Umowa Wieloletnia

W dniu 6 marca 2024 roku pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Infrastruktury a  PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o została zawarta UMOWA NA REALIZACJĘ PROGRAMU WIELOLETNIEGO „RZĄDOWY PROGRAM WSPARCIA ZADAŃ ZARZĄDCÓW INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ, W TYM W ZAKRESIE UTRZYMANIA I REMONTÓW, DO 2028 ROKU”

 

umowa została zawarta na podstawie art. 38a ust. 5 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym oraz uchwały Rady Ministrów nr 208/2023 z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Rządowy program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2028 roku”. Umowa została zawarta na warunkach określonych w art. 93 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i nie stanowi niedozwolonej pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

 

Wśród postanowień umowy zawarto m.in.:

 

  • konieczność planowania zadań zarządcy w perspektywie wieloletniej,
  • wymagania jakościowe względem zarządcy, weryfikowane z zastosowaniem rozszerzonego (względem postanowień programu wieloletniego) zestawu wskaźników,
  • uzależnienie wysokości premii od uzyskiwanych wartości wskaźników,
  • obowiązek okresowego, tj. dla przyszłego rozkładu jazdy oraz przed każdym cyklem zamknięć torowych, publikowania na stronie internetowej zarządcy planowanych do wykonania prac inwestycyjnych i remontowo-utrzymaniowych wymagających zamknięć trwających powyżej 7 dni, a począwszy od 2021 roku – 3 dni,
  • wymóg publikacji na stronie internetowej skm.pkp.pl materiałów dotyczących zamówień zlecanych przez zarządcę,
  • utworzenie, a następnie coroczne aktualizowanie katalogu zamawianych przez SKM w Trójmieście elementów i prac powtarzalnych,
  • wymóg publikacji na stronie internetowej zarządcy rejestru prac przeprowadzonych na sieci w ciągu ostatnich 5 lat, z uwzględnieniem kosztów prowadzonych prac oraz okresu zamknięć torowych.

 

Umowa określa szczegółowe zasady finansowania środkami publicznymi działalności zarządcy i ich rozliczania.

Materiały

Załączniki Nr 7 i 8 do umowy stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 

Umowa obowiązująca do 2023 roku

Umowa na realizację programu wieloletniego „POMOC W ZAKRESIE FINANSOWANIA KOSZTÓW ZARZĄDZANIA INFRASTRUKTURĄ KOLEJOWĄ, W TYM JEJ UTRZYMANIA I REMONTÓW DO 2023 ROKU" dostępna jest na stronie Ministerstwa Infrastruktury:

www.gov.pl/web/infrastruktura/pomoc-w-zakresie-finansowania-kosztow-zarzadzania-infrastruktura-kolejowa-w-tym-jej-utrzymania-i-remontow-do-2023-roku

Planowane prace inwestycyjne i remontowo-utrzymaniowe na linii 250

PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. informuje, iż w II kwartale 2024 brak jest planowanych zamknięć torowych na linii 250, trwających powyżej 3 dni.

Rejestr prac przeprowadzonych na linii 250 w ciągu ostatnich 5 lat

POŁĄCZENIA SKM

Lębork - Wejherowo
Wejherowo - Gdańsk Śródmieście
Gdańsk Główny - Gdańsk Stadion EXPO