej albo osoba represjonowana z powodów politycznych51-

1)legitymacja działacza opozycji antykomunistycznej, lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, lub

2)decyzja administracyjna potwierdzajaca status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych wraz z dokumentem poświadczającym tożsamość,

wydawane przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

 

UPRAWNIENIA DO BEZPŁATNYCH PRZEJAZDÓW

TABELA Nr 3 - na podstawie ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora

Lp.Uprawnieni do ulgiPrzejazdy w pociągach PKP SKMDokumenty poświadczające uprawnienia do bezpłatnych przejazdów (7)
37.SenatorowieBezpłatnieLegitymacja senatora (zarówno w formie karty tradycyjnej jak i mLegitymacji)
38.PosłowieBezpłatnieLegitymacja posła (zarówno w formie karty tradycyjnej jak i mLegitymacji)

PRZEJAZDY NA PODSTAWIE ULG HANDLOWYCH

TABELA  Nr  4

Lp.Uprawnienia do ulgiWymiar ulgi (w %) przy przejazdach w klasie 2 pociągów PKP SKM, na podstawie biletów:Dokumenty poświadczające uprawnienia do ulgowych przejazdów
jednorazowychmiesięcznych imiennych
1.Osoby powyżej 60 roku życia2510Dokument tożsamości
2.Osoby, dla których pracodawca wykupił uprawnienia do ulgi 50%5050Legitymacja wzór H-1096
3.

Grupy zorganizowane liczące co najmniej 10 osób

40-Bilet/-y na przejazd grupy

(1)  dokumenty (lub ich rodzaje) wymienione w Tabeli Nr 1, zostały określone w rozporządzeniach:

 • Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego,
 • Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2017 r.  sprawie wzorów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz trybu i terminów ich wydawania i przedłużania ważności,
 • Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie legitymacji i odznaki identyfikacyjnej żołnierzy Żandarmerii Wojskowej, (poz. 2 - 5, 10),
 • Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2007r. w sprawie legitymacji cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych - dot. poz. 14 i 15,
 • Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 września 2016 r. w sprawie kolegiów pracowników służb społecznych .

(2) za osobę niezdolną do samodzielnej egzystencji należy również uważać osobę niepełnosprawną w stopniu znacznym i inwalidę I grupy (jeżeli orzeczenie o zaliczeniu do tej grupy nie utraciło mocy).

(3) tj. żołnierze odbywający:

a) zasadniczą służbę wojskową, w tym służbę kandydacką w Oddziałach Prewencji Policji, Straży Granicznej lub w Służbie Ochrony Państwa,

b) służbę zastępczą,

c) służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych, tj. pobierających naukę w:

 • ­ wyższej szkole wojskowej (podchorążowie),
 • szkole chorążych wojskowych (kadeci),
 • podoficerskiej szkole zawodowej (elewi),
 • orkiestrze,

d) szkolenie wojskowe (dotyczy osób będących cywilnymi studentami uczelni wojskowej lub studentami innej uczelni niż uczelnia wojskowa powołanych do służby kandydackiej. Kandydaci tacy odbywają szkolenie w okresie wakacyjnym),

e) zajęcia wojskowe (dot. studentów szkół morskich i akademii morskich) lub przeszkolenie wojskowe,

f) ćwiczenia wojskowe,

g)  terytorialną służbę wojskową.

(4) za osobę niezdolną do samodzielnej egzystencji należy również uważać osobę niepełnosprawną w stopniu znacznym i inwalidę I grupy (jeżeli orzeczenie o zaliczeniu do tej grupy nie utraciło mocy):

 • osoba uprawniona do ulgowego przejazdu w klasie 2 na podstawie biletów jednorazowych korzystająca z przejazdów w klasie 1 zobowiązana jest do uiszczenia dopłaty w wysokości stanowiącej różnicę między należnością za pełnopłatny przejazd w klasie 1 a należnością za pełnopłatny przejazd w klasie 2,
 • uprawnienie do korzystania z ulg, wiąże się z obowiązkiem nabycia odpowiedniego biletu, który w pociągu, podczas kontroli należy okazywać wraz z dokumentem poświadczającym uprawnienie do ulgi; nabycie biletu u konduktora (również biletu z ulgą 100%) zasadniczo wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty za wydanie biletu w pociągu.

*) na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługującym cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych.

(5)(6) Dokumenty (lub ich rodzaje) wymienione w Tabeli Nr 2 zostały określone w rozporządzeniach:

 • Ministra Infrastruktury z dnia 7 lipca 2003 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia inwalidów wojennych i wojskowych oraz innych osób do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego – poz. 1-5,
 • Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia kombatantów oraz innych osób do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego – poz. 6;
 • Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie wzoru legitymacji weterana i weterana poszkodowanego oraz trybu ich wydania, wymiany lub zwrotu – poz. 7;
 • Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wzoru zaświadczenia, wzoru legitymacji weterana-funkcjonariusza albo weterana poszkodowanego-funkcjonariusza (Dz. U. z 2017 r., poz. 1594);
 • Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 września 2012 r. w sprawie wzoru legitymacji weterana-funkcjonariusza albo weterana poszkodowanego-funkcjonariusza ABW;
 • Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie odznaki honorowej i legitymacji dla działaczy opozycji antykomunistycznej lub osób represjonowanych z powodów politycznych.

(7) dokumenty wymienione w Tabeli Nr 3, zostały określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie trybu korzystania przez posłów i senatorów z bezpłatnych przejazdów i przelotów na terenie kraju.

POŁĄCZENIA SKM

Lębork - Wejherowo
Wejherowo - Gdańsk Śródmieście
Gdańsk Główny - Gdańsk Stadion EXPO