Umowa Wieloletnia

Program „Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku”, zatwierdzony 16 stycznia 2018 r. uchwałą nr 7/2018 przez Radę Ministrów, ustanawia ramy finansowe oraz warunki realizacji zamierzeń państwa w zakresie zarządzania infrastrukturą kolejową.

Podstawowym celem programu jest wzmocnienie roli transportu kolejowego w zintegrowanym systemie transportowym kraju przez odwrócenie tendencji spadkowej udziału transportu kolejowego w przewozach oraz zapewnienie niezbędnych środków na prace utrzymaniowo-remontowe na istniejącej sieci kolejowej. Prace te pozwolą na utrzymanie parametrów technicznych zmodernizowanych linii kolejowych i systematyczną poprawę sytuacji na pozostałych liniach.

Główne korzyści wynikające z Programu to zapewnienie odpowiedniego poziomu jakości infrastruktury kolejowej, likwidacja zaległości utrzymaniowych, zachowanie sieci linii kolejowych oraz wieloletnie umowy na utrzymanie i remonty linii kolejowych.

 

W dniu 30 października 2019 roku została zawarta pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury a PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. umowa na realizację programu wieloletniego „Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku”.

Umowa jest dokumentem wykonawczym w stosunku do programu wieloletniego, który przede wszystkim określa szczegółowe zasady finansowania środkami publicznymi działalności zarządcy. Jednocześnie wprowadzono szereg nowych rozwiązań, ukierunkowanych na poprawę skuteczności i jakości funkcjonowania zarządcy linii kolejowych.

Wśród postanowień umowy zawarto m.in.:

  • konieczność planowania zadań zarządcy w perspektywie wieloletniej,
  • wymagania jakościowe względem zarządcy, weryfikowane z zastosowaniem rozszerzonego (względem postanowień programu wieloletniego) zestawu wskaźników,
  • uzależnienie wysokości premii od uzyskiwanych wartości wskaźników,
  • obowiązek okresowego, tj. dla przyszłego rozkładu jazdy oraz przed każdym cyklem zamknięć torowych, publikowania na stronie internetowej zarządcy planowanych do wykonania prac inwestycyjnych i remontowo-utrzymaniowych wymagających zamknięć trwających powyżej 7 dni, a począwszy od 2021 roku – 3 dni,
  • wymóg publikacji na stronie internetowej skm.pkp.pl materiałów dotyczących zamówień zlecanych przez zarządcę,
  • utworzenie, a następnie coroczne aktualizowanie katalogu zamawianych przez SKM w Trójmieście elementów i prac powtarzalnych,
  • wymóg publikacji na stronie internetowej zarządcy rejestru prac przeprowadzonych na sieci w ciągu ostatnich 5 lat, z uwzględnieniem kosztów prowadzonych prac oraz okresu zamknięć torowych.

 

PKP SKM w Trójmieście Sp z o.o., wykonując obowiązki Zarządcy publikuje podpisaną umowę z Ministerstwem Infrastruktury na realizację programu wieloletniego „Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku”.

Aneks Nr 1 do Umowy wieloletniej

ANEKS NR 1 do umowy z dnia 30 października 2019 r. na realizację Programu wieloletniego „POMOC W ZAKRESIE FINANSOWANIA KOSZTÓW ZARZĄDZANIA INFRASTRUKTURĄ KOLEJOWĄ, W TYM JEJ UTRZYMANIA I REMONTÓW DO 2023 ROKU” zawartej pomiędzy: Ministrem Infrastruktury działającym w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa a PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.

 

Materiały do pobrania

 

Treść Aneksu

Załącznik Nr 1 - Pełnomocnictwo

Załącznik Nr 2 - Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z KRS

Załącznik Nr 3 -  Charakterystyka infrastruktury kolejowej

Załącznik Nr 4 - Wskaźniki monitorowania Umowy oraz oceny poziomu zarządzania

Załącznik Nr 5 - Plan Dofinansowania Zarządcy

Załącznik Nr 6 - Plan Kosztów Zarządcy

Załącznik Nr 9 - Plan Wpłat Transz Dotacji

Załącznik Nr 10 - Wniosek z zapotrzebowaniem na środki pochodzące z Dotacji - wzór

Załącznik Nr 11 - Informacja o saldzie środków Dotacji oraz o wysokości nagromadzonych odsetek na rachunku bankowym Zarządcy – wzór

Załącznik Nr 12 - Kwartalne Rozliczenie Dotacji – wzór

Załącznik Nr 13 - Roczne Rozliczenie Dotacji – wzór

Załącznik Nr 14 - Raport kwartalny o przebiegu Zarządzania oraz o zakłóceniach tego procesu – wzór

Załącznik Nr 15 - Karta Oceny działalności Zarządcy

Załączniki Nr 7 i 8 stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.

Aneks Nr 2 do Umowy wieloletniej

Aneks Nr 2 do umowy z dnia 30 października 2019 r. w brzmienu nadanym Aneksem Nr 1 z dnia 23 stycznia 2021 r
NA REALIZACJĘ PROGRAMU WIELOLETNIEGO „WSPARCIE ZADAŃ ZARZĄDCÓW INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ, W TYM W ZAKRESIE UTRZYMANIA I REMONTÓW, DO 2023 ROKU”

 

Materiały do pobrania

 

Aneks Nr 2

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

 

Aneks Nr 3 do umowy wieloletniej

Aneks Nr 3 do umowy z dnia 30 października 2019 r. w brzmienu nadanym Aneksem Nr 1 z dnia 23 stycznia 2021 r i Aneksem Nr 2 z dnia 16 lipca 2021 r.,
NA REALIZACJĘ PROGRAMU WIELOLETNIEGO „WSPARCIE ZADAŃ ZARZĄDCÓW INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ, W TYM W ZAKRESIE UTRZYMANIA I REMONTÓW, DO 2023 ROKU”

Materiały do pobrania

Aneks Nr 3

Załącznik Nr 1 - Pełnomocnictwa

Załącznik Nr 2 - Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z KRS

Załącznik Nr 3 -  Charakterystyka infrastruktury kolejowej

Załącznik Nr 4 - Wskaźniki monitorowania Umowy oraz oceny poziomu zarządzania

Załącznik Nr 5 - Plan Dofinansowania Zarządcy

Załącznik Nr 6 - Plan Kosztów Zarządcy

Załącznik Nr 9 - Plan Wpłat Transz Dotacji

Załącznik Nr 10 - Wniosek z zapotrzebowaniem na środki pochodzące z Dotacji - wzór

Załącznik Nr 11 - Informacja o saldzie środków Dotacji oraz o wysokości nagromadzonych odsetek na rachunku bankowym Zarządcy – wzór

Załącznik Nr 12 - Kwartalne Rozliczenie Dotacji – wzór

Załącznik Nr 12a Kwartalne Rozliczenie Dotacji 2021 – wzór

Załącznik Nr 13 - Roczne Rozliczenie Dotacji – wzór

Załącznik Nr 13 - Roczne Rozliczenie Dotacji 2021– wzór

Załącznik Nr 14 - Raporty kwartalne o przebiegu Zarządzania oraz o zakłóceniach tego procesu

Raport 1       Raport 2       Raport 3      Raport 4

Załącznik Nr 15 - Karta Oceny działalności Zarządcy

Załącznik Nr 16 - Wniosek o wypłatę

Załączniki Nr 7 i 8 stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.

Aneks Nr 4 do Umowy wieloletniej

Aneks Nr 4 do umowy z dnia 30 października 2019 r. w brzmienu nadanym Aneksem Nr 1 z dnia 23 stycznia 2021 r , Aneksem Nr 2 z dnia 16 lipca 2021 r. i Aneksem Nr 3 z dnia 17 lutego 2022 r.
NA REALIZACJĘ PROGRAMU WIELOLETNIEGO „WSPARCIE ZADAŃ ZARZĄDCÓW INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ, W TYM W ZAKRESIE UTRZYMANIA I REMONTÓW, DO 2023 ROKU

Materiały do pobrania

Aneks Nr 4

Załącznik Nr - pełnomocnictwo

Załącznik Nr 2 - Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z KRS

 

 

Planowane prace inwestycyjne i remontowo-utrzymaniowe na linii 250

PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. informuje, iż w III kwartale 2023 brak jest planowanych zamknięć torowych na linii 250, trwających powyżej 3 dni.

Rejestr prac przeprowadzonych na linii 250 w ciągu ostatnich 5 lat

POŁĄCZENIA SKM

Lębork - Wejherowo
Wejherowo - Gdańsk Śródmieście
Gdańsk Główny - Gdańsk Stadion EXPO