Zakończone

„Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa systemu kolei aglomeracyjnej Trójmiejskiego Obszaru Metropolitalnego w kierunku Wejherowa”

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt

„Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa systemu kolei aglomeracyjnej Trójmiejskiego Obszaru Metropolitalnego w kierunku Wejherowa”

 

Nr Projektu: WND-RPPM.04.02.00-00-001/12

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Oś Priorytetowa 4. Regionalny system transportowy

Działanie 4.2 Rozwój regionalnej infrastruktury kolejowej

Umowa o Dofinansowanie Nr UDA-RPPM.04.02.00-00-001/12-00 z dnia 25 września 2012r.

Projekt zamknięty rzeczowo: 29/11/2013 i finansowo: 20/12/2013

Koszt całkowity kontraktu na realizację zadania: 409 590,00 PLN

Koszty kwalifikowane: 333 000,00 PLN

Refundacja ze środków EFRR zgłoszona w ramach wniosku o płatność: 185 314,50 PLN

null

POŁĄCZENIA SKM

Lębork - Wejherowo
Wejherowo - Gdańsk Śródmieście
Gdańsk Główny - Gdańsk Stadion EXPO