Umowa Wieloletnia

Program „Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku”, zatwierdzony 16 stycznia 2018 r. uchwałą nr 7/2018 przez Radę Ministrów, ustanawia ramy finansowe oraz warunki realizacji zamierzeń państwa w zakresie zarządzania infrastrukturą kolejową.

Podstawowym celem programu jest wzmocnienie roli transportu kolejowego w zintegrowanym systemie transportowym kraju przez odwrócenie tendencji spadkowej udziału transportu kolejowego w przewozach oraz zapewnienie niezbędnych środków na prace utrzymaniowo-remontowe na istniejącej sieci kolejowej. Prace te pozwolą na utrzymanie parametrów technicznych zmodernizowanych linii kolejowych i systematyczną poprawę sytuacji na pozostałych liniach.

Główne korzyści wynikające z Programu to zapewnienie odpowiedniego poziomu jakości infrastruktury kolejowej, likwidacja zaległości utrzymaniowych, zachowanie sieci linii kolejowych oraz wieloletnie umowy na utrzymanie i remonty linii kolejowych.

 

W dniu 30 października 2019 roku została zawarta pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury a PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. umowa na realizację programu wieloletniego „Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku”.

Umowa jest dokumentem wykonawczym w stosunku do programu wieloletniego, który przede wszystkim określa szczegółowe zasady finansowania środkami publicznymi działalności zarządcy. Jednocześnie wprowadzono szereg nowych rozwiązań, ukierunkowanych na poprawę skuteczności i jakości funkcjonowania zarządcy linii kolejowych.

Wśród postanowień umowy zawarto m.in.:

  • konieczność planowania zadań zarządcy w perspektywie wieloletniej,
  • wymagania jakościowe względem zarządcy, weryfikowane z zastosowaniem rozszerzonego (względem postanowień programu wieloletniego) zestawu wskaźników,
  • uzależnienie wysokości premii od uzyskiwanych wartości wskaźników,
  • obowiązek okresowego, tj. dla przyszłego rozkładu jazdy oraz przed każdym cyklem zamknięć torowych, publikowania na stronie internetowej zarządcy planowanych do wykonania prac inwestycyjnych i remontowo-utrzymaniowych wymagających zamknięć trwających powyżej 7 dni, a począwszy od 2021 roku – 3 dni,
  • wymóg publikacji na stronie internetowej skm.pkp.pl materiałów dotyczących zamówień zlecanych przez zarządcę,
  • utworzenie, a następnie coroczne aktualizowanie katalogu zamawianych przez SKM w Trójmieście elementów i prac powtarzalnych,
  • wymóg publikacji na stronie internetowej zarządcy rejestru prac przeprowadzonych na sieci w ciągu ostatnich 5 lat, z uwzględnieniem kosztów prowadzonych prac oraz okresu zamknięć torowych.

 

PKP SKM w Trójmieście Sp z o.o., wykonując obowiązki Zarządcy publikuje podpisaną umowę z Ministerstwem Infrastruktury na realizację programu wieloletniego „Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku”.

Aneks Nr 1 do Umowy wieloletniej

ANEKS NR 1 do umowy z dnia 30 października 2019 r. na realizację Programu wieloletniego „POMOC W ZAKRESIE FINANSOWANIA KOSZTÓW ZARZĄDZANIA INFRASTRUKTURĄ KOLEJOWĄ, W TYM JEJ UTRZYMANIA I REMONTÓW DO 2023 ROKU” zawartej pomiędzy: Ministrem Infrastruktury działającym w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa a PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.

 

Materiały do pobrania

 

Treść Aneksu

Załącznik Nr 1 - Pełnomocnictwo

Załącznik Nr 2 - Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z KRS

Załącznik Nr 3 -  Charakterystyka infrastruktury kolejowej

Załącznik Nr 4 - Wskaźniki monitorowania Umowy oraz oceny poziomu zarządzania

Załącznik Nr 5 - Plan Dofinansowania Zarządcy

Załącznik Nr 6 - Plan Kosztów Zarządcy

Załącznik Nr 9 - Plan Wpłat Transz Dotacji

Załącznik Nr 10 - Wniosek z zapotrzebowaniem na środki pochodzące z Dotacji - wzór

Załącznik Nr 11 - Informacja o saldzie środków Dotacji oraz o wysokości nagromadzonych odsetek na rachunku bankowym Zarządcy – wzór

Załącznik Nr 12 - Kwartalne Rozliczenie Dotacji – wzór

Załącznik Nr 13 - Roczne Rozliczenie Dotacji – wzór

Załącznik Nr 14 - Raport kwartalny o przebiegu Zarządzania oraz o zakłóceniach tego procesu – wzór

Załącznik Nr 15 - Karta Oceny działalności Zarządcy

Załączniki Nr 7 i 8 stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.

Aneks Nr 2 do Umowy wieloletniej

Aneks Nr 2 do umowy z dnia 30 października 2019 r. w brzmienu nadanym Aneksem Nr 1 z dnia 23 stycznia 2021 r
NA REALIZACJĘ PROGRAMU WIELOLETNIEGO „WSPARCIE ZADAŃ ZARZĄDCÓW INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ, W TYM W ZAKRESIE UTRZYMANIA I REMONTÓW, DO 2023 ROKU”

 

Materiały do pobrania

 

Aneks Nr 2

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

 

Aneks Nr 3 do umowy wieloletniej

Aneks Nr 3 do umowy z dnia 30 października 2019 r. w brzmienu nadanym Aneksem Nr 1 z dnia 23 stycznia 2021 r i Aneksem Nr 2 z dnia 16 lipca 2021 r.,
NA REALIZACJĘ PROGRAMU WIELOLETNIEGO „WSPARCIE ZADAŃ ZARZĄDCÓW INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ, W TYM W ZAKRESIE UTRZYMANIA I REMONTÓW, DO 2023 ROKU”

Materiały do pobrania

Aneks Nr 3

Załącznik Nr 1 - Pełnomocnictwa

Załącznik Nr 2 - Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z KRS

Załącznik Nr 3 -  Charakterystyka infrastruktury kolejowej

Załącznik Nr 4 - Wskaźniki monitorowania Umowy oraz oceny poziomu zarządzania

Załącznik Nr 5 - Plan Dofinansowania Zarządcy

Załącznik Nr 6 - Plan Kosztów Zarządcy

Załącznik Nr 9 - Plan Wpłat Transz Dotacji

Załącznik Nr 10 - Wniosek z zapotrzebowaniem na środki pochodzące z Dotacji - wzór

Załącznik Nr 11 - Informacja o saldzie środków Dotacji oraz o wysokości nagromadzonych odsetek na rachunku bankowym Zarządcy – wzór

Załącznik Nr 12 - Kwartalne Rozliczenie Dotacji – wzór

Załącznik Nr 12a Kwartalne Rozliczenie Dotacji 2021 – wzór

Załącznik Nr 13 - Roczne Rozliczenie Dotacji – wzór

Załącznik Nr 13 - Roczne Rozliczenie Dotacji 2021– wzór

Załącznik Nr 14 - Raporty kwartalne o przebiegu Zarządzania oraz o zakłóceniach tego procesu

Raport 1       Raport 2       Raport 3      Raport 4

Załącznik Nr 15 - Karta Oceny działalności Zarządcy

Załącznik Nr 16 - Wniosek o wypłatę

Załączniki Nr 7 i 8 stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.

Aneks Nr 4 do Umowy wieloletniej

Aneks Nr 4 do umowy z dnia 30 października 2019 r. w brzmienu nadanym Aneksem Nr 1 z dnia 23 stycznia 2021 r , Aneksem Nr 2 z dnia 16 lipca 2021 r. i Aneksem Nr 3 z dnia 17 lutego 2022 r.
NA REALIZACJĘ PROGRAMU WIELOLETNIEGO „WSPARCIE ZADAŃ ZARZĄDCÓW INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ, W TYM W ZAKRESIE UTRZYMANIA I REMONTÓW, DO 2023 ROKU

Materiały do pobrania

Aneks Nr 4

Załącznik Nr 1 - pełnomocnictwo

Załącznik Nr 2 - Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z KRS

 

 

Aneks Nr 5 do umowy wieloletniej

Aneks Nr 5 do umowy z dnia 30 października 2019 r. w brzmienu nadanym Aneksem Nr 1 z dnia 23 stycznia 2021 r , Aneksem Nr 2 z dnia 16 lipca 2021 r. , Aneksem Nr 3 z dnia 17 lutego 2022 r. i Aneksem Nr 4 z dnia 3 lutego 2023 r. NA REALIZACJĘ PROGRAMU WIELOLETNIEGO „WSPARCIE ZADAŃ ZARZĄDCÓW INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ, W TYM W ZAKRESIE UTRZYMANIA I REMONTÓW, DO 2023 ROKU

Materiały do pobrania:

Anekst Nr 5

Załącznik Nr 1 - pełnomocnictwo

Załącznik Nr 2 - informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z KRS

Załącznik Nr 3 -  Plan Finansowania Zarządcy

Załącznik Nr 4 - Plan Kosztów Zarządcy 

Planowane prace inwestycyjne i remontowo-utrzymaniowe na linii 250

PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. informuje, iż w I kwartale 2024 brak jest planowanych zamknięć torowych na linii 250, trwających powyżej 3 dni.

Rejestr prac przeprowadzonych na linii 250 w ciągu ostatnich 5 lat

PROJEKT umowy do przyjętego uchwałą Rady Ministrów nr 208/2023 dnia 7 listopada 2023 r. „Rządowego Programu wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2028 roku

W związku z art. 38a ust. 7 ustawy o transporcie kolejowym zarządcy zobowiązani są do zapewnienia możliwości wyrażenia opinii aplikantom na temat treści umowy do przyjętego uchwałą Rady Ministrów nr 208/2023 dnia 7 listopada 2023 r. „Rządowego Programu wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2028 roku”.

Projekt umowy wraz załacznikami, z wyłączeniem postanowień stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, znajduje sie poniżej. Opinie do przedmiotowego Projektu można przekazywać na adres skm@skm.pkp.pl

Projekt umowy

Załączniki:

Załącznik Nr 3, Załacznik Nr 4, Załącznik Nr 5, Załącznik Nr 6, Załącznik Nr 9Załącznik Nr 10Załącznik Nr 11, Załącznik Nr 12, Załącznik Nr 13, Załącznik Nr 14, Załącznik Nr 15, Załącznik Nr 16

Załączniki Nr 7 i 8 stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.

 

POŁĄCZENIA SKM

Lębork - Wejherowo
Wejherowo - Gdańsk Śródmieście
Gdańsk Główny - Gdańsk Stadion EXPO