Projekt

Zakup 10 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi przewozów aglomeracyjnych oraz unowocześnienie zaplecza utrzymania taboru

data publikacji: 13-06-2018 12:33

W dniu 11.04.2018 r. została podpisana umowa o dofinansowanie z Centrum Unijnych Projektów Transportowych na realizację Projektu: „Zakup 10 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi przewozów aglomeracyjnych oraz unowocześnienie zaplecza utrzymania taboru".

Źródła finansowania:

  • Fundusz Spójności na lata 2014 - 2020,
  • środki własne (w tym np. emisja obligacje korporacyjne/kredyt)

 

Informacje o Projekcie

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020

Oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce

Działanie 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T

 

Nr umowy o dofinansowanie: POIS.05.02.00-00-0018/17-00

Szacowana całkowita wartość Projektu: 393 751 905,00 PLN (w tym wydatki kwalifikowane: 320 005 000,00 PLN, wartość dofinansowania 160 002 500,00 PLN)

Projekt pn.: „Zakup 10 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi przewozów aglomeracyjnych oraz unowocześnienie zaplecza utrzymania taboru" zakłada pozyskanie dla Spółki 10 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (wraz z zakupem sprzętu niezbędnego do utrzymania pojazdów), które będą obsługiwały przewozy aglomeracyjne, a jego głównym celem jest pogłębienie integracji oraz poprawa sprawności i eko-efektywności systemu transportu zbiorowego w miastach i obszarach miejskich. Tabor będzie wykorzystywany do realizacji przewozów na odcinku Gdańsk Śródmieście - Lębork na obszarze Województwa Pomorskiego.

Realizacja Projektu przyniesie wymierne skutki, które będą odczuwalne nie tylko przez lokalne społeczności, ale także przez odwiedzających region turystów czy inwestorów. Będzie to pozytywnie wpływało na wizerunek całego obszaru i zwiększało jego konkurencyjność.

Realizacja projektu wpłynie przede wszystkim na poprawę bezpieczeństwa, obsługi pasażerów i komfortu podróży oraz dostępności komunikacyjnej Trójmiasta. Ułatwi to przemieszczanie się i dojazd mieszkańców aglomeracji do miejsc pracy i nauki, co wpłynie pozytywnie na mobilność ludności oraz zwiększy atrakcyjność terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie przedmiotowej inwestycji.

 

Harmonogram inwestycyjny obejmujący okres realizacji Projektu pn.:  „Zakup 10 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi przewozów aglomeracyjnych oraz unowocześnienie zaplecza utrzymania taboru" przewidziany jest na lata 2022-2023. Zakładany termin zakończenia przedsięwzięcia to marzec 2023 roku.

Projekty Unijne

Projekty realizowane przez SKM w Trójmieście, dzięki środkom pozyskanym z Unii Europejskiej.

Zobacz

Podobne strony

(C) Copyright 2020 PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

Dane osobowe w postaci adresu IP oraz plików Cookies przetwarzamy  w celach bezpieczeństwa oraz prawidłowego funkcjonowania strony. Klikając przycisk „akceptuje" zgadzają się państwo na przetwarzanie danych w związku z obowiązującymi zapisami art. 13 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.(ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych). Informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Morskiej 350 A, 81-002 Gdynia;

2. Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. daneosobowe@skm.pkp.pl, tel. +48 58 721 29 69;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

a) w celu prawidłowego działania strony internetowej a w szczególności udostępnionego rozkładu jazdy przez Administratora w oparciu o zapisy art. 173 Ustawy z dnia 16.07.2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;

b) w celu zapewnienia bezpieczeństwa na podstawie art. 18, 19, 21 oraz 22 Ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z PKP SKM oraz upoważnione organy kontrolne, na podstawie i w granicach określonych przepisami prawa;

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej w rozumieniu ww. Rozporządzenia;

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane po czasie rozpatrzenia przez okres określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. uzgodnionym w porozumieniu  z    Dyrektorem Archiwum Państwowego w Gdańsku;

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do wycofania zgody;

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  (https://uodo.gov.pl/), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza w/w Rozporządzenia;

9. Pobierane od Państwa dane osobowe w formie plików cookies są warunkiem koniecznym do poprawnego i komfortowego korzystania z prezentowanego na stronie rozkładu jazdy pociągów PKP SKM. Szczegóły dotyczące wykorzystania plików cookies dostępne są w Polityce Prywatności;

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

W przypadku państwa zgody prosimy nacisnąć "akceptuj", aby móc swobodnie korzystać ze wszystkich funkcjonalności strony.

Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług.