W trakcie realizacji

Zakup 10 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi przewozów aglomeracyjnych oraz unowocześnienie zaplecza utrzymania taboru

W dniu 11.04.2018 r. została podpisana umowa o dofinansowanie z Centrum Unijnych Projektów Transportowych na realizację Projektu:

„Zakup 10 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi przewozów aglomeracyjnych oraz unowocześnienie zaplecza utrzymania taboru".

Źródła finansowania:

  • Fundusz Spójności na lata 2014 - 2020,
  • środki własne (w tym np. emisja obligacje korporacyjne/kredyt)

Informacje o Projekcie

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020

Oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce

Działanie 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T

 

Nr umowy o dofinansowanie: POIS.05.02.00-00-0018/17-00

Szacowana całkowita wartość Projektu: 295 455 650,31 PLN (w tym wydatki kwalifikowane: 240 089 345,78 PLN, wartość dofinansowania: 153 657 181,29 PLN)

Projekt pn.: „Zakup 10 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi przewozów aglomeracyjnych oraz unowocześnienie zaplecza utrzymania taboru" zakłada pozyskanie dla Spółki 10 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (wraz z zakupem sprzętu niezbędnego do utrzymania pojazdów), które będą obsługiwały przewozy aglomeracyjne, a jego głównym celem jest pogłębienie integracji oraz poprawa sprawności i eko-efektywności systemu transportu zbiorowego w miastach i obszarach miejskich. Tabor będzie wykorzystywany do realizacji przewozów na odcinku Gdańsk Śródmieście - Lębork na obszarze Województwa Pomorskiego.

Realizacja Projektu przyniesie wymierne skutki, które będą odczuwalne nie tylko przez lokalne społeczności, ale także przez odwiedzających region turystów czy inwestorów. Będzie to pozytywnie wpływało na wizerunek całego obszaru i zwiększało jego konkurencyjność.

Realizacja projektu wpłynie przede wszystkim na poprawę bezpieczeństwa, obsługi pasażerów i komfortu podróży oraz dostępności komunikacyjnej Trójmiasta. Ułatwi to przemieszczanie się i dojazd mieszkańców aglomeracji do miejsc pracy i nauki, co wpłynie pozytywnie na mobilność ludności oraz zwiększy atrakcyjność terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie przedmiotowej inwestycji.

Zakładany termin zakończenia przedsięwzięcia to grudzień 2023 roku.

POŁĄCZENIA SKM

Lębork - Wejherowo
Wejherowo - Gdańsk Śródmieście
Gdańsk Główny - Gdańsk Stadion EXPO