W trakcie realizacji

Budowa zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją na linii kolejowej nr 250 wraz z modernizacją budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni Głównej oraz peronów na linii kolejowej nr 250

W dniu 25.04.2017 r. została podpisana umowa z Województwem Pomorskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Pomorskiego na realizację Projektu:

„Budowa zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją na linii kolejowej nr 250 wraz z modernizacją budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni Głównej oraz peronów na linii kolejowej nr 250".

Źródła finansowania:

  • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020,
  • Fundusz Kolejowy,
  • środki własne (w tym środki pozyskane na drodze obejmowania w Spółce udziałów przez samorządy).

Informacje o Projekcie

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020

Oś Priorytetowa: 9 - MOBILNOŚĆ

Działanie:  9.2 - Regionalna infrastruktura kolejowa

Poddziałanie: 9.2.1 - Regionalna infrastruktura kolejowa - Mechanizm ZIT, w ramach tzw. Mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Podmiot realizujący Projekt: PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.

 

Nr umowy o dofinansowanie: RPPM.09.02.01-22-0001/16-00

Szacowana całkowita wartość Projektu: 223 260 818,85 PLN (w tym wydatki kwalifikowane: 97 121 514,40 PLN, wartość dofinansowania 70 793 315,35 PLN)

Projekt został zdefiniowany w załączniku 8.5 do SzOOP „Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WP w ramach trybu pozakonkursowego".

Ze względu na zakres i charakter inwestycji, Spółka występuje w Projekcie jako zarządca modernizowanej infrastruktury kolejowej.

Realizacja projektu wpłynie przede wszystkim na poprawę bezpieczeństwa, obsługi pasażerów i komfortu podróży oraz dostępności komunikacyjnej Trójmiasta. Ułatwi to przemieszczanie się i dojazd mieszkańców aglomeracji do miejsc pracy i nauki, co wpłynie pozytywnie na mobilność ludności oraz zwiększy atrakcyjność terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie przedmiotowej inwestycji. Spełnienie tych założeń przyczyni się wydatnie do pogłębiania procesu integracji przestrzennej i gospodarczej Gdańska, Sopotu i Gdyni oraz całej aglomeracji trójmiejskiej, a także korzystnie wpłynie na warunki życia mieszkańców. Pozwoli to na zbudowanie wizerunku Trójmiasta jako miejsca przyjaznego mieszkańcom, turystom i inwestorom, a tym samym wpłynie na rozwój społeczno-gospodarczy całego obszaru trójmiejskiego.

 

Przedmiotowy Projekt ma charakter punktowy i dotyczy rehabilitacji istniejących elementów infrastruktury kolejowej, zlokalizowanych na linii nr 250, w tym m.in.:

  • utworzenie zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją pasażerską wraz z utworzeniem Centrum Monitoringu w istniejącym budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni Głównej wraz z  przystosowaniem peronu SKM Gdynia Główna do odprawy podróżnych z ograniczoną możliwością poruszania się, modernizacją istniejącego budynku Dworca Podmiejskiego Gdynia Główna i jego bezpośredniego otoczenia,
  • modernizację istniejącej infrastruktury przystankowej zlokalizowanej na linii kolejowej nr 250:

- SKM Gdynia Orłowo – zadanie zakończone,

- SKM Gdynia Redłowo – zadanie zakończone,

- SKM Gdynia Leszczynki – zadanie zakończone,

- SKM Gdynia Chylonia – zadanie zakończone,

- SKM Rumia Janowo – zadanie zakończone,

- SKM Gdańsk Stocznia – w trakcie realizacji,

- SKM Gdynia Stocznia – w trakcie realizacji,

- SKM Gdynia Grabówek – w trakcie realizacji.

Wydłużony został okres realizacji Projektu do końca roku 2025 (status projektu niefunkcjonującego).

W swoim obecnym zakresie Projekt zakłada integrację i rozbudowę istniejących na zarządzanej infrastrukturze systemów, w tym m.in. systemu informacji pasażerskiej, monitoringu wizyjnego oraz monitoringu pracy urządzeń. Powyższymi systemami objęte zostaną wszystkie perony na linii kolejowej nr 250 oraz stworzone zostanie Centrum Monitoringu w istniejącym budynku Dworca Podmiejskiego na stacji Gdynia Główna. Dodatkowo w ramach Projektu przewiduje się modernizację budynku Dworca Podmiejskiego wraz z jego bezpośrednim otoczeniem oraz modernizację przystanków osobowych w celu polepszenia komfortu podróży dla pasażerów i przystosowania infrastruktury do obsługi osób o ograniczonej mobilności.

POŁĄCZENIA SKM

Lębork - Wejherowo
Wejherowo - Gdańsk Śródmieście
Gdańsk Główny - Gdańsk Stadion EXPO