W trakcie realizacji

Zakup 10 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi przewozów aglomeracyjnych oraz unowocześnienie zaplecza utrzymania taboru

W dniu 11.04.2018 r. została podpisana umowa o dofinansowanie z Centrum Unijnych Projektów Transportowych na realizację Projektu:

„Zakup 10 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi przewozów aglomeracyjnych oraz unowocześnienie zaplecza utrzymania taboru".

Źródła finansowania:

  • Fundusz Spójności na lata 2014 - 2020,
  • środki własne

Informacje o Projekcie

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020

Oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce

Działanie 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T

Nr umowy o dofinansowanie: POIS.05.02.00-00-0018/17-00

Szacowana całkowita wartość Projektu: 293 727 057,51 PLN (w tym wydatki kwalifikowane: 238 683 985,78 PLN, wartość dofinansowania: 152 757 750,90 PLN)

Zakres rzeczowy Projektu:
Przedmiotowy Projekt obejmuje:
- zakup przez PKP SKM dwóch elektrycznych zespołów trakcyjnych,
- zakup przez PKP SKM sprzętu przeznaczonego do unowocześnienia zaplecza utrzymania taboru,
- zakup przez Województwo Pomorskie, tj. Podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych w Projekcie, ośmiu elektrycznych zespołów trakcyjnych.

Cele wytyczone dla Projektu:
- cel bezpośredni: pogłębienie integracji oraz poprawa sprawności i eko-efektywności systemu transportu zbiorowego w miastach i obszarach miejskich,
- cele szczegółowe:
- zwiększenie efektywności wykorzystania transportu publicznego,
- zahamowanie wzrostu wykorzystania transportu indywidualnego w obszarze aglomeracyjnym Trójmiasta i jego otoczeniu,
- poprawa bezpieczeństwa pasażerów korzystających z transportu zbiorowego,
- poprawa jakości usług świadczonych przez transport zbiorowy,
- poprawa stanu środowiska naturalnego, poprzez zmniejszenie emisji spalin,
- poprawa klimatu akustycznego w Trójmieście,
- zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu na warunki życia mieszkańców.

Realizacja Projektu przyniesie wymierne skutki, które będą odczuwalne nie tylko przez lokalne społeczności, ale także przez odwiedzających region turystów czy inwestorów. Będzie to pozytywnie wpływało na wizerunek całego obszaru i zwiększało jego
konkurencyjność.

Realizacja Projektu wpłynie przede wszystkim na poprawę bezpieczeństwa, obsługi pasażerów i komfortu podróży oraz dostępności komunikacyjnej Trójmiasta. Ułatwi to przemieszczanie się i dojazd mieszkańców aglomeracji do miejsc pracy i nauki, co wpłynie pozytywnie na mobilność ludności oraz zwiększy atrakcyjność terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie przedmiotowej inwestycji.

Termin zakończenia realizacji Projektu: 31 grudnia 2023 r.

POŁĄCZENIA SKM

Lębork - Wejherowo
Wejherowo - Gdańsk Śródmieście
Gdańsk Główny - Gdańsk Stadion EXPO